Polska pomoc

 

Szkolenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego i drogowego, ratownictwa wodnego i przygotowania do współpracy w zakresie ratownictwa

Gruzińska straż pożarna, jak i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe są dopiero tworzone. Ich struktury organizacyjne potrzebują przekazania wiedzy oraz odpowiednich wzorców działania. Działalność gruzińskiej straży pożarnej koncentruje się głównie na walce z pożarami oraz w niewielkim stopniu na usuwaniu skutków kolizji drogowych. Poprzez realizację projektu przedstawiciele służb ratowniczych oraz administracji publicznej i samorządowej zapoznali się z organizacją systemu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na poziomie regionalnym i krajowym w Polsce oraz na poziomie międzynarodowym w Unii Europejskiej.

Szkolenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego i drogowego, ratownictwa wodnego i przygotowania do współpracy w zakresie ratownictwa

Projekt został zrealizowany w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2013 roku. Jego głównym celem było wzmocnienie i poprawa potencjału służb ratowniczych, reagowania kryzysowego i ochrony ludności oraz usprawnienie zarządzania służb ratowniczych, administracji publicznej i samorządowej regionu Kachetii.

W ramach projektu zorganizowano cztery szkolenia dla strażaków i przedstawicieli władz lokalnych regionu Kachetii. Tematyka szkoleń dotyczyła:

  • ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
  • ratownictwa technicznego i drogowego,
  • ratownictwa wodnego,
  • międzynarodowego współdziałania ratowniczego, ochrony ludności i zarządzania   kryzysowego.

Dzięki szkoleniom praca strażaków stała się bezpieczniejsza i efektywniejsza. Poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego oraz stanu środowiska naturalnego, korzyści w sposób pośredni odnieśli również mieszkańcy regionu Kachetii.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na zwiększenie efektywności władz lokalnych w procesie zarządzania kryzysowego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia katastrof naturalnych i tych spowodowanych działalnością człowieka oraz ochronę środowiska naturalnego.

Rezultatem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez strażaków oraz przedstawicieli władz lokalnych z regionu Kachetii. Przeszkoleni strażacy przekazali zdobytą wiedzę kolegom z macierzystych jednostek. W sumie przeszkolono 42 osoby – strażaków i przedstawicieli władz lokalnych regionu Kachetii.