Polska pomoc

 

Rozbudowa "Centrum Edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych" w Sidi Bibi

Federacja stowarzyszeń osób niepełnosprawnych Chtouka Ait Baha prowadzi centrum rehabilitacji i edukacji w Biougra, stolicy regionu Sous Massa w Maroku. Centrum skupia dzieci z gmin wiejskich Sidi Bibi, Inchaden, Belfaa, Ait Amira, Biougra oraz Essafa. Z powodu bardzo dużej ilości zgłoszeń konieczna jest rozbudowa ośrodka. W całej prowincji jest to jedyny ośrodek tego typu, co oznacza, że niektórzy podopieczni codziennie pokonują drogę ponad 80 kilometrów aby uczestniczyć w zajęciach. W ośrodku brakuje również możliwości przygotowania zawodowego starszych podopiecznych. W praktyce po ukończeniu 18 roku życia osoby niepełnosprawne nie posiadają żadnej umiejętności zawodowej i są skazane na pozostanie w domu przez resztę życia.

Do głównych beneficjentów projektu należy zaliczyć 35 dzieci korzystających z pomocy edukacyjnej, paramedycznej i socjalnej oraz 35 osób z mniejszym upośledzeniem fizycznym i mentalnym, które skorzystają ze szkoleń zawodowych i przygotowujących do integracji w społeczeństwie. Pośrednimi beneficjentami będą również rodziny, które aktywnie włączą się w działalność ośrodka i rehabilitację ich dzieci. W szerszym aspekcie do beneficjentów należy również zaliczyć społeczność lokalną, która jest zaangażowana w pomoc dla ośrodka i przezwycięża kulturowe bariery izolacji i odrzucenia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Rozbudowa "Centrum Edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych" w Sidi Bibi

Realizację projektu przewidziano na okres od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016, jego wykonawcą jest Ambasada RP w Rabacie we współpracy z federacją stowarzyszeń   osób niepełnosprawnych Chtouka Ait Baha.

Celem projektu jest zapewnienie opieki, edukacji i rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym w tym regionie. Dzięki zajęciom w ośrodku niepełnosprawne dzieci skuteczniej będą mogły komunikować się z otoczeniem. Zajęcia rehabilitacyjne przyczynią się do ich rozwoju zarówno psychicznego jak i fizycznego. Kolejnym aspektem jest zapewnienie starszym dzieciom szkoleń zawodowych dzięki którym będą mogły w dorosłym życiu funkcjonować w sposób bardziej niezależny i samodzielny. Dzięki opiece ośrodka, rodzice którzy aktywnie uczestniczą w rehabilitacji i edukacji, zdobywają niezbędne umiejętności do samodzielnej opieki nad swymi dziećmi. Innym ważnym aspektem jest zmiana przekonań i praktyk społecznych, które powodują izolację osób niepełnosprawnych.

Pierwszy etap projektu obejmie prace adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność ośrodka. Plac wraz z pomieszczeniami został ofiarowany przez władze gminy. Po wykonaniu prac remontowych zostanie przeprowadzona ponowna analiza niezbędnego sprzętu do pracowni fizjoterapii oraz sali do szkoleń krawiectwa i haftu. Następnie wyłoniony zostanie dostawca sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń do pracowni krawieckiej spośród złożonych ofert. Po dostarczeniu wyposażenia, zostanie ono zamontowane w centrum, które zatrudni specjalistów rehabilitacji i nauczycieli kursów krawiectwa i haftu. Uwieńczeniem projektu będzie oficjalna inauguracja ośrodka wraz z zamontowaniem tablicy informacyjnej o donatorze projektu.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN

Rozbudowa "Centrum Edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych" w Sidi Bibi

Projekt zrealizowano w okresie od 15 września do 31 grudnia 2016. W ramach projektu rozbudowano ośrodek: istniejące pomieszczenia zaadaptowano na pracownię fizjoterapii i pracownię krawiecką. Do pracowni krawieckiej zakupiono stoły i maszyny krawieckie, a sala rehabilitacyjna została wyposażona m.in. w specjalistyczny stół rehabilitacyjny, komplety pasów usztywniających, czy buty rehabilitacyjne dla dotkniętych chorobą polio.

Dzięki temu niepełnosprawna młodzież zdobędzie umiejętności zawodowe, które umożliwią im wejście na rynek pracy, większą niezależność i poczucie integracji ze społeczeństwem. Zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne przyczynią się do rozwoju psychicznego i fizycznego podopiecznych, dzieci będą mogły sprawniej komunikować się z otoczeniem.

Beneficjentami jest ok. 40 dzieci objętych pomocą edukacyjną, paramedyczną i społeczną, jak również ok. 40 młodych osób korzystających ze szkoleń zawodowych i przygotowujących do integracji w społeczeństwie. W kolejnych latach działalności placówki przewidziany jest wzrost liczby podopiecznych.

Wartość projektu wyniosła 11 525 euro, co zostało w całości pokryte ze środków Polskiej pomocy.