Polska pomoc

 

Rozwój usług rolniczych na obszarach wiejskich

Zgodnie z raportem UNDP (Human Development Report 2014) Mołdawia zajmuje 114, najniższą wśród krajów europejskich, pozycję pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego (dla porównania: Białoruś - 53, Ukraina - 83). Według Banku Światowego Mołdawia z PKB na osobę liczonym wg parytetu siły nabywczej w wysokości ok. 4.669 $ (tuż za Pakistanem) jest również zdecydowanie najbiedniejszym krajem w Europie (dla porównania: Białoruś - 17.615 $, Ukraina - 8.788 $).

Mołdawska gospodarka jest bardzo uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki Mołdawii daje ok. 60% wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40%, a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50% ludności czynnej zawodowo. Według dostępnych źródeł w Mołdawii, szczególnie w regionach wiejskich, występują największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego.

Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. W związku z bardzo wysokim bezrobociem w regionach wiejskich Mołdawii (niektóre statystyki mówią nawet o poziomie rzędu 70% ludności czynnej zawodowo), szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości. Rozwój usług rolniczych wspiera rozwój gospodarstw rolnych, pozwala na wykorzystanie zasobów lokalnych, pomaga w dywersyfikacji rynku pracy, a przez to ogranicza zarówno rozdrabnianie gospodarstw, jak i emigrację zarobkową z regionów wiejskich.

Rozwój usług rolniczych na obszarach wiejskich

Głównym założeniem projektu był rozwój przedsiębiorczości w celu ograniczenia ubóstwa w regionach wiejskich Mołdawii ze szczególnym uwzględnieniem rozwój przedsiębiorczości w sferze usług rolniczych. Realizacja projektu przewidywała wsparcie rozwoju lokalnych usług w zakresie upraw roślinnych i hodowli zwierząt oraz rozszerzenie sieci usług doradztwa rolniczego. W ramach projektowych działań inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę i modernizację 6 zakładów usług rozwoju upraw roślinnych oraz 4 ośrodków usług wsparcia hodowli zwierząt. Ponadto zostały wybudowane lub gruntownie zmodernizowane i w pełni wyposażone 4 różnorodne suszarnie warzyw i owoców, 1 chłodnia, 1 zakład czyszczenia, sortowania i pakowania ziaren słonecznika, pasieka hodowli matek pszczelich, zakład pozyskiwania i rozlewu miodu, mieszalnia pasz sypkich i granulowanych oraz wiejska ubojnia. W ten sposób rozpoczęło swoją działalność 10 zróżnicowanych zakładów usług rolniczych w 10 wsiach w 8 regionach Mołdawii. Działania inwestycyjny zostały wzbogacone o dwie wizyty studyjne w Polsce i praktyczne warsztaty w Mołdawii w celu przekazania doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie świadczenia usług rolniczych. Rozszerzona została również sieć usług doradców rolniczych (ACSA) o kolejnych 10 konsultantów. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie 28 nowych miejsc pracy oraz osiągnięcie łącznych przychodów rocznych ze świadczenia usług w wysokości ok. 560.000 Euro. 

Rozwój usług rolniczych na obszarach wiejskich

Dzięki wdrożeniu projektu udało się stworzyć i wyposażyć kilka modelowych zakładów usług rolniczych działających w regionach wiejskich Mołdawii, których działalność ma istotny wpływ nie tylko w zakresie lokalnym, ale również regionalnym. Powstały modelowe formy świadczenia różnorodnych usług rolniczych między innymi:

- nowoczesna suszarnia owoców - jedna z największych w Mołdawii - produkująca prawie w całości na eksport, należąca do spółdzielni produkcyjnej "LEGBIOFRUCT” we wsi Hîrtop (rejon Cimişlia);

- wiejski zakład masarski spółdzielni produkcyjnej „MEZALBRAV” (wieś Braviceni, rejon Orhei), produkujący tradycyjne wędliny, laureat nagrody Ministra Rolnictwa Mołdawii;

- zakład obsługi i naprawy maszyn rolniczych „MCN-CURCHI” ze wsi Mitoc (rejon Orhei);

- zakład wytwarzania woszczyny „ALBINĂRIE”, który wspiera rozwój pszczelarstwa i zapewnia zaopatrzenie ok. 5000 uli rocznie (we wsi Dănceni rejon Ialoveni).

Beneficjentami bezpośrednimi projektu było 10 różnorodnych lokalnych zakładów usług rolniczych:

- 4 modelowe suszarnie warzyw i owoców przerabiając ponad 880 ton surowca, za które uzyskują łączne przychody roczne na poziomie 260.000 euro i zatrudniają 13 nowych pracowników;

-  1 zmodernizowana chłodnia warzyw i owoców zatrudniająca 3 pracowników i świadcząca usługi o rocznej wartości ok. 30.000 euro;

- 1 zakład czyszczenia, sortowania i pakowania ziaren słonecznika zatrudniający 4 osoby i eksportujący ziarno o wartości ok. 50.000 euro;

- 1 pasieka specjalizująca się w hodowli matek pszczół karpackich dostarczająca do pasiek materiał zarodowy o wartości ok. 25.000 euro i zatrudniająca 1 nowego pracownika;

- 1 zakład pozyskiwania i rozlewu miodu zatrudniający 2 osoby i osiągający poziom sprzedaży ok. 60.000 euro rocznie;

-  1 mieszalnia pasz sypkich i granulowanych zatrudniająca 2 osoby i sprzedająca pasze hodowcom o łącznej wartości ok. 60.000 euro rocznie;

-  1 wiejska ubojnia spełniająca standardy HACCP zatrudniająca 3 osoby i świadcząca usługi o wartości ok. 75.000 euro rocznie.

Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do:

- rozbudowy i modernizacja 6 zakładów usług upraw roślinnych (we wsiach: Corjova i Răculeşti rejon Criuleni, Stolniceni rejon Edineţ, Sofia rejon Drochia, Colonița rejon Chișinău, Ratuş rejon Teleneşti);

- rozwój 4 ośrodków usług wsparcia hodowli zwierząt (we wsiach: Dănceni rejon Ialoveni, Sipca rejon Şoldăneşti, Clisova i Păhărniceni rejon Orhei).