Polska pomoc

Spotkanie dot. Spójności polityki na rzecz rozwoju - podsumowanie

W dniu 12 września 2014 r. z inicjatywy Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowano spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące spójności polityki na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development, PCD) z udziałem dwóch szwedzkich ekspertek: Ebby Dohlman, Senior Advisor ds. PCD w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ulriki Grandin, koordynatorki ds. PCD w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji.

Spotkanie skierowane było do przedstawicieli polskiej administracji publicznej zajmujących się tematyką PCD oraz do reprezentantów organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą rozwojową. Główne punkty programu obejmowały przedstawienie kluczowych dokumentów, mechanizmów instytucjonalnych oraz narzędzi OECD ułatwiających promocję, wdrażanie i monitoring spójności polityki na rzecz rozwoju. W trakcie spotkania omówiono również szwedzki model współpracy w zakresie PCD.

Ebba Dohlman, ekspertka OECD ds. PCD, zwróciła uwagę na kwestię negatywnych skutków ekonomicznych, jakie za sobą niesie niespójność działań w zakresie pomocy rozwojowej i podkreśliła konieczność stosowania zintegrowanego podejścia wśród państw OECD/UE. Głównym celem prac nad PCD w ramach OECD było poszukiwanie narzędzi przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju oraz efektywnej walki z ubóstwem i głodem w krajach rozwijających się. PCD stanowi obecnie główny filar w strategii rozwoju OECD. Ponadto nowe ramy spójności polityki na rzecz rozwoju po 2015 r. przewidują trzy główne cele: (1) uwzględnienie synergii czynników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla wsparcia koncepcji zrównoważonego rozwoju (2) zwiększenie zdolności rządów do pogodzenia celów krajowych z tymi uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym (3) przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym polityki krajowych wpływających na długoterminowe perspektywy rozwojowe. Pani Dohlman podkreśliła w swoim wystąpieniu, w jaki sposób rządy krajów mogą wykorzystać dotychczasowy dorobek OECD w celu kształtowania spójnej polityki na rzecz rozwoju.

Ulrika Grandin, szwedzka specjalistka ds. PCD, dokonała analizy ponad dziesięcioletniego  doświadczenia swojego kraju we wdrażaniu spójności polityki na rzecz rozwoju. Przywołała opracowany w 2002 r. rządowy dokument „Shared Responsibilty: Sweden’s Policy for Global Development”, którego celem było przyczynienie się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju globalnego dzięki osiągnięciu spójności i zgodności pomiędzy różnymi obszarami polityk oraz kooperacji z różnymi podmiotami na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Obecnie zaangażowanie Szwecji w realizację PCD koncentruje się na kilku poziomach współpracy. Po pierwsze MSZ na czele z ministrem ds. pomocy rozwojowej jest odpowiedzialne za koordynację prac w ramach spójności polityki na rzecz rozwoju, po drugie każde ministerstwo posiada punkt kontaktowy ds. PCD (focal point). Oprócz tego funkcjonuje model wspólnych konsultacji rządowych oraz praktyka składania sprawozdań parlamentowi dwa razy do roku w odniesieniu do działań podjętych w ramach PCD. Od 2008 r. Szwecja skupia się na sześciu globalnych wyzwaniach: (1) prześladowania (2) ekonomiczne wykluczenie (3) ruchy migracyjne (4) zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko (5) konflikty (6) choroby zakaźne i inne zagrożenia zdrowia. Podjęte działania zmierzające do poprawy sytuacji w wyżej wymienionych obszarach są poddawane przez szwedzki rząd samoocenie (self-evaluation), która dotyczy formułowania i wdrażania polityki, współpracy i koordynacji oraz stanu wiedzy nt. polityki rozwojowej. Dotychczas przeprowadzone ewaluacje wykazują potrzebę poprawy mechanizmów koordynacyjnych w zakresie PCD na wszystkich szczeblach ministerialnych. Zdaniem przedstawicielki szwedzkiego MSZ konieczna jest również dalsza praca na rzecz wyjaśniania znaczenia i ważności spójności polityki na rzecz rozwoju oraz zastosowania tematycznego podejścia w jej wdrażaniu.

Spotkanie na temat PCD wpisało się proces konsultacji priorytetów nowego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 opracowywanego przez MSZ.

w górę

Tagi