Polska pomoc

 

"Troska o życie" - edukacja zdrowotna ludności z terenu misji Bugisi oraz opieka medyczna dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla albinosów

W Tanzanii występuje największy odsetek albinosów na świecie. Osoby dotknięte albinizmem doświadczają izolacji społecznej, samotności, często również  brutalnych napaści, wynikających z wierzeń i przesądów, że części ich ciała i sporządzone z nich eliksiry mają magiczną moc. Albinosi w Tanzanii, gdzie, ze względu na klimat trudno jest dbać o właściwą pielęgnację, borykają się z problemami związanymi z chorobą, głównie skóry i oczu, żyją w strachu o przyszłość i o własne życie.

Ośrodek Buhangija w którym mieszkają dzieci niewidome, głuche i albinoskie, znajduje się w regionie Shinyanga, który jest jednym z najbardziej zaniedbanych pod względem rozwoju i edukacji obszarów Tanzanii. Jego mieszkańcy mogą liczyć jedynie na bardzo ograniczoną opiekę medyczną. Taki stan wynika z niewystarczającej liczby placówek opieki zdrowotnej, oddalonych od siebie o wiele kilometrów oraz z braku personelu medycznego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że opieka jest odpłatna. Z tych względów kształcenie członków lokalnych społeczności z udzielania pierwszej pomocy nabiera szczególnego znaczenia. Zwłaszcza, że warunki socjalne (ogniska przy każdym domu), praca (często na polach ryżowych), klimat (udary cieplne), zwierzęta (ukąszenia) stwarzają duże ryzyko dla zdrowia mieszkańców.

Projekt zrodził się z potrzeb ośrodka w Buhangija, gdzie w okresie jego realizacji przebywało ok. 360 dzieci albinoskich, 69 dzieci niewidomych i 40 dzieci niesłyszących wymagających holistycznej opieki. Działania projektowe nakierowane były również na edukację społeczeństwa, co w założeniu miało przynieść także poprawę jakości życia albinosów mieszkających poza ośrodkiem.

"Troska o życie" - edukacja zdrowotna ludności z terenu misji Bugisi oraz opieka medyczna dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla albinosów

Projekt trwał od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 r. Wolontariuszka przebywała w Buhangija od 17 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Celem projektu była poprawa opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży z ośrodka dla albinosów, dzieci niewidomych i głuchoniemych w Buhangija poprzez zapewnienie im dostępu do wykwalifikowanej opieki medycznej, naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększenie świadomości ludności z terenu misji Bugisi na temat albinizmu poprzez edukację.

Wolontariuszka przez 3 dni w tygodniu sprawowała jako pielęgniarka holistyczną opiekę nad mieszkańcami państwowego ośrodka dla albinosów współpracując z zatrudnionymi w nim pracownikami i z dwojgiem wolontariuszy programu „Wolontariat polska pomoc”, którzy w tym samym okresie realizowali w ośrodku projekt pt. „Samodzielność dziecka niewidomego”.

W celu zwiększania świadomości lokalnej społeczności na temat albinizmu wolontariuszka we współpracy z polską misjonarką świecką Stowarzyszenia Misji Afrykańskich pracującą w Bugisi od 2015 r. zorganizowała seminaria dla mieszkańców misji Bugisi i okolicznych wiosek oraz dla uczniów szkół średnich. Tematem spotkań był albinizm z całą charakterystyką przyczyn i objawów, oraz zagadnienia społeczne dotyczące akceptacji osób z albinizmem oraz świadomości ich równości z osobami zdrowymi. Dla uczniów szkół średnich Wolontariuszka przeprowadziła również seminaria dot. zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Działania projektowe wpisały się w realizację kilku Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza 1 Celu, tj. wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach; 2 Celu, tj. wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do lepszego odżywiania, promowanie zrównoważonego rolnictwa; Celu 3, tj. zapewnienie wszystkim zdrowych warunków i promocja zdrowia dla każdego, niezależnie od wieku; Celu 4, tj. zapewnienie wszystkim równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz promowanie możliwości nauki przez całe życie; Celu 5: osiągnięcie równości płci i upodmiotowienie kobiet i dziewcząt.

"Troska o życie" - edukacja zdrowotna ludności z terenu misji Bugisi oraz opieka medyczna dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla albinosów

Dzieci i młodzież mieszkające w ośrodku w Buhangija (ok. 360 dzieci albinoskich, 69 dzieci niewidomych i 40 dzieci niesłyszących) zostały objęte opieką medyczną.

Wolontariuszka poprowadziła sześć spotkań edukacyjnych dla około 250 uczestników, mieszkańców wiosek położonych na terenie misji Bugisi, na których omówiła problematykę albinizmu.

Dzięki zorganizowanym przez Wolontariuszkę trzem kursom pierwszej pomocy wzrosła liczba uczniów szkół średnich z terenu Misji Bugisi, którzy potrafią takiej pomocy udzielić. Kurs ukończyło ponad 100 osób.