Polska pomoc

 

Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich jednostek administracji publicznej


Gospodarka Ukrainy, a przede wszystkim kompetencje władz lokalnych w pozyskiwaniu inwestorów, wymagają wsparcia w zakresie stosowania narzędzi i instrumentów polityki inwestycyjnej. Na szczeblach lokalnych brakuje kompetencji i wiedzy nt. profesjonalnego przyciągania inwestorów – nie tylko zagranicznych, ale również krajowych, w związku z czym pojawia się tam niewiele nowych inwestycji. Sytuacja taka występuje także w obwodach lwowskim, iwanofrankowskim, wołyńskim, tarnopolskim, chmielnickim oraz równieńskim w zachodniej części Ukrainy, będących miejscem realizacji projektu.

Pierwsza grupa beneficjentów – pracownicy urzędów miast odpowiedzialni za politykę inwestycyjną, rozwój gospodarczy i promocję – będzie w przyszłości pełnić kluczową rolę w kreowaniu profesjonalnej oferty inwestycyjnej w miastach Ukrainy Zachodniej. Obecna sytuacja tej grupy beneficjentów uniemożliwia im korzystanie z tego typu nowoczesnych instrumentów inwestycyjnych (brak umiejętności kreowania oferty, brak rzetelnych informacji na temat oczekiwań i potrzeb inwestorów zewnętrznych, brak wiedzy w zakresie barier inwestycyjnych miasta, itp.). Beneficjenci z tej grupy wywodzili się z małych miast (10-50 tys. mieszkańców), ponieważ są to tereny znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Drugą grupę beneficjentów stanowili przedstawiciele agencji rozwoju lokalnego miast uczestniczących w projekcie, które realizowały działania z zakresu rozwoju gospodarczego, przyciągania inwestorów i promocji.

Niniejszy projekt nawiązywał do projektów realizowanych przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach polskiej pomocy rozwojowej we wcześniejszych latach.

Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich jednostek administracji publicznej


Projekt składał się z dwóch modułów. Moduł I trwał od 3.03 do 31.12.2014 r., moduł II od 1.01 do 31.12.2015 r. Wykonawca projektu - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – realizowała go w partnerstwie z Instytutem Nauk Politycznych ze Lwowa. Projekt wpisywał się w priorytet 8 „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” - „Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej”.

Problemem na który odpowiadał projekt był brak kompetencji wśród przedstawicieli administracji małych miast ukraińskich w zakresie kreowania własnej oferty inwestycyjnej i przyciągania inwestycji. Przedstawiciele władz lokalnych coraz częściej próbują stosować różnorodne zachęty inwestycyjne, postrzegając w nich szansę na zwiększenie budżetu lokalnego, a tym samym na poprawę jakości życia społeczności samorządowej. Jednak wzorce i dobre praktyki z tego zakresu na Ukrainie ograniczają się do przykładów dużych miast, które mają zgoła odmienne uwarunkowania rozwojowe. W wyniku realizacji projektu podniesiona została atrakcyjność inwestycyjna 10 miast (o liczbie ludności 10-50 tys.) z terenu Ukrainy Zachodniej, dzięki wzmocnieniu ich kompetencji w kreowaniu i stosowaniu profesjonalnej oferty inwestycyjnej, przy wykorzystaniu doświadczeń partnerskich miast z Polski.

Celem ogólnym projektu było wsparcie kompetencji władz jednostek administracji publicznej Ukrainy Zachodniej w przyciąganiu inwestycji zagranicznych. Grupą docelową projektu byli ukraińscy specjaliści ds. polityki inwestycyjnej z terenu zachodnioukraińskich miast liczących 10-50 tys. mieszkańców.

Wartość dofinansowania wyniosła 336 610 zł w 2014 r. i 464 800 zł w 2015 r., wartość projektu osiągnęła 374 110 zł w 2014 r. i 516 820 zł w 2015 r.

Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich jednostek administracji publicznej

Pierwsza część projektu, przeprowadzona w 2014 r. służyła kompleksowemu zdiagnozowaniu klimatu i warunków inwestycyjnych Zachodniej Ukrainy. Podjęte w jej trakcie działania miedzy innymi objęły przeprowadzenia badań małych miast Ukrainy Zachodniej w zakresie barier i potrzeb inwestycyjnych. Ich celem było kompleksowe zdiagnozowanie barier inwestycyjnych w miejscowościach liczących od 10 do 50 tys. mieszkańców oraz szczegółowe poznanie oczekiwań inwestorów zagranicznych w stosunku do oferty tworzonej przez te miasta.

Dodatkowo zorganizowano okrągły stół z udziałem inwestorów zagranicznych prowadzących już działalność na terenie Ukrainy Zachodniej, którego celem było zapoznanie się z ich potrzebami inwestycyjnymi, oczekiwaniami i motywami lokalizacji.

W wyniku tych działań opracowany został „Raport z diagnozy barier i potrzeb inwestycyjnych małych miast Ukrainy Zachodniej”. Wnioski zawarte w raporcie posłużyły do dalszych etapów projektu.

Dzięki zorganizowaniu cyklu warsztatów przygotowano grupę 35 ukraińskich specjalistów ds. polityki inwestycyjnej do konstruowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej miast oraz przyciągania inwestorów zewnętrznych.

 

W wyniku realizacji działań projektowych w 2015 r. osiągnięto następujące rezultaty:

- zorganizowano staże w polskich jednostkach samorządowych dla ukraińskich specjalistów ds. polityki inwestycyjnej, dzięki którym nabyli oni umiejętność kreowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz nawiązali kontakty z polskimi specjalistami w tej dziedzinie

- powstało 12 profesjonalnych ofert inwestycyjnych dla ukraińskich miast uczestniczących w projekcie. Oferty te stworzyli ukraińscy specjaliści ds. polityki inwestycyjnej, pod kierunkiem i przy wsparciu merytorycznym polskich ekspertów. Oferty zostały zebrane w „Katalog ofert inwestycyjnych miast Ukrainy Zachodniej”, który stał się narzędziem promującym miasta. Jednym z jego elementów składowych jest portfolio każdego miasta – informacje na temat potencjału inwestycyjnego i otoczenia, niezbędne inwestorom przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. Katalog został przygotowany jako publikacja wielojęzyczna (jęz. polski, angielski, ukraiński), zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

- utworzono portal internetowy http://inwestukraine.org.ua zawierający oferty inwestycyjne miast uczestniczących w projekcie. Ten wielojęzyczny portal – dostępny w j. angielskim, polskim i ukraińskim –  prowadzony również po zakończeniu projektu przez miejscowego partnera, jest platformą wymiany informacji i doświadczeń oraz narzędziem edukacyjnym dla nowych specjalistów ds. polityki inwestycyjnej. Ułatwia on miastom uczestniczącym w projekcie skuteczną promocję wśród inwestorów zagranicznych.

- opracowano i wydano publikację będącą podręcznikiem dla ukraińskich jednostek administracji publicznej z zakresu kreowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej i stosowania jej w procesie przyciągania inwestorów. Podręcznik zawiera praktyczne informacje z zakresu budowania od podstaw oferty inwestycyjnej. Ukazane w nim metody, narzędzia i rozwiązania mogą być wykorzystywane także w miastach nieuczestniczących bezpośrednio w projekcie.

Rezultatem projektu było także nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i ukraińskimi samorządami oraz wzrost wiedzy i kompetencji przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie z zakresu promocji miasta.