Polska pomoc

 

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

Ważną barierą rozwojową Ukrainy jest niewydolny system ratownictwa medycznego. Brakuje przeszkolonych osób, wyposażenia i efektywnego zarządzania. Służby ochotnicze, będące w krajach UE uzupełnieniem zawodowego ratownictwa medycznego, istnieją w bardzo małej skali.

Na Ukrainie pomoc medyczna często dociera do poszkodowanych zbyt późno, przez co nie udaje się tych osób uratować lub ich stan zdrowia po zakończeniu leczenia jest gorszy od osób poszkodowanych w analogicznych sytuacjach w Polsce. Słabość systemu było widać w czasie starć na Majdanie kiedy nie udało się uratować wielu osób. W czasie demonstracji powstawały ochotnicze grupy ratowników. Brakowało jednak przeszkolonych osób i sprzętu by nieść skuteczną pomoc.

Wielu młodych Ukraińców interesuje się pierwszą pomocą medyczną. Do organizacji pozarządowych zgłaszają się osoby prywatne, szkoły i instytucje zainteresowane szkoleniami. Brakuje jednak trenerów, sprzętu szkoleniowego i środków do prowadzenia szkoleń. Według danych Maltańskiej Służby Ukrainy tamtejsze organizacje są w stanie pokryć 5% obecnego zapotrzebowania na szkolenia.

Projekt stanowi bezpośrednią kontynuację działań sfinansowanych przez MSZ RP w 2015 r.

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

Projekt służy rozwojowi systemu ochotniczego ratownictwa medycznego. Na Ukrainie zorganizowany wolontariat ratowniczy jest nowością, która rozpoczęła się w czasie starć na Majdanie w 2014 roku. Dziś liczba chętnych do udziału w szkoleniach pierwszej pomocy wielokrotnie przekracza możliwości organizacyjne ukraińskich organizacji.

W 2015 r. w ramach polskiej pomocy utworzono pierwsze grupy wolontariuszy ratowników maltańskich. W 2016 r. założono pozyskanie, przeszkolenie i wyposażenie ratowników w 4 nowych miastach i wzmocnienie istniejących już grup. Odbyły się szkolenia z podstawowej i kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeszkolono liderów prowadzących wolontariuszy. Wyłoniono liderów i zorganizowano dla nich kurs trenerów pierwszej pomocy, połączony z certyfikacją do poziomu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Polsce.

Wyposażono 8 nowych patroli ratowników (32 osoby) w sprzęt niezbędny do zabezpieczania medycznego i prowadzenia medycznych akcji ratowniczych wzmocnimy potencjał szkoleniowy miejscowej maltańskiej służby ratowniczej, który będzie wykorzystany po zakończeniu projektu. Ukraińscy ratownicy uczestniczyli w zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży oraz w polsko-ukraińskich ćwiczeniach.

Projekt jest spójny z działaniami podejmowanych przez polskie instytucje ratownictwa medycznego. Od wiosny 2014 r. trwa współpraca państwowej służby zdrowia z Polski i Ukrainy w celu zreformowania i wzmocnienia tamtejszego systemu ratowniczego. Odbywają się szkolenia, przekazywany jest sprzęt. Doświadczenia Polski i innych krajów UE pokazują, że ochotnicze grupy ratowników medycznych stanowią pożądane uzupełnienie zawodowego systemu ratownictwa.

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

Realizacja projektu przyniosła kilka bezpośrednich rezultatów:

  1. Został wypracowany scenariusz szkoleń podstawowej pierwszej pomocy i zaktualizowany programu szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zostały opracowane merytorycznie i graficzne ustandaryzowane materiały szkoleniowe, w tym publikacja nt. kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przekazano wyposażenie szkoleniowe w tym: 3 zaawansowane fantomy osoby dorosłej do nauki resuscytacji z oprogramowaniem, 7 Podstawowych fantomów osoby dorosłej do nauki resuscytacji, 4 Fantomy niemowlęcia, 3 Fantomy dziecka (junior).
  2. Przeszkolonych zostało 241 osób z zakresu podstawowej pierwszej pomocy (18 szkoleń w 6 miastach). Przeszkolonych zostało 40 osób z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 20 osób wzięło udział w warsztatach liderów. 18 osób wzięło udział w warsztatach kompetencji trenerskich, dodatkowo 5 osób wzięło udział w szkoleniu z ratowniczej łączności radiowej i 4 osoby w szkoleniu z obsługi programu do fantoma.
  3. Piętnaście osób przeszło szkolenie, i zdało egzamin certyfikujący w Polsce do poziomu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
  4. Zostały uruchomione zalążki systemu ochotniczego ratownictwa medycznego w 4 nowych miastach: Jużnoukraińsku, Zaporożu, Berehowe i Mariupolu. W każdym nowym mieście jest obecnie 4 przeszkolonych do poziomu KPP i wyposażonych wolontariuszy (sprzęt ratowniczy i szkoleniowy dla Mariupola przechowywany jest w Zaporożu).
  5. Został wzmocniony system ochotniczego ratownictwa medycznego w Iwano-Frankiwsku, Lwowie i Kijowie poprzez przeszkolenie i wyposażenie nowych wolontariuszy, w tym w automatyczne defibrylatory AED po jednym dla każdego miasta, a ochotnicy w Iwano-Frankiwsku mają do dyspozycji stację retransmisyjną.
  6. 44 wolontariuszy z Ukrainy wzmocniło swoje kompetencje z zakresu ratownictwa medycznego w czasie ćwiczeń terenowych w warunkach gry symulacyjnej w Berehowe (UA), a 12 najlepszych z nich dodatkowo w czasie manewrów w Szczyrku (PL) i 39 wolontariuszy z Ukrainy jako ratownicy wzięło udział w zabezpieczeniu medycznym ŚDM, przez co zdobyli doświadczenie w pomocy medycznej w czasie imprez masowych.