Polska pomoc

 

Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji

Ze względu na naturalne uwarunkowania, Gruzję regularnie dotykają katastrofy i klęski żywiołowe (powodzie, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, pożary). W 2014 r. zmianie uległa struktura straży pożarnej w Gruzji. Do tej pory straże pożarne podlegały władzom terytorialnym. Obecna struktura jest bardzo przybliżona do scentralizowanej struktury Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. W nowo utworzonym systemie ochrony przeciwpożarowej wszystkie jednostki straży pożarnej podlegają bezpośrednio pod Agencję Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji (nazwa przed reformą Departament Zarządzania Kryzysowego). W związku z powyższym istnieje potrzeba intensywnego szkolenia gruzińskiej kadry, która po zakończeniu projektu, mogłaby sama prowadzić szkolenia na terytorium swojego kraju.

Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji

Projekt zakładał wsparcie ratowników wysokościowych, pracujących w terenie otwartym i podziemnym (studnie, kanały). Projekt skierowany był do ratowników, którzy biorą czynny udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz do osób odpowiedzialnych za nadzór nad ratownikami w Gruzji na szczeblu kierowniczym.

Projekt „Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji” stanowił kontynuację rozpoczętych w 2013 roku wspólnych działań Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i gruzińskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego w celu wprowadzenia jednego nowego spójnego systemu ochrony przeciwpożarowej na terytorium całego kraju.

Bezpośrednim celem było wyszkolenie gruzińskich służb ratowniczych, pośrednim natomiast zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa. Podjęte inicjatywy służyły zwiększeniu możliwości bezpiecznego i skutecznego działania służb odpowiedzialnych za reagowanie na zagrożenia. Odpowiednie przygotowanie jednostek straży pożarnej ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania awariom, wypadkom, katastrofom czy klęskom żywiołowym. Niezbędne jest odpowiednie wyposażenie techniczne oraz szkolenia specjalistyczne. Przekazanie stronie gruzińskiej wiedzy na temat procedur stosowanych w Polsce i UE podczas działań specjalistycznych, stanowi podstawę do skoordynowanych działań, zapewniających bezpieczeństwo ludności i strażakom podczas podejmowanych akcji ratowniczych.

Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji

W dniach 14-15 czerwca 2015 roku w Polsce gościło trzech przedstawicieli Agencji Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji. W trakcie spotkania oceniono potencjał gruzińskich służb ratowniczych w kontekście realizacji projektu. Omówiono programy szkoleń oraz listę przewidzianego do nabycia specjalistycznego sprzętu. Ustalono też techniczne aspekty organizacji szkoleń.

W dniach 20-27 września 2015 roku Szkoła Główna Służby Pożarniczej zorganizowała szkolenia w zakresie działań w ratownictwie wysokościowym dla ratowników gruzińskiej straży pożarnej prowadzone we współpracy z instruktorami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz instruktorami i ratownikami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 7 w Warszawie.

Szkolenie główne odbyło się w dniach 11-12 października 2015 r. w bazie szkoleniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Uczestniczyło w nim 6 ratowników przeszkolonych w Polsce oraz 19 nowych kandydatów gruzińskiej straży pożarnej.

Ponadto w ramach projektu zakupiono oraz przekazano stronie gruzińskiej niezbędny sprzęt do działań wysokościowych.