Polska pomoc

Szkolenie dotyczące realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa 20 czerwca 2013 r.

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) odpowiedział na rosnące zainteresowanie polskiego sektora prywatnego realizacją projektów finansowanych ze środków UE w krajach rozwijających się. Informowanie o możliwościach uczestnictwa w unijnym rynku usług i dostaw realizowanych na rzecz krajów będących biorcami pomocy stanowi jeden z elementów działań MSZ służących angażowaniu polskich przedsiębiorców w pomoc krajom trzecim.

W dniu 20 czerwca, na zaproszenie DWR, P. Agneta Lindqvist, ekspert Komisji Europejskiej przeprowadziła szkolenie pod tytułem „How can an entity apply for EU external actions contracts”. Szkolenie dotyczyło przede wszystkim procedur zamówień publicznych w programach pomocowych Unii Europejskiej takich, jak:

Rozpoczynając spotkanie, P. Barbara Szymanowska, Dyrektor DWR, zwróciła uwagę na  pozafinansowe aspekty zaangażowania sektora prywatnego w realizację programów pomocowych. Podstawowym założeniem współpracy rozwojowej jest działanie wspólnoty międzynarodowej na rzecz redukcji ubóstwa w krajach rozwijających się oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju tych państw i społeczeństw. Udział polskich podmiotów gospodarczych w tych programach stanowić może wkład w działania pomocowe na rzecz krajów partnerskich. Zaangażowanie to może służyć również otwieraniu nowych możliwości gospodarczych dla polskiego sektora prywatnego i w szerszym rozumieniu także dla całego kraju.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procedurami zamówień publicznych w projektach pomocowych, w tym m.in. konstrukcją wniosku projektowego, dobrymi praktykami formułowania wniosków projektowych, ścieżkami odwoławczymi, a także najczęściej popełnianymi błędami popełnianymi przez oferentów.

W szkoleniu wzięło udział około 50 osób reprezentujących sektor prywatny z całego kraju, a także, przedstawiciele instytucji naukowych, organizacji pożytku publicznego oraz administracji publicznej.

Informacje o przetargach w ramach ww. projektów pomocowych znajdują się na stronie EUROPEAID Komisji Europejskiej

w górę

Tagi