Polska pomoc

Trzecia modyfikacja Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

W świetle zmieniającej się sytuacji na Ukrainie, DWR przygotował modyfikację Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

Modyfikacja uwzględnia konieczność wyasygnowania dodatkowych środków z  rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na współpracę rozwojową, na monitoring wyborów parlamentarnych na Ukrainie w  październiku br., realizację projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”, który ma na celu wsparcie zainicjowanej niedawno reformy ukraińskiego szkolnictwa wyższego, oraz inne zmiany, wynikające z wdrażania programu współpracy rozwojowej.

Wprowadzone modyfikacje dotyczą następujących punktów Planu:

 -   Część I Planu:

 • Uzupełnienie pkt 1.1.1. Wspieranie procesów demokratycznychw podpunkcie dotyczącym „Wspierania demokratycznego, przejrzystego procesu wyborczego”o zapis dotyczący organizacji misji obserwacyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi na Ukrainie oraz dotyczącym „Działania realizowanego za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, zwanej dalej Fundacją” zapisu o rozpoczęciu realizacji polsko-kanadyjskiego programu wsparcia demokracji; 
 • pkt. 1.2.3. Projekty realizowane przez organy administracji rządowej
  i jednostki im podległe
  : aktualizacja listy projektów na rzecz Ukrainy w ramach priorytetu P2: Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej o  projekt pt. „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” zgodnie z prośbą MNiSW; aktualizacja kwot w projekcie pt. „Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2014- 2015” i w projekcie pt. „Implementacja polskiego doświadczenia w obszarze przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych obszarach Ukrainy. Edycja II” zgodnie z wnioskami poszczególnych ministerstw; aktualizacja listy projektów na rzecz Afganistanu – rezygnacja z realizacji projektu pt.” Wsparcie administracji lotnictwa cywilnego Afganistanu w podnoszeniu kwalifikacji pracowników w zakresie organizacji i nadzoru nad służbami żeglugi powietrznej, kontroli ruchu lotniczego, zdatności do lotów statków powietrznych, bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, badania wypadków lotniczych”.

-   Aneks I: Podział środków w ramach rezerwy celowej: modyfikacja w podziale środków rezerwy celowej budżetu państwa w pozycjach:

 • Działania własne i zlecone przez MSZ w pozycji Działania realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej zwiększenie kwoty o  216 000 zł (na organizację misji obserwacyjnej wyborów na Ukrainie) (str. 1);
 • Działania własne i zlecone przez MSZ w pozycji Monitoring wyborówzmniejszenie kwoty o 2 156 086 zł do 1 543 914 zł (dot. Ukrainy i Mołdawii) (zmniejszenie alokacji wynika z organizacji tylko jednej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie) (str. 1);
 • Działania własne i zlecone przez MSZ w pozycji Programy stypendialne – zmniejszenie kwoty o 157 618 zł (str.1);
 • Działania własne i zlecone przez MSZ w pozycji Wsparcie procesów transformacyjnych zwiększenie o 150 000 zł (str.1);
 • Gruzja: Projekty MSZ wsparcie transformacji – zmniejszenie o 200 000 zł (str. 2);
 • Ukraina: Projekty modułowe wdrażane na podstawie konkursu „Polska pomoc rozwojowa w 2013 r.” – zmniejszenie kwoty o 108 816 zł do kwoty 731 649 zł (str.3);
 • Ukraina: Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej – zwiększenie kwoty o 248 699 zł do kwoty 1 738 259 zł (str.3);
 • Ukraina: Dofinansowanie kosztów kształcenia obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie – zwiększenie o kwotę 135 362 zł do kwoty 435 362 zł (str. 3);
 • Ukraina:Dodanie nowej pozycji o nazwie Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych (Wpłata UNDP) w wysokości 350 000 zł (str.3);
 • Afganistan: Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej – zmniejszenie kwoty o 117 670 zł (str.4);
 • Afganistanie: dodanie pozycji Wpłata na Law and Order Trust Fund w  wysokości 150 000 zł;
 • Pomoc humanitarna: zwiększenie o 3 062 424 zł do kwoty 9 562 424 zł poprzez zwiększenie pozycji Stałe wpłaty do budżetów ogólnych/wielostronne działania humanitarne/reagowanie na kryzysy humanitarne o 700 000 (na rzecz Ukrainy), dodanie pozycji Projekty wyłonione w postępowaniu dotacyjnym „Pomoc dla Bałkanów 2014” o wartości 1 112 424 zł, dodanie pozycji Wpłata do budżetu UNRWA w  odpowiedzi na apel "Gaza 2014" o wartości 350 000, dodanie pozycji Projekty wdrażane w postępowaniu dotacyjnym "Pomoc dla Ukrainy 2014" o  wartości 500 000 zł, dodanie pozycji Wpłata do UNOCHA (członkostwo w ODSG)w wartości 400 000 zł  (str. 5);
 • Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2014”– zmniejszenie kwoty o 103 012 zł do kwoty 1 196 988 zł (str. 6);
 • Inne działania realizowane przez MSZ: Ewaluacja - zmniejszenie kwoty o  47 850 zł; Działania informacyjno-administracyjne– zmniejszenie kwoty o  150 000 zł (str. 6);
 • REZERWA – zmniejszenie kwoty o 1 271 433 zł do wysokości 1 695 664 zł (str. 6).
w górę

Tagi