Polska pomoc

 

SOCIAL ECONOMY – Szansa rozwoju regionu Kachetii w Gruzji

Kachetia to region rolniczy położony w południowo-wschodniej Gruzji, znany na świecie głównie z uprawy winorośli i wina. Region ten jest atrakcyjny pod względem turystycznym dzięki licznym zabytkom. Kachetia jest największym regionem Gruzji pod względem terytorium i najmniej zurbanizowanym – tylko ok. 20% jej mieszkańców mieszka w miastach.

Kachetia boryka się z wieloma problemami, głównie z wysokim bezrobociem, którego przyczyną było zerwanie gruzińsko-rosyjskich stosunków gospodarczych i zamknięcie rosyjskiego rynku dla gruzińskich produktów rolnych. Niegdyś eksport produktów rolnych oraz win na rynek rosyjski stanowił główną siłę napędową regionu. Brak pracy oraz małe szanse na znalezienie zatrudnienia w regionie przyczyniają się do ubóstwa, patologii rodzinnych, niskiej samooceny, braku chęci do aktywności społecznej i zawodowej. Drugim istotnym problemem jest bezrobocie wśród niepełnosprawnych – większość z nich jest bierna zawodowo. Osoby niepełnosprawne są często gorzej wykształcone, ich kwalifikacje nie są dostosowane do potrzeb pracodawców, nie posiadają doświadczenia zawodowego.

Powyższa sytuacja wskazuje na potrzebę aktywizacji ludności zamieszkującej obszary wiejskie regionu Kachetii. Wysokie bezrobocie i brak realnych szans na podjęcie pracy mogą być zniwelowane poprzez samozatrudnienie w formie zakładania spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych.

SOCIAL ECONOMY – Szansa rozwoju regionu Kachetii w Gruzji

Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku w regionie Kachetii (gmina: Signagi i Telavi) w Gruzji. Wykonawcą projektu była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., partnerem lokalnym organizacja Community Development Centre CDC.

Projekt jest odpowiedzią na problemy osób bezrobotnych, zamieszkujących obszary wiejskie w regionie Kachetii. Mieszkańcy regionów wiejskich szczególnie silnie odczuwają problemy związane z brakiem stałego zatrudnienia. Mają oni ograniczony dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, dlatego jeśli nawet mają pomysł na otworzenie własnej działalności brakuje im wiedzy, wsparcia i środków finansowych pozwalających na rozpoczęcie działalności. Celowe jest zatem podjęcia działań, które przyczyniałyby się nie tylko do aktywizacji osób niepełnosprawnych, osób pozostających bez pracy z terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, lecz również do rozwoju regionu Kachetii.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością i mieszkańców regionów wiejskich poprzez zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych w regionie Kachetii w Gruzji.

W ramach projektu 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn) przeszkolono z zakładania oraz prowadzenia spółdzielni socjalnych. Dzięki otrzymanym bezzwrotnym dotacjom utworzone zostały cztery spółdzielnie.

SOCIAL ECONOMY – Szansa rozwoju regionu Kachetii w Gruzji

Działania projektowe i bezpośrednie rezultaty projektu:

  • Kampania informacyjno-promocyjna projektu - 50 szt. plakatów, 500 szt. ulotek, 2 art. w prasie polskiej, 4 art. w prasie gruzińskiej, 6 artykułów w Internecie, 2 audycje radiowe w Gruzji, informacje o projekcie na stronach internetowych Lidera oraz Partnera;
  • Szkolenie w Gruzji dla pracowników CDC, trenerów, doradców i ekspertów oceny - 9 uczestników szkoleń, 40h szkoleń, 9 szt. materiałów szkoleniowych;
  • Rekrutacja uczestników projektu - 10 spotkań informacyjnych, 100 uczestników spotkań informacyjnych, 16 ogłoszeń w prasie i radio;
  • Szkolenia i doradztwo dla uczestników projektu - 50 uczestników szkoleń (10 grup inicjatywnych po 5 osób), łącznie 120h przeprowadzonych szkoleń, 100h doradztwa indywidualnego z księgowości i biznes planu: 10h /grupa inicjatywna, 20h doradztwa prawnego: 2h / grupa inicjatywna, 50 kompletów materiałów szkoleniowych, 50 certyfikatów potwierdzających udział w module szkoleniowo-doradczym;
  • Udzielenie dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnych- 9 złożonych i ocenionych biznes planów, 4 udzielone i rozliczone dotacje na założenie spółdzielni, 24 godziny posiedzenia komisji, 1 protokół oceny, 1 lista rankingowa, 4 zarejestrowane spółdzielnie;
  • Udzielenie wsparcia pomostowego i doradczego dla spółdzielni socjalnych - 120h doradztwa z prawa, księgowości i marketingu 30h/spółdzielnię, 4 komplety materiałów doradczych, 16 transz wsparcia pomostowego (4 transze na spółdzielnię).

Udało się osiągnąć 100% zakładanych wskaźników a w działaniu numer 4 Szkolenia i doradztwo dla uczestników projektu, wskaźniki zostały uzyskane w większym wymiarze (w działaniu udział wzięło 50 osób a nie jak pierwotnie planowano 30 osób).

W trakcie trwania projektu Parter, organizacja Community Development Centre (CDC) zainspirowana dyskusją na temat klastrów, która wywiązała się podczas szkolenia kadry projektu w maju 2016, założyła klaster o nazwie Georgian Wine & Tourism Cluster. Klaster ten został utworzony 10 września 2016 i na początku 2017 r. zrzeszał członków, również spółdzielnie powstałe w projekcie. Jest on koordynowany przez CDC. Pani Anna Margelasvili wspólnie z podmiotami zrzeszonymi w klastrze podjęła próbę opracowania wspólnej strategii jego rozwoju co umożliwi wsparcie działalności nowo powstałych spółdzielni w dłuższej perspektywie.

Partner oraz kadra doradczo-szkoleniowa realizująca projekt osiągnęła z tytułu uczestnictwa w przedsięwzięciu korzyści wynikające z wymiany doświadczeń oraz możliwości skorzystania z doświadczeń polskich w realizacji projektów na rzecz przedsiębiorczości. Organizacja CDC jest teraz w stanie samodzielnie wdrażać podobne projekty.