Polska pomoc

 

Rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich Mołdawii

Mołdawia zajmuje 107 pozycję (2014 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Kraj ten charakteryzuje niski poziom dochodu narodowego oraz pozostałych wskaźników rozwojowych - jest on jednym z najuboższych w Europie, w znacznym stopniu uzależnionym od pomocy zagranicznej. Poważnym problemem dla mołdawskiej gospodarki jest uzależnienie od dostaw surowców z Rosji oraz istnienie nieuznawanej na arenie międzynarodowej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie, jakim jest Naddniestrze. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE oraz DCFTA stanowi punkt zwrotny w kierunku przeprowadzenia reform systemowych i gospodarczych, mających na celu wzmocnienie struktur instytucjonalnych na każdym szczeblu, ograniczenie podatność kraju na wahania koniunktury oraz przyczynienie się do usunięcia barier blokujących rozwój eksportu.

Ważne miejsce w gospodarce kraju zajmuje rolnictwo, w tym uprawa winorośli oraz drzew owocowych i warzyw.Niewielkie znaczenie posiada za to produkcja zwierzęca. Zarówno hodowla bydła, trzody chlewnej, jak i drobiu to tylko niewielka część mołdawskiej produkcji rolniczej. Przedsiębiorczość w zakresie usług pozarolniczych w regionach wiejskich jest nadal słabo rozwinięta.

Rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich Mołdawii

Głównym założeniem projektu było wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy w zakresie usług pozarolniczych w regionach wiejskich. Projekt przygotowany został przez Fundację "Wschód" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA). Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Gospodarki Mołdawii i Krajowej Federacji Fermerów Mołdawii, jest też zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

Zamierzeniem projektu było wsparcie zróżnicowania rynku pracy na obszarach wiejskich Mołdawii w celu ograniczenia emigracji zarobkowej. Projekt zakładał rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich i wykorzystanie lokalnych zasobów do generowania dochodów z działalności pozarolniczej. Projekt był realizowany w 8 wsiach w 7 regionach Mołdawii. Przewidywał rozbudowę i modernizację 5 istniejących lokalnych zakładów usługowych (wytwórni preparatów pektynowych przy tłoczni soków owocowych, piekarni, wiejskich zakładów usług stolarskich, metalowych i meblarskich) oraz wyposażenie i uruchomienie 4 nowych (dwóch piekarni, wytwórni drewnianych zabawek i pamiątek oraz centrum logistyki i sprzedaży żywności regionalnej). Wdrożenie projektu pozwoliło na utworzenie 32 nowych miejsc pracy i osiągnięcie łącznych przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 617.000 euro rocznie.

Rozwój usług pozarolniczych w regionach wiejskich Mołdawii

Podczas projektu:

- rozbudowano i zmodernizowano 5 wiejskich zakładów: wytwórnię preparatów pektynowych, piekarnię oraz zakłady usług stolarskich, metalowych i meblarskich (we wsiach: Iorjniţa rejon Soroca, Alexeuca rejon Sîngerei, Chiştelniţa rejon Teleneşti i Balauresti rejon Niesporeni);

- wyposażono i uruchomiono 4 nowych wiejskie ośrodki usług pozarolniczych (we wsiach: Ustia rejon Dubăsari, Tomai rejon Ciadîr-Lunga/Gagauzja, Ratuş rejon Teleneşti i Brăviceni rejon Orhei);

- przeszkolono 9 nowych lokalnych konsultantów doradztwa rozwoju obszarów wiejskich świadczących usługi w systemie ACSA.