Polska pomoc

 

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych

Mołdawski Rejon Ungheni znajduje się przy granicy z Rumunią i liczy 117 tys. mieszkańców, z czego na terenach wiejskich mieszka 75 tys. osób. Funkcjonuje tu 13 tys. gospodarstw rolnych, a także ok. 100 firm związanych z rolnictwem. Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa to zaledwie 1,5 ha. Właściciele najmniejszych gospodarstw rolnych nie są w stanie utrzymać się z rolnictwa - pracują w miastach w zakładach przemysłowych. Podstawowe uprawy to: zboża, rośliny strączkowe, warzywa, owoce, w tym winorośl.

Rejon Ungheni dzięki swoim bogatym zasobom przyrodniczym i kulturowym ma ogromy potencjał do rozwoju turystyki wiejskiej. Lasy bukowe zajmują w Ungheni powierzchnię 30 tys. ha, na części z nich funkcjonuje Park Narodowy "Bukowy Kraj".  Działają tu 32 zespoły folklorystyczne, rozwija się rękodzieło, gdyż wielu rzemieślników zajmuje się rzeźbiarstwem, wyszywaniem, haftem, ceramiką.

W ramach projektów realizowanych przez Fundację Puszczy Rominckiej w latach 2015/2016 powstała infrastruktura, pojawiły się nowe produkty turystyczne, funkcjonować zaczął jarmark ludowy. Walory rejonu były promowane na poziomie międzynarodowym (targi), zaś osoby związane z turystyką zyskały nowe umiejętności dzięki szkoleniom i wizytom studyjnym w Polsce. Pojawiło się również strona interentowa promująca produkty lokalne (www.productungheni.md), powstały nowe kwatery agroturystyczne, rozbudowywana została istniejąca baza noclegowa.

Ponadto w Narodowej Strategii Rozwoju Turystyki 2020 (zatwierdzona przez rząd mołdawski 15 maja 2014) dostrzeżono znaczenie rozwoju ekoturystyki, a także konieczność budowy centrów informacyjnych. Z kolei w Strategii Socjalno-Ekonomicznego rozwoju Rejonu Ungheni na lata 2012 - 2020, zatwierdzonej w lutym 2012 roku, wiele uwagi poświęcono rozwojowi potencjału turystycznego, przede wszystkim na terenach wiejskich. W dokumencie podkreślono konieczność wsparcia przedsiębiorców chcących działać w sferze turystyki wiejskiej. Zauważono też potrzebę udostępnienia zasobów przyrodniczych dla turystyki, poprzez budowę stosownej infrastruktury.

W ostatnich latach – na skutek realizacji ww. przedsięwzięć, wzrosła także liczba turystów odwiedzających PN „Bukowy Kraj” (2014 r. – 1200 turystów, 2016 r. – 2200 osób). Zarówno w Parku, jak i w całym rejonie Ungheni nadal brakuje miejsca, w którym turysta mógłby uzyskać pełną informację o lokalnych atrakcjach turystycznych. 

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych

Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych przez Fundację Puszczy Rominckiej w rejonie Ungheni w latach 2015-2016. Celem projektu jest budowa Centrum Informacyjno-Edukacyjnego (na bazie starego, zniszczonego budynku pozostającego w zasobach Parku Narodowego "Bukowy Kraj") na potrzeby rozwoju turystyki oraz utworzenia klastra turystyki wiejskiej w latach 2017-2018 (projekt dwumodułowy). W latach 2015 i 2016 Fundacja wykonała szczegółowy projekt techniczny remontu i adaptacji budynku pod potrzeby centrum oraz uzyskała pozwolenie na budowę. Prace podzielne zostały na 2 lata. W pierwszym roku (2017) realizacji projektu budynek doprowadzono do stanu surowego zamkniętego. W roku 2018 dokończono prace remontowe i 12 listopada miało miejsce uroczyste rozpoczęcie działalności Centrum.

Centrum stanie się „sercem” turystyki wiejskiej rejonu Ungheni. Tutaj otrzymać będzie można wszelkie informacje o atrakcjach rejonu i aktualnych ofertach. Odbywać będą się tu szkolenia, warsztaty, konferencje, prezentacje, wystawy. Rola centrum będzie szczególnie istotna w aspekcie prowadzonych przez US Forest Service działań miękkich ukierunkowanych na budowę klastra turystyki wiejskiej wokół Parku Narodowego „Bukowy Kraj”. Działania wdrażane przez Amerykanów opierać będą się na utworzonej w ww. Centrum bazie lokalowej.

W ramach 2-go modułu na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. zorganizowane zostały dla trojga pracowników Parku Narodowego „Bukowy Kraj” praktyki w dwóch centrach informacyjno-edukacyjnych: w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej oraz w Wigierskim Parku Narodowym, w celu zapoznania się z ich praca i funkcjonowaniem.

W nowo otwartym centrum informacyjno-edukacyjnym w Parku Narodowym „Bukowy Kraj” w listopadzie 2018 roku zaplanowano zorganizowanie spotkania „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli samorządów, pracowników PN „Bukowy kraj” i Moldsilvy, działaczy NGO, osób związanych z biznesem turystycznym i dziennikarzy (30 osób). Spotkanie stanowić będzie znakomitą okazję do zaprezentowania nowego centrum informacyjno-edukacyjnego i jego promocji. W czasie spotkania odbędzie się dyskusja o przyszłości centrum, jego funkcjonowaniu.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy dotacjami w wysokości ok. 600 000 PLN w 2017 i 2018 r., a jego całkowita wartość wyniosła ok. 670 000 PLN w 2017 r. i ok. 663 000 PLN w 2018 r.

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych

W ramach realizacji I modułu w 2017 roku:

- doprowadzono budynek przeznaczony pod Centrum Informacyjno-Edukacyjne do stanu surowego;

- przygotowano założenia teoretyczne i praktyczne dla rozwoju okołoturystycznych usług: szkolenia, koncepcje, biznes plany konkretnych inicjatyw;

- przeszkolono 15 wytwórców z rejonu Ungheni z zasad rozwoju turystyki wiejskiej: wypracowano koncepcje działań i wykonano 15 biznesplanów;

- 6 pracowników Parku Narodowego "Bukowy Kraj" i lokalnej administracji Ungheni wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Polski w celu zapoznania się z pracą kilku polskich centrów informacyjnych.

 

W ramach realizacji II modułu w 2018 roku miały miejsce następujące działania:

- zakończenie prac remontowych w budynku przeznaczonym na centrum informacyjno-edukacyjne w miejscowości Radeni i jego otwarcie dla użytkowników (12 października);

Uroczyste otwarcie Centrum Informacyjno-Edukacyjnego we wsi Radeni

- częściowe umeblowanie sali konferencyjnej (zakupienie 25 stołów podwójnych i 50 krzeseł).

Większość potrzebnego wyposażenia będzie sukcesywnie wykonywana przez pracowników Parku Narodowego „Bukowy Kraj”– już po zakończeniu projektu  – aby utrzymać cały obiekt w jednym, lokalnym stylu. Pracownicy parku przygotowywać będą też różnego rodzaju ekspozycje, wystawy – tak potrzebne i do promocji regionu, i do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Ponadto 3 pracowników PN "Bukowy Kraj" wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Polski w celu zapoznania się z pracami dwóch centraów informacyjno-edukacyjnych: w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej oraz w Wigierskim Parku Narodowym.