Polska pomoc

 

Wiedza dla rozwoju. Tworzenie sprzyjających warunków nauki dla młodzieży szkół średnich Dar es Salaam w Tanzanii

Problem dostępu do edukacji dla osób pochodzących z najuboższych sfer społecznych jest powszechny w wielu krajach Afryki Wschodniej. Boryka się z nim także tanzański region Dar Es Salaam, gdzie szanse ubogiej młodzieży na ukończenie szkoły średniej oraz kontynuację nauki na wyższych szczeblach edukacji są bardzo niskie. Jedną z zasadniczych przyczyn tego stanu jest brak odpowiednich warunków do nauki oraz dostępu do podstawowych materiałów edukacyjnych, takich jak np. podręczniki szkolne.

Projekt jest odpowiedzią na problem zmniejszonych szans edukacyjnych ubogiej młodzieży z Dar Es Salaam i wychodzi im naprzeciw, tworząc warunki sprzyjające do nauki dla młodzieży szkół średnich. Upanga – dzielnica Dar es Salaam, w której będzie realizowany projekt posiada na swoim terenie 8 szkół średnich, 8 szkół policealnych (college) oraz szereg szkół podstawowych. Ze względu na duże potrzeby infrastrukturalne oprócz placówek szkolnych powstają także instytucje takie, jak Centrum Młodzieżowe Don Bosco, które pełną funkcje wspierające względem tradycyjnych szkół: udostępniają miejsce do nauki, prowadzą zajęcia sportowe, organizują warsztaty i seminaria poruszając ważne dla młodych ludzi tematy oraz szkolą młodzieżowych liderów.

Utworzenie dla młodzieży odpowiednich warunków nauki oraz zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych przełoży się bezpośrednio na lepsze wyniki w nauce, wzrost poziomu edukacji i większy odsetek młodzieży kończącej szkołę średnią. W konsekwencji podniesienia kwalifikacji osobistych młodych użytkowników Centrum zwiększą się ich szanse na znalezienie dobrej pracy zapewniającej utrzymanie. Projekt stanowi uzupełnienie działań projektu „Wsparcie integralnego rozwoju młodzieży dzielnic ubogich Dar Es Salaam poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej oraz zajęć pozalekcyjnych” z 2011 roku. Wówczas w ramach projektu na terenie Centrum wyremontowano boisko sportowe, wybudowano sanitariaty, przeprowadzono szereg treningów sportowych oraz szkoleń dla liderów i nauczycieli.

Wiedza dla rozwoju. Tworzenie sprzyjających warunków nauki dla młodzieży szkół średnich Dar es Salaam w Tanzanii

Projekt realizowany będzie w okresie 1 marca – 31 grudnia 2015 r. w miejscowości Dar Es Salaam w dzielnicy Upanga na terenie Don Bosco Youth Center. Główne działania projektu obejmują: modernizację i dostosowanie trzech pomieszczeń na potrzeby przyszłej biblioteki, czytelni oraz sali komputerowej, wyposażenie biblioteki w materiały edukacyjne, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputerów oraz kursu przygotowującego młodzież do podjęcia edukacji w szkole średniej.

Beneficjenci projektu to młodzież mieszkająca w miejscowości Dar Es Salaam, która nie posiada odpowiednich warunków do nauki oraz środków na zakup podręczników szkolnych niezbędnych w szkole średniej. Projekt będzie miał bezpośredni pozytywny wpływ na życie 250 osób - dziewcząt i chłopców, którzy będą codziennymi użytkownikami biblioteki wyposażonej w ramach projektu. Część z nich - 40 osób - przejdzie także dodatkowe szkolenia. Drugą grupą beneficjentów projektu są pracownicy młodzieżowi, którzy na co dzień pracują w centrum młodzieżowym Don Bosco Youth Center Upanga. W ramach projektu 10 z nich zostanie przeszkolonych w zakresie pozyskiwania informacji naukowej, obsługi komputerów w celach naukowych oraz bibliotekoznawstwa. Wiedzę tę będą wykorzystywać w codziennej pracy z młodzieżą, zwiększając swoją efektywność.

Pośrednimi beneficjentami projektu będzie ok. 2000 osób – członków rodzin osób korzystających z Centrum i podnoszących w nim swoje kwalifikacje.

Wiedza dla rozwoju. Tworzenie sprzyjających warunków nauki dla młodzieży szkół średnich Dar es Salaam w Tanzanii

Projekt był realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. Działania objęły remont pomieszczeń na potrzeby biblioteki, czytelni oraz sali komputerowej. Oddano do użytku pomieszczenia z dostępem do alternatywnego źródła energii i internetu. Dzięki realizacji projektu biblioteka została wyposażona w komputer oraz pokaźny księgozbiór – zakupiono, oznakowano i skatalogowano ponad 4 tys. książek, w tym podręczników, lektur obowiązkowych i dodatkowych w języku angielskim i suahili, słowników, encyklopedii i innych. Salę komputerową wyposażono w 10 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do internetu.

W szkoleniu komputerowym dla bibliotekarzy wzięły udział 2 osoby. Ponadto 10 pracowników bądź liderów młodzieżowych uczestniczyło w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, pozyskiwania i przekazywania informacji naukowej. Ponad 100 osób zostało przeszkolonych w ramach kursu podstaw wykorzystania komputera dla młodzieży. W rezultacie w trakcie realizacji projektu z sali komputerowej skorzystało ok. 120 osób. W ramach działań projektowych przeprowadzono także kurs przygotowujący młodzież do podjęcia edukacji w szkole średniej, w którym wzięło udział prawie 40 uczniów.