Polska pomoc

Wizyta Ministra Konrada Pawlika w Brukseli

8 maja 2015 roku Minister Konrad Pawlik spotkał się z Komisarzem ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosem Stylianidesem. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wsparcia na rzecz przesiedleńców wewnętrznych na Ukrainie i potrzeby wzmożenia wysiłków UE na rzecz zapewnienia obywatelom Ukrainy dotkniętym działaniami zbrojnymi godziwych warunków bytowych.

Poruszono także potrzebę wspólnych działań państw członkowskich UE w dziedzinie pomocy humanitarnej na Ukrainie i w innych miejscach. Komisarz Stylianides docenił sprawność z jaką polska, ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza (USAR) uzyskała gotowość do wyjazdu do Nepalu i dotarła do Katmandu. Podziękował również za pomoc humanitarną przekazaną przez rząd i organizacje pozarządowe na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi. W trakcie rozmowy Minister Pawlik poruszył także kwestię współpracy polskich organizacji pozarządowych z Dyrekcją Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i ochrony ludności (DG ECHO).

Na marginesie spotkania z Komisarzem Stylianidesem odbyły się również konsultacje z dyrektorem Gunnarem Wiegandem odpowiedzialnym w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych za relacje z Rosją, Partnerstwo Wschodnie, Azję Centralną, współpracę regionalną oraz relacje z OBWE. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół zbliżającego się szczytu Partnerswa Wschodniego w Rydze.

Minister Pawlik spotkał się również z Peterem Balasem – szefem utworzonej w kwietniu 2014 roku grupy wsparcia reform na Ukrainie i zespołem jego doradców. Rozmówcy podsumowali zakończony 27 kwietnia szczyt Unia Europejska – Ukraina oraz konferencję wsparcia na rzecz Ukrainy, która odbyła się 28 kwietnia w Kijowie. Minister Pawlik podkreślił poparcie Polski dla procesu reform na Ukrainie oraz zaangażowanie w przygotowanie reformy decentralizacyjnej, a także gotowość wsparcia nowo-powołanego biura ds. walki z korupcją.

W 2014 roku MSZ potroiło (w stosunku do ubiegłych lat) wartość udzielonej Ukrainie pomocy. Podobny poziom pomocy powinien zostać utrzymany w roku 2015. Projekty realizowane będą zarówno za pośrednictwem organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie polskiej pomocy jak i finansowanych w ramach polsko-kanadyjskiego programu wsparcia demokracji zarządzanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Dodatkowo realizowany będzie projekt wsparcia reformy samorządowej oraz inne działania prowadzone przez organy administracji rządowej i jednostki im podległe.

w górę

Tagi