Polska pomoc

 

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii

Kenia dynamicznie się rozwija. Świadczą o tym nie tylko liczne inwestycje w sektorze budowlanym czy telekomunikacyjnym, ale również wysoki stopień urbanizacji. Mieszkańcy terenów wiejskich coraz częściej szukają pracy w miastach, czego rezultatem jest m.in. rozkwit sektora usługowego. Powstają nowe dzielnice mieszkaniowe, duże centra handlowe oraz małe lokalne biznesy.

W dużej mierze, szczególnie w nieformalnych dzielnicach, jest to rozwój niekontrolowany i stwarzający duże ryzyko zagrożenia klęskami naturalnymi, jak i spowodowanymi działalnością człowieka. Tragiczne zdarzenia, takie jak pożary, powodzie, lawiny błotne, wypadki drogowe wymagają zapewnienia silnych, przejrzystych i spójnych procedur prewencji i reagowania, jak również odpowiednio przeszkolonej kadry ratunkowej. Jednostki straży pożarnej i służb ratunkowych w Kenii jeszcze parę lat temu zupełnie nie były przygotowane do stawiania czoła takim wyzwaniom, ponieważ w ogóle nie istniał system szkolenia zawodowego strażaków.

W 2014 roku Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zrealizowała swój pierwszy projekt na rzecz kenijskiej straży pożarnej współfinansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej. Obecny projekt stanowi kontynuację tych działań. Dzięki szkoleniom i doposażeniu w specjalistyczny sprzęt, skuteczność i poziom umiejętności zawodowych strażaków znacznie wzrasta. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że realizowane w ostatnich latach z polskich funduszy projekty wspierające rozwój struktur straży pożarnej i struktur ratowniczych pomogły zmobilizować po stronie władz w Kenii dodatkowe środki. Angażowane fundusze z polskiej pomocy przyczyniają się do inwestowania przez miejscowe władze w budowę i remonty strażnic, zatrudniani są dodatkowi strażacy, kupowany jest specjalistyczny sprzęt. Dotychczasowa skala działań ma znaczący i widoczny wpływ na rozwój straży pożarnej w Kenii.

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii

Działania zostały zaplanowane na dwa lata: 2017–2018. Ogólnym celem projektu jest budowa zdolności instytucjonalnej straży pożarnej w Kenii. Dwuletni projekt modułowy pozwoli zrealizować kompleksowy cykl szkoleń dla jednostek gaśniczych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.

Projekt ma trzy główne komponenty:

  1. szkolenia stacjonarne w jednostkach straży pożarnej dysponujących odpowiednich sprzętem i zasobami osobowymi na poziomie podstawowym i zaawansowanym;
  2. wspólne szkolenia dla strażaków z jednostek o małej liczbie personelu na podstawie minimalnych standardów przeszkolenia strażackiego wypracowanych w ramach tego projektu przez KENFIBA – Kenijskie Stowarzyszenie Strażaków na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym oraz ratownictwa linowego;
  3. podniesienie skuteczności działań poprzez przygotowanie pilotażowych planów zarządzania kryzysowego.

Działania realizowane w 2017 r. w ramach I modułu projektu obejmowały stacjonarne szkolenia w hrabstwach Meru i Kilifi, dysponujących odpowiednio licznymi załogami strażackimi i niezbędnym wyposażeniem. Personel z pozostałych zainteresowanych inicjatywą hrabstw (Laikipii, Kakamegi, Kajiado, Nyeri i Makueni), zbyt nieliczny, by zostać objętym samodzielnym programem szkoleniowym, uczestniczył zaś we wspólnych zajęciach organizowanych przez powołane w hrabstwie Kiambu pilotażowe centrum podstawowego szkolenia strażackiego. Łącznie przeprowadzonych zostało 25 kursów na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym w zakresie pożarnictwa, ratownictwa medycznego, linowego i morskiego, co przełożyło się na ponad 1300 godzin zajęć.

Zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego i godnych warunków dla kursantów pilotażowego centrum szkoleniowego wymagało budowy strażackiego toru przeszkód i miejsc do symulacji poszczególnych sytuacji pożarniczych i zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcia bazy noclegowej i sanitarnej. Zakupiono również 2 sprężarki, dzięki którym kenijscy strażacy mogą korzystać z quadów. Istotnym wsparciem dla miejscowej straży pożarnej było też sfinansowanie kosztów spedycji i cła związanych z wysyłką z USA kontenera z używanym sprzętem strażackim.

Projekt obejmował również wypracowanie we współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Strażaków Kenijskich jednolitych procedur i minimalnych standardów wyszkolenia dla całego kraju. Inicjatywa ta wychodziła naprzeciw licznym problemom wywoływanym faktem, że kenijska straż pożarna nie jest zcentralizowaną służbą mundurową, lecz podlega, niekoordynującym między sobą działań, władzom poszczególnych hrabstw.

Realizowane w 2018 r. w ramach II modułu działania stanowić będą rozszerzenie i kontynuację inicjatyw podjętych w 2017 r. Załogi z hrabstw Meru i Kilifi oraz kursanci pilotażowego centrum podstawowego szkolenia strażackiego wezmą udział w zajęciach na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Zakupione zostaną również 2 sprężarki, które umożliwią korzystanie z quadów kolejnym hrabstwom.

Istotnym elementem działań w 2018 r., dopełniającym budowę zdolności instytucjonalnej kenijskiej straży pożarnej, będzie opracowanie zintegrowanego planowania kryzysowego, umożliwiającego włączenie się w akcję ratunkową różnych służb publicznych. Obecnie jedynie w Machakos funkcjonuje wspólny telefon alarmowy, w pozostałych hrabstwach nie tylko straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja, lecz także poszczególne strażnice i jednostki nie dysponują uniwersalnym numerem kontaktowym. Projekt przewiduje wsparcie trzech hrabstw w wypracowaniu planu reagowania kryzysowego, obejmując m.in. zaznajomienie przedstawicieli władz lokalnych i reprezentantów Narodowego Stowarzyszenia Strażaków Kenijskich z rodzimymi rozwiązaniami podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Polsce.

Dotacja ze środków Polskiej pomocy wyniosła 919 380 zł w 2017 i 908 015 zł w 2018 r., a wartość projektu osiągnęła 1 025 830 zł w 2017 i 1 026 865 zł w 2018 r.

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii

W ramach I modułu projektu ponad 400 kursantów (strażaków i ratowników) uczestniczyło w szkoleniach stacjonarnych prowadzonych w hrabstwach: Kilifi, Meru oraz Kiambu. W ramach działalności pilotażowego centrum szkoleniowego dla strażaków z różnych regionów przeszkolono 72 osoby; 63 z nich z wynikiem pozytywnym złożyło egzamin przeprowadzony według minimalnych standardów szkolenia wypracowanych przez Kenijskie Stowarzyszenie Strażaków (KENFIBA).

Łącznie przeprowadzono ponad 25 kursów szkoleniowych na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym w zakresie pożarnictwa, ratownictwa medycznego, linowego i morskiego o wymiarze ponad 1300 godzin zajęć. Do jednostek straży pożarnej dostarczono również sprzęt strażacki oraz wyposażenie osobiste o łącznej wartości ponad 1 mln USD.

Dzięki działaniom zrealizowanym podczas I modułu projektu udało się nie tylko utrwalić i przećwiczyć dotychczas posiadaną wiedzę i umiejętności strażaków, ale również rozszerzyć ją o nowe zagadnienia. Z rezultatów projektu skorzystało 13 hrabstw zamieszkanych łącznie przez ponad 12 mln osób.