Polska pomoc

 

Szansa dla młodych w Bwaise. Wsparcie działań aktorów lokalnych na rzecz poprawy szans zawodowych wśród młodych w największym slumsie Kampali

Bwaise znajduje się w stolicy Ugandy - Kampali, położonej w południowej części kraju nad jeziorem Wiktorii. Kampala jest głównym ośrodkiem gospodarczym i politycznym kraju o populacji około 1,7 miliona mieszkańców. Region Bwaise jest slumsem o powierzchni około 1,92 km2 z ok. 90 000 mieszkańców. Znajduje się w dystrykcie administracyjnym Kawempe. Bwaise jest najbiedniejszym i najgęściej zaludnionym rejonem stolicy Kampali, przez co boryka się ze wszystkimi typowymi problemami występującymi na ogół w tego typu miejscach. Należy zaznaczyć, że wg. statystyk Banku Światowego z 2012 roku Uganda jest drugim najmłodszym społeczeństwem (po Nigrze) z 83% ludności poniżej 30-go roku życia. Dodatkowo, badania wskazują, że 62% młodych w kraju pozostaje bez pracy.

Większość młodzieży kończącej szkołę nie ma regularnego źródła dochodu, a aż 61,6% respondentów nie posiadało żadnego źródła dochodu. Co istotne, większość tej grupy stanowili młodzi Ugandyjczycy zamieszkujący rejony zurbanizowane, gdzie konkurencja na rynku pracy wymusza posiadanie kompetencji niewymaganych do wykonywania niewykwalifikowanej pracy fizycznej, łatwiej dostępnej w regionach mniej rozwiniętych gospodarczo i ekonomicznie.

Projekt wolontariacki jest kontynuacją współpracy wolontariuszki z lokalną organizacją pozarządową AFFCAD w charakterze konsultantki, rozpoczętej w 2010 roku. W tym czasie wolontariuszka miała szansę zapoznać się bardzo dobrze z celami statutowymi i bieżącą działalnością dopiero rozwijającej się organizacji, jak również poznać jej członków i podopiecznych.

Szansa dla młodych w Bwaise. Wsparcie działań aktorów lokalnych na rzecz poprawy szans zawodowych wśród młodych w największym slumsie Kampali

Projekt zakłada wsparcie organizacyjne działalności lokalnej organizacji Action for Fundamental Change and Development (AFFCAD), kierującej inicjatywą Bwaise Youth Employment Centre. Jest to jedyny tego typu projekt w dzielnicy Bwaise. Wzmocnienie instytucjonalne AFFCADu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości i rozwoju działań na rzecz poprawy szans zawodowych młodych ludzi zamieszkujących dzielnicę Bwaise na rynku pracy.

Wolontariuszka zajmie się szkoleniem członków organizacji AFFCAD kładąc nacisk na potrzebę profesjonalizacji organizacji dzięki wykorzystaniu narzędzi z zakresu zarządzania projektami rozwojowymi. Szkolenie przyczyni się do podniesienia kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt, zwiększenia klarowności podziału obowiązków oraz efektywności działań. Szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji projektów dostarczą wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia lepszych kontroli efektów projektów, co z kolei zwiększy wiarygodność organizacji w oczach przyszłych donorów. Wprowadzenie metodologii cyklów projektowych pozwoli na skuteczniejsze planowanie działań, a tym samym zapewni większą stabilizację finansową organizacji.

Istotną częścią projektu jest również przeprowadzenie szkoleń bezpośrednio dla uczestników kursów zawodowych w Bwaise Youth Employment Centre w dziedzinach zidentyfikowanych podczas wstępnego etapu tego przedsięwzięcia (podstawowe techniki autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzenie listów motywacyjnych i CV, wykorzystywanie mediów społecznościowych do promocji własnej działalności). Wolontariuszka przygotuje również jednego z członków organizacji do przejęcia prowadzenia wyżej wymienionych szkoleń po jej wyjeździe - w ramach peer-to-peer learning.

Projekt kompleksowo odpowiada na potrzebę wsparcia już istniejącej inicjatywy skierowanej na poprawę szans zawodowych na rynku pracy dla ludzi młodych zamieszkujących rejon Bwaise.

Działanie na rzecz zwiększania szans zawodowych na rynku pracy wśród ludzi młodych wpisuje się w realizację Milenijnego Celu Rozwoju dotyczącego edukacji oraz wspiera postulat równości płci, zwiększając możliwości zarobkowe kobiet mieszkających w największym slumsie stolicy Ugandy.

Szansa dla młodych w Bwaise. Wsparcie działań aktorów lokalnych na rzecz poprawy szans zawodowych wśród młodych w największym slumsie Kampali

W trakcie trwania projektu wolontariuszka przeprowadziła 102,5 godzin konsultacji oraz przygotowała i przeprowadziła cykl  szkoleń na temat zarządzania projektami rozwojowymi (ang. Project Cycle Management - PCM), a także monitoringu i ewaluacji projektów rozwojowych dla 9 pracowników organizacji partnerskiej Action for Fundamental Change and Development w Kampali, Uganda.

Wolontariuszka przygotowała i przeprowadziła też cykl szkoleń dla 206 uczestników kursów zawodowych Bwaise Youth Employment Centre  w zakresie umiejętności wymaganych w procesie szukania pracy, które trwały łącznie 123 godzin. Przyrost wiedzy uczestników, wolontariuszka sprawdziła w ankietach ewaluacyjnych, w których zweryfikowała również stopień satysfakcji oraz poziom użyteczności przeprowadzonych szkoleń w opinii ich uczestników.

W ramach projektu, wolontariuszka pomogła w utworzeniu mini-przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej - szwalni UNIQUE AFFCAD - w której młodzież ze slumsu Bwaise może w praktyce zastosować kompetencje wyniesione z prowadzonych w ośrodku kursów.