Polska pomoc

 

Szkolenie kadr w zakresie tworzenia projektów i zarządzania projektami opartymi o zewnętrzne finansowanie

Pracownicy administracji obwodowej w Łucku, Równym i Tarnopolu nie mają umiejętności pozwalających na efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych ze źródeł międzynarodowych, unijnych oraz polskich. Obserwacje Konsulatu Generalnego RP w Łucku wskazują, że mimo powszechnej chęci i prób uczestnictwa w takich projektach, działania w tym zakresie ogranicza brak wiedzy. Najwyraźniej widać to na poziomie niższych szczebli drabiny administracyjnej (rejony, mniejsze miasta, gminy) oraz wśród podmiotów związanych z oświatą i kulturą (szkoły wyższe, muzea, teatry, itp.), które z braku odpowiednich specjalistów, najczęściej nie są w stanie samodzielnie składać wniosków projektowych. Wyszkolenie mentorów rozwiąże ten problem dzięki przekazywaniu zdobytej przez nich wiedzy kolejnym grupom zainteresowanych. Stworzy też profesjonalną kadrę, która może stanowić eksperckie, szkoleniowe i konsultingowe zaplecze dla planowanych i prowadzonych projektów. Projekt odpowiada priorytetowym założeniom reformatorskim na Ukrainie – rozwojowi regionalnemu, budowie potencjału administracji publicznej i samorządowej oraz aktywizacji trzeciego sektora.

Szkolenie kadr w zakresie tworzenia projektów i zarządzania projektami opartymi o zewnętrzne finansowanie

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kijowie z partnerem lokalnym, Wołyńską Obwodową Obywatelską Organizacją „Fundusz Rozwoju Lokalnego”. Jego głównym celem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych. W tym celu planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących pozyskiwania, wykorzystywania oraz rozliczania funduszy i grantów z różnych źródeł. Uczestnicy szkoleń zdobędą też wiedzę na temat zarządzania tymi funduszami w ramach organizowanych projektów.

Przeprowadzenie czterech cykli 10-dniowych szkoleń (8 godz./dzień) dla grup ok. 20-osobowych pozwoli przeszkolić ok. 80 przedstawicieli administracji lokalnej/obwodowej w tematyce pozyskiwania, wykorzystywania oraz rozliczania funduszy międzynarodowych. Szkolenie będzie łączyć w sobie elementy wykładów, prezentacji, studiów przypadków, pracy z dokumentami oraz zajęć praktycznych. Projekt charakteryzuje się dużą trwałością. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie sami prowadzić szkolenia, multiplikując w ten sposób jego rezultaty.

Szkolenie kadr w zakresie tworzenia projektów i zarządzania projektami opartymi o zewnętrzne finansowanie

Projekt został zrealizowany od października do grudnia 2016 roku. W jego ramach przeprowadzono cztery 10-dniowe cykle zajęć dla czterech grup: przedstawicieli obwodowych administracji wołyńskiej, rówieńskiej i tarnopolskiej, a także dla aktywistów organizacji pozarządowych i polonijnych. Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładów, prezentacji, studium przypadku, pracy z dokumentami oraz zajęć praktycznych. Uczestnicy poznali przepisy i procedury obowiązujące przy aplikowaniu o granty międzynarodowe, unijne i polskie, ich wykorzystywaniu oraz przy rozliczaniu projektu. Realizacja projektu przyniosła podwyższenie kwalifikacji zawodowych – zbudowana została profesjonalna baza urzędnicza na poziomie obwodowym i częściowo rejonowym, która w przyszłości będzie mogła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 82 500 PLN (niemal 20 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 107 500 PLN (niemal 26 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.