Polska pomoc

Szkolenie nt. edukacji rozwojowej

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza do udziału w szkoleniu nt. edukacji rozwojowej, które odbędzie się w dniach 3-4 października 2006 r. w Warszawie. Szkolenie jest skierowane do pracowników i woluntariuszy organizacji pozarządowych, szkoleniowców, nauczycieli i metodyków zaangażowanych w działania z zakresu edukacji rozwojowej w Polsce lub nimi zainteresowanych. Szkolenie będzie poświęcone podstawowym założeniom edukacji rozwojowej i metodologii pracy.

Prowadzącym szkolenie będzie pan Douglas Bourn - szef brytyjskiego Development Education Association (DEA) i Centrum Badawczego Edukacji Rozwojowej przy Instytucie Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego oraz członek pięciu zespołów doradczych związanych z edukacją rozwojową działających przy brytyjskim rządzie. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Program szkolenia

  • Koncepcja i zasady edukacji rozwojowej
  • Metodologia pracy w systemie edukacji formalnej i nieformalnej
  • Przykłady działań i dobrych praktyk
  • Ocena jakości i skuteczności działań edukacyjnych

Łącznie 16 godzin dydaktycznych o charakterze warsztatowym.

W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą i poszerzą wiedzę nt. zasad i metodyki edukacji rozwojowej oraz stosowanych w tej dziedzinie narzędzi. Zapoznają się z przykładowymi projektami oraz sposobami tworzenia i wykorzystania różnorodnych materiałów edukacyjnych, dzięki czemu zyskają inspirację do działań prowadzonych w swoim środowisku.

Spośród uczestników szkolenia zostanie wyłoniona grupa 8-10 osób, która zostanie zaproszona do udziału w wizycie studyjnej w irlandzkich ośrodkach zasobów edukacyjnych wyspecjalizowanych w edukacji rozwojowej i edukacji globalnej. Wizyta jest przygotowywana we współpracy z Development Education Unit irlandzkiego MSZ i planowana na koniec października/początek listopada 2006. Koszty wizyty studyjnej zostaną pokryte przez polski MSZ.

Warunki uczestnictwa

1. Zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu odbywa się na zasadach konkursu.

2. O zakwalifikowanie na szkolenie mogą ubiegać się pracownicy i woluntariusze z organizacji pozarządowych, nauczyciele i metodycy zaangażowani w działania z zakresu edukacji rozwojowej w Polsce lub zainteresowani podjęciem takich działań.

3. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu obejmuje:

a) przesłanie przez kandydata/kandydatkę wypełnionego formularza aplikacyjnego pocztą elektroniczną na adres agata.czaplinska@msz.gov.pl - do dnia 22 września 2006 r. do godz. 12;

b) zarekomendowanie kandydata/kandydatki przez instytucję lub organizację realizującą działania z zakresu edukacji rozwojowej w Polsce lub zainteresowaną podjęciem takich działań - listem polecającym przesłanym faksem: (22) 5238074 lub pocztą na adres: Agata Czaplińska, Departament Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa - do dnia 22 września 2006 r. do godz. 12.

4. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym lub średniozaawansowanym (umożliwiającym zrozumienie wypowiedzi ustnej i komunikację z prowadzącym).

5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 września 2006 r. o godz. 12. Decyduje data dostarczenia wniosku do MSZ. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Kandydaci/kandydatki i delegujące ich organizacje/instytucje zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu na szkolenie telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 26 września 2006 r.

7. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osobom spoza Warszawy zostanie zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Istnieje możliwość pokrycia przez organizatorów kosztów podróży.

Informacji udziela:

Agata Czaplińska, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, tel.: (22) 5238907, email: agata.czaplinska@msz.gov.pl

Pobierz formularz: formularz aplikacyjny

Więcej nt. edukacji rozwojowej:

www.msz.gov.pl/Europejska,Konferencja,dot.,Podnoszenia,Swiadomosci,i,Edukacji,Rozwojowej,na,rzecz,Solidarnosci,Polnocy,i,Poludnia,1773.html

Strony w języku angielskim:

http://www.dea.org.uk/

http://www.developmenteducation.ie/

http://www.deeep.org/

w górę

Tagi