Polska pomoc

 

Szkoła Dobrej Energii

Na Ukrainie z roku na rok wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), co wynika z drastycznego wzrostu cen nośników energii i urynkowienia cen energii dla konsumentów. Wraz ze wzrostem podaży systemów OZE, rośnie popyt na specjalistów w tej dziedzinie, i jest to trwały trend. Jednak system edukacji zawodowej na Ukrainie nie jest elastyczny względem potrzeb rynku pracy, czego przykładem jest m.in. brak systemowych rozwiązań i standardów kształcenia w zakresie OZE na poziomie szkół zawodowych.

Przykładem takiej sytuacji jest Tarnopolskie Kolegium Zawodowe w Zbarażu, którego oferta edukacyjna jest niedostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy, baza dydaktyczna jest zdegradowana, a kwalifikacje nauczycieli nie są systematycznie podnoszone. Zasady finansowania szkolnictwa zawodowego utrudniają wprowadzanie nowych kierunków kształcenia m.in. poprzez brak funduszy na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i rozwój zaplecza dydaktycznego. Problemem szkoły, w której uczy się 282 uczniów, a ok. 200 mieszka w internacie jest także zły stan techniczny budynków, przejawiający się m.in. w braku dostępu do ciepłej wody.

Kolejnym problemem, na który odpowiada projekt jest niska efektywność energetyczna. Szacuje się, że w Ukrainie traci się ok. 30-40 % energii w różnych procesach ze względu na niską efektywność i brak mechanizmów oraz postaw zapewniających oszczędne gospodarowanie energią. Dotyczy to także sektora MŚP oraz gospodarki komunalnej. Opracowanie „Planu Działań dla  Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Miasta Zbaraż” otwiera możliwość ubiegania się o wsparcie grantowe oraz fundusze miejscowe na realizację działań zapewniających poprawę efektywności energetycznej.

Szkoła Dobrej Energii

Projekt realizowany jest w okresie od 8 maja do 31 grudnia 2017 r. w Zbarażu (obwód tarnopolski, Ukraina) przez Fundację Innovatis (Polska) i Tarnopolski Oddział Regionalny Związku Miast Ukraińskich (Ukraina) oraz przy wsparciu firmy HEWALEX Sp. z o.o. (dostawa systemów kolektorowych i szkolenia w tym zakresie).

Projekt ma na celu unowocześnienie oferty edukacyjnej Tarnopolskiego Kolegium Zawodowego (TKZ) w Zbarażu, zapewnienie całorocznego dostępu do ciepłej wody przy wykorzystaniu energii słonecznej oraz stworzenie warunków do rozwoju miasta Zbaraż zgodnie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej i rozwijania przedsiębiorczości w innowacyjnej dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Projekt polega na dostawie kolektorów słonecznych do TKZ, które będą pełniły funkcję użytkową i edukacyjną. Kolektory będą wykorzystywały energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody w internacie i budynku szkolnym TKZ. W ramach projektu zostanie przeszkolonych dwóch nauczycieli zawodu i 30 uczniów w zakresie budowy i eksploatacji systemów kolektorowych. Zostaną również opracowane:

-„Plan działania dla wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w zakresie OZE”, który pomoże dyrekcji szkoły podjąć kolejne kroki w uruchamianiu tego kierunku oraz

- „Plan Działań dla Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Miasta Zbaraż”, który wpłynie na poprawę efektywności energetycznej lokalnej gospodarki i stymulowanie przedsiębiorczości związanej z rozwojem i wykorzystaniem OZE.

Szkoła Dobrej Energii

W ramach projektu zainstalowano i uruchomiono dwa zestawy kolektorów słonecznych na budynku szkoły i internatu Tarnopolskiego Kolegium Zawodowego w Zbarażu, które będą pełniły funkcję użytkową i edukacyjną. W oparciu o uruchomiona instalację oraz przekazane szkole materiały dydaktyczne, firma Hewalex Sp. z o.o. przeszkoliła w zakresie budowy i eksploatacji systemów kolektorowych 2 nauczycieli zawodu i 30 uczniów kolegium. Efektem projektu jest także opracowany Plan działań dla wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w zakresie obsługi urządzeń OZE, określający kolejne kroki dla uruchomienia trwałego kierunku kształcenia. Dla poprawy efektywności energetycznej lokalnej gospodarki i stymulowania przedsiębiorczości związanej z rozwojem i wykorzystaniem OZE, samorząd miejski Zbaraża oraz jego jednostki pomocnicze, przedstawiciele zakładów komunalnych i lokalni przedsiębiorcy uczestniczyli w przygotowaniu SEAP – „Planu Działań dla Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego miasta Zbaraż”. W efekcie jednostki uczestniczące w tym procesie przygotowały 15 kart projektów inwestycyjnych.