Polska pomoc

 

Social Slow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych z ośrodka TEMI

Mieszkańcy Ośrodka Charytatywnego TEMI – lokalnego partnera wykonawcy projektu – to osoby wykluczone społecznie: osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie, sieroty, bezdomni, bezrobotni, samotne matki, ofiary przemocy, wysiedleńcy, uchodźcy, osoby starsze. Ze względu na swoje położenie osoby te potrzebują fizycznej, społecznej i psychologicznej opieki oraz wsparcia dopasowanego do ich możliwości.

Ośrodek TEMI dzięki dobrej organizacji oraz wysokiej kompetencji kadry i terapeutów oferuje swoim podopiecznym możliwość udziału w działaniach terapeutycznych i socjalizacyjnych na wysokim poziomie. Organizacja utrzymuje się z własnej pracy i wyrobów (warsztat stolarski, piekarnia, rolnictwo ekologiczne). TEMI otrzymuje stałą dotację od państwa wynoszącą równowartość około 72 000 euro rocznie, co jest sumą niewystarczającą dla skutecznej działalności ośrodka i jego rozwoju.

Dzięki przewidzianemu w projekcie rozszerzeniu produkcji i promocji produktów regionalnych, TEMI osiągnie minimalna stabilność finansową, wzrośnie aktywność organizacji oraz zaangażowanie podopiecznych. Ponadto mieszkańcy ośrodka zyskają lepsze warunki życiowe i lepszą opiekę, dzięki stabilnemu dochodowi ze sprzedaży własnych produktów.

Social Slow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych z ośrodka TEMI

Celem projektu było opracowanie modelu zwiększenia stabilności finansowej instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i pochodzącymi z grup defaworyzowanych w regionie Kachetii w Gruzji oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej poprzez urynkowienie produkcji lokalnej, wymianę doświadczeń z polskimi organizacjami w kwestii prowadzenia przedsiębiorczości społecznej, modeli sprzedaży produktów regionalnych oraz technik marketingowych.

Kadra zarządzająca ośrodkiem nie ma wystarczających umiejętności w zakresie marketingu, produkcji oraz zarządzania. Poprzez udział w szkoleniach i wymianie doświadczenia z polskimi organizacjami nabędzie umiejętności umożliwiające prowadzenie restauracji w modelu przedsiębiorczości społecznej oraz współprowadzenie wypożyczalni rowerów. W ramach projektu pozna też modele strategii marketingowej oraz promocji wytwarzanych produktów regionalnych, jak i możliwości rozszerzenia oferty produktów na rynku zbytu.

Zarówno stała działalność restauracji, jak organizowane na terenie ośrodka wydarzenia tworzą naturalną płaszczyznę kontaktu między podopiecznymi – występującymi w tej sytuacji jako gospodarze – a przyjezdnymi. Sprzyja to ich integracji społecznej, a z drugiej strony służy przełamywaniu barier oraz przezwyciężaniu uprzedzeń u gości. Ponadto tworzenie letniej restauracji i interesującej oferty turystycznej (unikalnej w regionie), w sposób naturalny rozwija sieć kontaktów z miejscową ludnością (zakup towarów i usług), co także sprzyja budowaniu wizerunku organizacji pozarządowej i samych osób niepełnosprawnych, jako wnoszących istotny wkład w życie lokalnych społeczności.

Social Slow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych z ośrodka TEMI

Przeprowadzono szkolenie z zakresu przedsiębiorczości społecznej w którym uczestniczyło 10 osób z Ośrodka Charytatywnego TEMI. Zorganizowano debatę ekspercką, której celem było wypracowanie modelu przedsiębiorczości społecznej dla działalności TEMI. Przygotowano i wytyczono szlak rowerowy wraz z lokalnymi atrakcjami regionu, składający się z 3 tras rowerowych (trasa górska, turystyczna, ekologiczna). Doposażono Ośrodek TEMI – zakupiono sprzęt niezbędny do funkcjonowania wypożyczalni rowerów – 18 rowerów, zabudowania infrastruktury pod szlak rowerowy oraz wyposażenie letniej restauracji TEMI. Przeszkolona została kadra menadżerska ośrodka – 7 osób w zakresie pisania wniosków projektowych, zagadnień prawnych, funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w obszarze agroturystyki. Zorganizowano wydarzenie promocyjne, w którym uczestniczyło ok. 90  osób. Powstała też audycja radiowa promująca projekt.

W wyniki realizacji projektu nastąpił wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz efektywniejsza rehabilitacja 30 mieszkańców ośrodka.

Restauracja serwuje regionalne dania oraz organiczne wino kvevri z winnicy TEMI. Możliwa jest również sprzedaż zapakowanych produktów regionalnych – przygotowanych według receptur opracowanych w ramach zeszłorocznego projektu. Restaurację obsługują podopieczni ośrodka TEMI – osoby niepełnosprawne i społecznie wykluczone – w ramach terapii aktywizacji społecznej i zawodowej. Docelowo restauracja będzie otwarta przez 7-8 miesięcy w roku, co wiąże się z miejscowymi warunkami klimatycznymi. Opracowane zostało menu wraz z próbnym przygotowaniem potraw, opracowano materiały promocyjne, a także stworzono stronę internetową szlaku rowerowego (również w wersji mobilnej).