Polska pomoc

 

Rozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Ignatei

W 1992 roku w Mołdawii przeprowadzono prywatyzację w sektorze rolniczym. Niestety w okresie przemian ustrojowych infrastruktura obsługi rolniczej została niemal całkowicie zniszczona. W wyniku prywatyzacji nastąpiło również rozdrobnienie gospodarstw rolnych (średnio do 1,8 ha na rodzinę), co ze względów ekonomicznych praktycznie uniemożliwia ich mechanizację. Jedynym ekonomicznie uzasadnionym wyjściem w takiej sytuacji jest stworzenie specjalistycznych baz sprzętu rolniczego do świadczenia usług rolnikom indywidualnym. Tego typu bazy maszyn mogą również powstawać przy rolniczych spółdzielniach producenckich świadcząc usługi nie tylko swoim członkom, ale również innym rolnikom.

Rozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Ignatei

Projekt skierowany jest do rolników i ich rodziny zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, a także kobiet (ok. 60% beneficjentów) w wieku produkcyjnym, bezpośrednio podlegających ukrytemu bezrobociu. Jest on kontynuacją pilotażowego projektu z 2009 r., dotyczącego zwiększenia produkcji mleka, w ramach programu „Rozwoju regionu wiejskiego - „szczęśliwa wieś”.

Lokalnym partnerem w realizacji projektu jest rolnicza spółdzielnia mleczarska we wsi Ignatei VITA – LACT (COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR “VITA-LACT”). Spółdzielnia ta skupiająca 510 członków – rolników producentów mleka, działających na obszarze 13 wsi (Ignatei, Samaskani, Meseni, Olescani, Fuzovca, Gordinesti, Pereni, Pripeceni, Scorteni, Raspopeni, Peciste, Tintareni, Chistelnita) regionu Rezina.

Projekt uzyskał wsparcie ze strony miejscowych władz samorządowych, Krajowego Związku Rolników Mołdawii oraz Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii. Jest ponadto zgodny z Krajową Strategią Walki z Ubóstwem (National Powerty Reduction Plan) oraz regionalnym planem rozwoju regionu wiejskiego.

Głównym celem projektu jest: stworzenie dodatkowych, stabilnych miejsc pracy przy produkcji mlecznej; wzrost produkcji mlecznej oraz zrównoważenie produkcji mleka pomiędzy okresem letnim i zimowym.

Rozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Ignatei

W ramach projektu zrealizowano wizytę studyjną i szkolenia w Polsce, a także przeprowadzono działania infrastrukturalne: zaadaptowano i wyposażono 3 nowe punkty skupu mleka; wyremontowano 3 istniejące już punkty skupu mleka; zakupiono niezbędny sprzętu rolniczy do przygotowania paszy dla krów; stworzono mobilny punkt unasienniania krów i zapewniono jego wyposażenie. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla mołdawskich rolników. Utworzono również bazę sprzętu rolniczego, pozwalającą na zabezpieczenie pasz (suchych i kiszonek) producentom mleka oraz świadczącą dodatkowe usługi rolnikom w regionie.