Polska pomoc

 

Utworzenie lokalnej marki "Borcanas de Colibas" - model rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Colibas jest wioską typowo rolniczą, w której ponad 70% ludności zajmuje się produkcją rolną (uprawa winorośli, warzyw i owoców a także produkcja mięsa, mleka i miodu). Położenie geograficzne wsi na granicy z Rumunią i w bliskości granicy z Ukrainą stwarza lokalnym producentom możliwość sprzedaży swoich towarów również w strefie przygranicznej sąsiadujących krajów. Inspiracją do takiego działania były rezultaty transgranicznego projektu „Utworzenie przygranicznej trójstronnej sieci na rzecz rozwoju i handlu tradycyjnymi lokalnymi produktami spożywczymi w strefie przygranicznej Euroregionu Dolnego Dunaju” finansowanego w ramach programu operacyjnego RO-UA-MD z funduszy UE. W wyniku realizacji tego projektu utworzona została grupa producencka Centrum Przetwórstwa Lokalnej Produkcji Rolnej BIO, skupiająca 25 okolicznych producentów rolnych. Grupa ma do swojej dyspozycji budynek, w którym członkowie chcą zainstalować maszyny produkcyjne.

Uruchomienie linii produkcyjnej wymaga zakupu aparatu do sterylizacji nakrętek twist off, zainstalowania ogrzewania w pomieszczeniach administracyjnych i zakupienia mebli biurowych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu w wyniku zwiększenia dochodów producentów rolnych. Ponadto, sprawne i dochodowe funkcjonowanie grupy producenckiej będzie zachętą dla producentów z innych regionów do podejmowania podobnych inicjatyw.

Utworzenie lokalnej marki "Borcanas de Colibas" - model rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 lipca do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kiszyniowie z samorządem lokalnym we wsi Colibas w rejonie Cahul. Jego celem jest rozwój gospodarczy obszaru wiejskiego poprzez rozwój grupy producenckiej: uruchomiona zostanie pełna produkcja w Centrum Przetwórstwa Produkcji rolnej. W ramach realizacji projektu sfinansowane zostaną m.in. następujące działania: wyposażenie Centrum Przetwórstwa Produkcji Rolnej w sprzęt do sterylizacji nakrętek twist off i zakup kasy fiskalnej, instalacja systemu ogrzewania pomieszczeń administracyjnych, zakup sprzętu komputerowego oraz mebli do pomieszczeń administracyjnych. Dodatkowo przeprowadzone zostanie szkolenie na temat lokalnej marki i dyskusje dotyczące opracowania biznesplanu i rozwoju działalności gospodarczej. Realizacja powyższych punktów prowadzić będzie do rozpoczęcia pierwszego etapu procesu produkcji konserw (z udziałem 25 lokalnych producentów rolnych).

Beneficjentami projektu będzie społeczność lokalna wsi Colibas, a w szczególności 25 producentów rolnych, 1 producent chleba i 2 rzemieślników biorących udział w projekcie.

Utworzenie lokalnej marki "Borcanas de Colibas" - model rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Projekt został zrealizowany w okresie od 3 sierpnia do 15 grudnia 2016 roku. Jego celem był rozwój gospodarczy wsi Colibas poprzez rozwój grupy producenckiej – Centrum Przetwórstwa Produkcji Rolniczej Bio. W ramach realizacji projektu sfinansowano zakup wyposażenia Centrum w sprzęt do sterylizacji nakrętek twist off i kasy fiskalnej. Zainstalowano ogrzewanie w pomieszczeniach administracyjnych, zakupiono sprzęt komputerowy oraz meble. Dodatkowo przeprowadzone zostały szkolenia na temat lokalnej marki i spotkania dotyczące biznesplanu i rozwoju działalności gospodarczej.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 60 000 PLN (ok. 14 500 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 420 000 PLN (ok. 100 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.