Polska pomoc

 

Słoneczko dzieciom - pilotażowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach edukacji publicznej


Projekt został zrealizowany na Ukrainie, w obwodzie Rówieńskim w mieście Kostopol, w okresie od 1 marca do 30 września 2014 roku. Obszar realizacji projektu charakteryzuje duży udział procentowy mieszkańców pochodzenia polskiego, rosnący poziom świadomości obywatelskiej w postaci nowych i nastawionych na wzmacnianie potencjału i świadomości obywatelskiej organizacji pozarządowych, a także wzrost zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. Obszar charakteryzuje również wysoki poziom zubożenia społecznego (poniżej minimum socjalnego), brak wydolności finansowej samorządu lokalnego w realizacji zadań publicznych.

Obszar problemowy: nieefektywna gospodarka komunalna w obszarze infrastruktury edukacji przedszkolnej i brak jakichkolwiek technologii służących ochronie środowiska, wykorzystaniu źródeł odnawialnych, a także problem z finansowaniem zadań własnych samorządu lokalnego ze względu na wysoki stopień degradacji i kosztochłonności infrastruktury publicznej.

Główny cel projektu: upowszechnienie technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sferze usług publicznych poprzez pilotażowy program wykorzystania energii słonecznej dla potrzeb energetycznych przedszkoli gminnych oraz rozwijanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za korzystanie ze środowiska naturalnego wśród mieszkańców Kostopola.

Zadanie realizowane było w ramach Priorytetu 8 – Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji  publicznej i samorządowej.

Słoneczko dzieciom - pilotażowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach edukacji publicznej


Projekt został zrealizowany na Ukrainie, w obwodzie Rówieńskim w mieście Kostopol, w okresie od 1 marca do 30 września 2014 roku. Obszar realizacji projektu charakteryzuje duży udział procentowy mieszkańców pochodzenia polskiego, rosnący poziom świadomości obywatelskiej w postaci nowych i nastawionych na wzmacnianie potencjału i świadomości obywatelskiej organizacji pozarządowych, a także wzrost zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. Obszar charakteryzuje również wysoki poziom zubożenia społecznego (poniżej minimum socjalnego), brak wydolności finansowej samorządu lokalnego w realizacji zadań publicznych. 

Obszar problemowy: nieefektywna gospodarka komunalna w obszarze infrastruktury edukacji przedszkolnej i brak jakichkolwiek technologii służących ochronie środowiska, wykorzystaniu źródeł odnawialnych, a także problem z finansowaniem zadań własnych samorządu lokalnego ze względu na wysoki stopień degradacji i kosztochłonności infrastruktury publicznej.

Główny cel projektu: upowszechnienie technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sferze usług publicznych poprzez pilotażowy program wykorzystania energii słonecznej dla potrzeb energetycznych przedszkoli gminnych oraz rozwijanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za korzystanie ze środowiska naturalnego wśród mieszkańców Kostopola.

Zadanie realizowane było w ramach Priorytetu 8 – Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji  publicznej i samorządowej.

Słoneczko dzieciom - pilotażowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach edukacji publicznej


W ramach projektu zrealizowana była wizyta studyjna 10-osobowej grupy przedstawicieli samorządu lokalnego i firm komunalnych w Polsce, podczas której prezentowane były różne technologie energooszczędne możliwe do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. Ponadto zaprezentowane zostały modelowe programy edukacji ekologicznej realizowane przez przedszkola, szkoły poziomu podstawowego i gimnazjalnego.

Działania projektowe realizowane były na Ukrainie, w Kostopolu i objęły kompleksową modernizację systemu ogrzewania wody w 4 przedszkolach publicznych, do których uczęszcza ponad 950 dzieci  na technologie solarne. Wraz z instalacjami solarnymi zmodernizowane zostały systemy grzewcze wody w przedszkolach – zamontowano nowe instalacje, kotły i armaturę w pomieszczeniach bezpośrednio zasilanych przez kotły.

Realizacja inwestycji była dwukrotnie monitorowana, na zakończenie przeprowadzono kampanię informacyjna projektu i dystrybuowano wśród wszystkich samorządów obrębu Rówieńskiego broszurę informacyjną dotyczącą technologii energooszczędnych. Wzorem projektów modernizacji systemu oświetlenia, wymierne rezultaty projektu w postaci corocznych wyliczeń oszczędności publikowane są na stronie internetowej Miasta Kostopol.

Podczas pobytu polskiej grupy na Ukrainie zaprezentowany został nowy program edukacji ekologicznej, który jest testowany w przedszkolach.

Realizator i partner projektu prowadzą działania upowszechniające rezultaty projektu poprzez własne strony internetowe, publikacje prasowe a także tematyczne audycje telewizyjne (w Polsce: TVP Telewizja Regionalna Olsztyn, na Ukrainie: Publiczna Telewizja Rówieńska).

Osiągnięte, wymierne efekty projektu to funkcjonujące ekonomiczne systemy ogrzewania wody w 4 przedszkolach publicznych zasilane energią słoneczną, wdrożona technologia kolektorów słonecznych dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektów publicznych, wdrożony  program ekologicznej  edukacji przedszkolnej.