Polska pomoc

 

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych w Mołdawii

Mołdawia zajmuje 107 pozycję (2015 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Kraj ten charakteryzuje niski poziom dochodu narodowego oraz pozostałych wskaźników rozwojowych - jest on jednym z najuboższych w Europie, w znacznym stopniu uzależnionym od pomocy zagranicznej. Mołdawska gospodarka jest bardzo uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki Mołdawii daje ok. 60% wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40%, a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50% ludności czynnej zawodowo.

Według dostępnych źródeł w Mołdawii, szczególnie w regionach wiejskich, występują największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. W związku z bardzo wysokim bezrobociem w regionach wiejskich Mołdawii (niektóre statystyki mówią nawet o poziomie rzędu 70% ludności czynnej zawodowo) szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości.

Bardzo ważne jest nie tylko wspieranie bezpośredniej działalności rolniczej, ale również tworzenie szerszych możliwości pracy w sektorach usług rolniczych i pozarolniczych. Działania te zapewniają łatwiejszy dostęp do rynku usług w regionach wiejskich oraz wpływają na dywersyfikację rynku pracy, a przez to ograniczają rozdrabnianie gospodarstw rolnych i emigrację zarobkową.

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych w Mołdawii

Projekt przygotowany został przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA).

Projekt wspiera dywersyfikację rynku pracy na obszarach wiejskich Mołdawii i został zaplanowany na lata 2017-2019 i podzielony na 3 roczne moduły (etapy) realizacji. W 2017 roku celem bezpośrednim było skuteczne wsparcie podstaw rozwojowych wiejskich zakładów usług rolniczych i pozarolniczych. Natomiast w 2018 roku zakłada się dalszą, dynamiczną rozbudowę ich potencjału, a w 2019 roku osiągnięcie pełnych zdolności świadczenia usług i stabilnych warunków dalszego zrównoważonego rozwoju.

W ramach rozwoju usług rolniczych w I etapie projektu jego uczestnicy otrzymali wsparcie w zakresie budowy, wyposażenia i innowacyjnych technologii 3 nowoczesnych chłodni, 4 suszarni i przetwórni suszonych owoców, wytwórni kasz i wiejskiego młyna. W zakresie rozwoju usług pozarolniczych zaplanowano modernizację wiejskich zakładów usług: stolarskich, krawieckich (w 3 wsiach), napraw wielkogabarytowych maszyn i środków transportu oraz budowę pensjonatu i wsparcie systemu sprzedaży bezpośredniej żywności regionalnej.

Wdrożenie projektu pozwoli na utworzenie nowych 81 miejsc pracy i osiągnięcie w 2019 r. łącznych przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1.345.000 EUR. Innowacyjne zakłady usług rolniczych i pozarolniczych będą również służyły sieci doradztwa ACSA do wykorzystania jako modelowych obiektów w działalności edukacyjnej i promocji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w Mołdawii.

Projekt ma charakter ponadregionalny i będzie w kolejnych latach realizowany łącznie w 17 wsiach, w 12 regionach Mołdawii. Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych w Mołdawii

W wyniku realizacji I etapu projektu:

- wykonano fundamenty, konstrukcje i ściany z płyt warstwowych: 5 komór chłodni we wsi Coşcodeni i 4 komór we wsi Ruseştii oraz budynku sortowni i pakowalni we wsi Pepeni;

-  zmodernizowano 4 suszarnie i przetwórnię owoców generują we wsiach: Jora de Mijloc, Corjova, Isacova, Hîrtop, Ustia; Powstało 7 miejsc pracy;

-  wybudowano i wyposażono nową kaszarnię we wsi Bulboaca oraz przeprowadzono remont i wyposażono młyn we wsi Sălcuţa, co powinno wygenerować do końca 2017 roku sprzedaż na poziomie ok. 75.000 EUR. W efekcie realizacji tego przedsięwzięcia powstały 3 nowe miejsca pracy;

- wybudowano zakład usług krawieckich we wsi Peresecina oraz zatrudniono dodatkowe 3 osoby, co powinno wygenerować przychody na poziomie 80.000 Euro do końca 2017 r.;

- zakupiono urządzenia do zakładu naprawczego wielkogabarytowych maszyn we wsi Mitoc pozwalają na osiągnięcie przychodów rocznych ok. 65.000 Euro i zatrudnienie 1 pracownika;

-  wykonano fundamenty, konstrukcje i ściany stolarni i o łącznej pow. 900 m2 we wsi Ciorescu, w efekcie zakład zwiększył sprzedaż do 60.000 EUR i zatrudnienie o 2 osoby;

- wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, instalację wewnątrz budynku oraz wykonano prace tynkarskie w budynku pensjonatu we wsi Tomai;

-  zrealizowano zgodne z harmonogramem, programem i budżetem wizytę studyjną w Polsce (3 dni po 3 osoby) i warsztaty w Mołdawii (20 uczestników i 2 trenerów);

- nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej i socjalnej beneficjentów dzięki stworzeniu w 2017 roku 16 nowych miejsc pracy w usługach w miejscach realizacji projektu.