Polska pomoc

 

Słońce dla rozwoju. Małe elektrownie słoneczne dla szkół średnich w północnej Tanzanii – w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających trwałość projektów elektryfikacji obszarów wiejskich

Brak dostępu do pewnej i neutralnej środowiskowo energii elektrycznej jest istotnym problemem w krajach Afryki Wschodniej. Dotyka on także tanzańskiego regionu Arusha, gdzie ponad 50% szkół średnich nie może korzystać ze stałego i dostępnego cenowo źródła energii elektrycznej. Powoduje to, że ich uczniowie nie wykorzystują czasu szkolnego w sposób optymalny i nie budują swojej wiedzy w oparciu o nowoczesne źródła informacji. W efekcie tego zostają w tyle, jeśli chodzi o plany rozwoju osobistego i pozycję na rynku pracy.

Zwiększenie dostępu do energii ze źródeł odnawialnych poprzez stworzenie modelu kooperatywy energetycznej i funduszu naprawczego zaowocuje stworzeniem odpowiednich warunków do nauki dla młodzieży zamieszkującej region. Wyposażenie trzech szkół średnich (liczących łącznie 1750 uczniów) w małe elektrownie solarne będzie skutkować polepszeniem oferty edukacyjnej szkół, przyczyni się do redukcji ubóstwa oraz zwiększenia dostępu do energii odnawialnej. 

Projekt jest oparty na osiągnięciach projektu Oikos East Africa „BEST RAY – Bringing Energy Services to Tanzanian Rural Areas” prowadzonego w latach 2008-2011 i finansowanego przez Unię Europejską oraz projektu budowy instalacji solarnych realizowanego przez Fundację wraz z OEA w 2012r.

Słońce dla rozwoju. Małe elektrownie słoneczne dla szkół średnich w północnej Tanzanii – w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających trwałość projektów elektryfikacji obszarów wiejskich

Projekt będzie realizowany w okresie 1 maja - 31 grudnia 2015 r. w regionie Arusha. Zakłada zaopatrzenie trzech szkół średnich we własne odnawialne źródła energii elektrycznej (OZE). Będzie także służył wypracowaniu modelowych rozwiązań zapewniających trwałość projektów dostarczających energię z instalacji OZE na terenach wiejskich. Główne cele projektu obejmują m.in: zwiększenie dostępu do energii ze źródeł odnawialnych w szkołach średnich w regionie Arusha, zwiększenie konkurencyjności ofert instytucji edukacyjnych, wzmocnienie potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego ze względu na wykorzystanie odnawialnych i rozproszonych źródeł energii.

W ramach działań projektowych 3 szkoły średnie regionu północnej Tanzanii zostaną wyposażone w małe elektrownie solarne, co pozwoli im na bardziej optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, a także będzie skutkować polepszeniem ich oferty edukacyjnej. Ponadto zostanie wypracowany i uruchomiony model kooperatywy energetycznej wraz z funduszem naprawczym, co znacznie zwiększy trwałość rezultatów projektu. Zadaniem nowopowstałej kooperatywy, oprócz opieki nad instalacjami zaplanowanymi w ramach projektu, będzie planowanie i wdrożenie projektów rozbudowy sieci elektrowni solarnych w regionie.

Beneficjenci projektu to młodzież regionu Arusha, uczęszczająca do wiejskich szkół średnich w Kisimiri Chini (900 uczniów), Arushy (275 uczniów) i Longido (600 uczniów). Placówki te, dzięki stworzeniu infrastruktury i modelu zarządzania zapewniającego dostęp do odnawialnej i pewnej energii elektrycznej, będą tworzyć lepsze warunki do nauki.

Pośrednimi beneficjentami projektu będą rodziny (Masajowie i rolnicza ludność Meru) wysyłające swoje dzieci do szkół objętych projektem (7 000 osób). Po przeniesieniu doświadczeń projektu na kolejne planowane w tym rejonie elektrownie istnieje szansa na znaczne zwiększenie się pozytywnego oddziaływania projektu.

Słońce dla rozwoju. Małe elektrownie słoneczne dla szkół średnich w północnej Tanzanii – w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających trwałość projektów elektryfikacji obszarów wiejskich

Projekt był realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 r.

W wyniku realizacji projektu 3 szkoły działające w regionie Arusha, do których uczęszcza ponad 2 tys. uczniów, zostały wyposażone w elektrownie solarne, uzyskując stały dostęp do energii elektrycznej. Ponadto uruchomiona została kooperatywa energetyczna i fundusz naprawczy, które zajmą się utrzymaniem powstałych instalacji (w tym wymianą jej elementów) oraz będą pracować na rzecz rozbudowy sieci elektrowni solarnych w regionie. Dzięki opisanym działaniom zmniejszyła się presja na środowisko naturalne wynikająca z wykorzystywania do produkcji prądu agregatów na benzynę.