Polska pomoc

 

Szkoła przedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Problemem, na który odpowiada projekt jest pogłębianie się wykluczenia społecznego i trudności z podjęciem pracy na ukraińskiej wsi. Wieś i małe miasteczka centralnej Ukrainy to obszary szczególnie wyniszczone przez reżim komunistyczny. Ich mieszkańcy z przemian społeczno-gospodarczych wyszli poszkodowani, nieufni i często bezradni. Wielu z nich utraciło umiejętności tworzenia więzi społecznych i zbiorowego działania dla poprawy swojej sytuacji materialnej.

Potrzeby te zweryfikowane były w ramach projektów wdrożonych w latach 2014 – 2015 poprzez utworzenie w 15 wioskach mikroprzedsiębiorstw nastawionych na obsługę turystyki. Inicjatywy te działają i realnie zmieniają wieś. Ich rozwój napotyka jednak na ograniczenia. Odpowiedzią jest pomysł utworzenia „Szkoły przedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie”. Szkoły nieformalnej, a zarazem dającej konkretne umiejętności i niezbędną wiedzę. Szkoły poszukującej najlepszych rozwiązań, budującej na polskim i szerzej europejskim doświadczeniu w dziedzinie odnowy wsi i różnicowania działalności gospodarczej na wsi. Szkoły kształcącej animatorów turystyki wieloaspektowej, czyli osób przygotowanych do pracy z turystami, potrafiących tworzyć i prowadzić gry, zabawy, spacery tematyczne, nowego typu muzea wiejskie, warsztaty rękodzieła, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, a także uruchamiać przedsięwzięcia związane z wytwórczością pamiątek oraz przetwórstwem żywości na małą skalę.

Szkoła przedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Celem ogólnym jest podniesienie kwalifikacji małych przedsiębiorców wiejskich i ich pracowników poprzez utworzenie w centralnej Ukrainie ośrodka kształcenia zawodowego. Szkoła będzie przygotowywać do działań wychodzących poza tradycyjną działalność rolniczą na wsi, będzie przekazywać umiejętności niezbędne w animowaniu rozwoju lokalnego. 

W ramach projektu utworzono i sprawdzono w praktyce model kształcenia przedsiębiorców oraz pracowników małych przedsiębiorstw wiejskich nastawionych na działalność pozarolniczą i odnowę wsi. Celem było wykształcenie kadry trenerskiej i eksperckiej zdolnej do interaktywnego nauczania przedsiębiorczości mieszkańców wsi ukraińskiej. Efektem było dostarczenie wiedzy i umiejętności współpracownikom mikroprzedsiębiorstw utworzonych w ukraińskich wioskach w latach 2014 i 2015 oraz osobom planującym podjęcie podobnych inicjatyw w przyszłości. Przygotowano też mikroprzedsiębiorstwa utworzone w latach 2014 – 2015 do pełnienia roli Lokalnego Ośrodka Kompetencji, jako miejsca nauki w terenie, opracowany i zweryfikowany został program nauczania zawodu animatora turystyki wieloaspektowej.

Na kolejne działania złożyły się warsztaty dla organizatorów, przygotowanie narzędzi elektronicznych obsługujących Szkołę, wydanie podręcznika, przeprowadzenie serii warsztatów i wizyty studyjnej dla trenerów, przeprowadzenie warsztatów dla pierwszej grupy słuchaczy oraz zorganizowanie konferencji kończącej projekt.

Szkoła przedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Przygotowano i zweryfikowano w praktyce model kształcenia przedsiębiorców wiejskich. Model jest przygotowany do dalszego wdrażania i rozwoju w ramach „Szkoły przedsiębiorczości wiejskiej” (model obejmuje sprawdzoną w praktyce metodę, zespół trenerów z kompetencjami tutorskimi oraz podręcznik).

Dzięki realizacji projektu istnieje przeszkolony merytorycznie i metodycznie 12-osobowy zespół trenerów i ekspertów przygotowany do prowadzenia zajęć w „Szkole przedsiębiorczości wiejskiej".  Każdy trener uczestniczył w 3 warsztatach dla trenerów, wizycie studyjnej w Polsce, prowadził zajęcia pilotażowe, opiekował się dwoma lub trzeba słuchaczami, a na koniec otrzymał certyfikat.

Pierwsza grupa absolwentów szkoły (25 osób, z czego 23 zasłużyły na certyfikat) przeszła przez proces kształcenia (5 warsztatów, e-learning, wykonanie zadania jako pracy dyplomowej), przeprowadziła skutecznie działania zaliczające, otrzymała dyplomy i wyraziła pozytywne opinie o szkole.

Szkoła dla potrzeb kształcenia dysponuje podręcznikiem (objętość 160 stron, nakład 300 egz., jest też dostępny w wersji elektronicznej) oraz zestawem narzędzi elektronicznych (platforma edukacyjna, profil na Fb) wraz z koncepcją ich wykorzystywania. Pozytywnie zweryfikowana została metoda kształcenia przedsiębiorców wiejskich w oparciu o Lokalne Ośrodki Kompetencji - działa ich 6 (Iwkiwcy, Gołowkiwka, Gielmaziw, Lesky, Meżyrycz, Sorokotiaga).