Polska pomoc

 

Rozwój produkcji rolnej i usług doradztwa rolniczego w Mołdawii

Mołdawska gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki tego kraju daje ok. 60% wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40%, a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50% ludności czynnej zawodowo.

Według dostępnych źródeł w Mołdawii szczególnie w regionach wiejskich występują największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. Według niektórych statystyk prawie milion osób wyemigrowało z Mołdawii w celach zarobkowych (prawie 25% społeczeństwa, blisko 45% ludności czynnej zawodowo). Te katastrofalne wskaźniki są jeszcze wyższe w sektorze rolniczym. Masowa emigracja zarobkowa z regionów wiejskich ma bardzo negatywne następstwa ekonomiczne i społeczne, z których szczególnie istotne to wyludnienie wsi i utrata osób najbardziej przedsiębiorczych, rozbite rodziny, brak opieki nad dziećmi i osobami starszymi, porzucone gospodarstwa rolne. Konsekwencją są również następstwa budżetowe: mniejsze wpływy podatkowe i wyższe wydatki socjalne, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości rozwojowe Mołdawii. W związku z powyższym, szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, wdrażanie innowacji, tworzenie miejsc pracy oraz poprawę wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w celu zabezpieczenia własnych potrzeb żywnościowych oraz wzrostu eksportu, co w bezpośredni sposób powinno wpływać na poprawę sytuacji materialnej i poziomu życia na obszarach wiejskich Mołdawii.

Rozwój produkcji rolnej i usług doradztwa rolniczego w Mołdawii

Cele bezpośrednie projektu przewidywały wsparcie innowacyjnych gospodarstw upraw roślinnych i rozwój ferm w niszowych sektorach hodowli zwierząt, promocję modelowych form zbioru, przetwórstwa i przechowywania żywności w gospodarstwach rolnych (bezpośrednio u producentów). Zaplanowano wsparcie dla 6 modelowych gospodarstw upraw roślin i 8 ferm hodowli zwierząt w 11 wsiach w 9 regionach Mołdawii. 

Rozwój produkcji rolnej i usług doradztwa rolniczego w Mołdawii

W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- we wsi Braviceni wybudowano i wyposażono: folię ogrodniczą do upraw sadzonek szklarniowych i kotłownię na biomasę z systemem instalacji ciepłowniczej;

-  we wsi Vadul lui Isac zakupiono maszyny do upraw polowych i wdrożono innowacyjny system wysokiego formowania winogron w sektorze I o obszarze 2 ha;

-  we wsiach Carahasani i Bujeac zakupiono maszyny do mechanicznego zbioru migdałów i orzechów oraz zainstalowano linie do ich wstępnego oczyszczania;

-  we wsi Bălăureşti wdrożono system dostaw zbóż do piekarni, wyremontowano budynek, zakupiono urządzenia do załadunku, sortowania, czyszczenia, ważenia zbóż oraz samochód ciężarowy do ich transportu;

- we wsi Mereni odremontowano budynek inkubatora drobiu, a we wsi Corlăteni gruntownie zmodernizowano fermę hodowli przepiórek;

-   we wsiach: Speia, Chetrosu, Braviceni i Telita zakończono I etap budowy i modernizacji 4 ferm królików (budowa fermy, ubojni, chłodni i mroźni, suszarni pasz) i fermy kóz (fotowoltaika, studnia etc.);

-  we wsi Mingir zakończono prace budowlane i zakupiono część wyposażenia (mieszałki do miodu, przyczepy do przewozu uli i urządzeń pszczelarskich) do przetwórni miodu.