Polska pomoc

 

Realizacja programów profilaktycznych w celu promocji zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom wśród Indian Guarayo w Urubicha w Boliwii

Boliwia jest jednym z najbiedniejszych krajów Ameryki Południowej. Urubicha to wioska licząca około 5 000 mieszkańców, zamieszkana przez Indian Guarayo, położona w północnej części prowincji Guarayos w departamencie Santa Cruz. Ze względu na bardzo dużą migrację dorosłych w poszukiwaniu pracy zarobkowej średnia wieku mieszkańców wioski nie przekracza 18 lat. Około 10% mieszkańców jest nosicielami wirusa HIV, powszechnym zjawiskiem są alkoholizm i narkomania.

Projekt ma na celu prewencję zagrożeń występujących wśród dzieci i młodzieży z defaworyzowanych środowisk poprzez pracę pedagogiczna oraz kształtowanie ich aktywnych postaw społecznych.

Projekt jest wsparciem i wzmocnieniem działań prowadzonych na co dzień przez placówkę przyjmującą.

Realizacja programów profilaktycznych w celu promocji zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom wśród Indian Guarayo w Urubicha w Boliwii

Projekt był realizowany w okresie 18 czerwca – 30 listopada 2014 r. przez wolontariuszkę, która przebywała w Boliwii w dniach 24 czerwca – 23 września 2014 r. Projekt przewiduje przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej zaadresowanej do uczniów polskich szkół.

Organizacją wysyłającą jest Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, oddział w Krakowie, a organizacją przyjmującą Parafia Matki Bożej Anielskiej w Urubichá (Parroquia Santa María de los Ángeles, Urubichá) prowadzona przez zgromadzenie franciszkanów.

Projekt zakłada poprawę sytuacji dzieci i młodzieży i przywrócenie im możliwości godnego życia. Odpowiada bezpośrednio na problem alkoholizmu, narkomanii, prostytucji oraz zakażeń wirusem HIV. Poprzez przeprowadzenie serii szkoleń i warsztatów, a także zintensyfikowaną pracę z lokalnymi animatorami, dzieci i młodzież zyskają świadomość zagrożeń oraz nauczą się im zapobiegać. Wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych obniży stopień zachorowalności. Projekt zakłada stworzenie zaplecza umożliwiającego dalszą pracę placówki z grupami docelowymi.

Projekt służy realizacji Priorytetu 3 – wsparcie grup defaworyzowanych społecznie i Priorytetu 16 – ochrona zdrowia , ustanowionych w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” oraz przyczynia się do osiągnięcia 6 Milenijnego Celu Rozwoju – Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób.

Realizacja programów profilaktycznych w celu promocji zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom wśród Indian Guarayo w Urubicha w Boliwii

Projekt zakładał wyrównanie szans dzieci i młodzieży z defaworyzowanych środowisk wiejskich Indian Guarayos, pochodzących z liczącej ok. 5 tysięcy mieszkańców miejscowości Urubichá, w departamencie Santa Cruz. Praca wolontariuszki skierowana była na przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stosowania używek, przeciwdziałanie prostytucji oraz podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie higieny i zdrowia, w celu ograniczenia zachorowań na HIV także polepszenie warunków bytowych wychowanków oraz wpływanie przez nich, pośrednio, na całe otoczenie młodych ludzi.

Praca wolontariuszki koncentrowała się na realizacji programu profilaktycznego dot. głównie uzależnień: alkoholizmu, narkomani, przemocy. Wolontariuszka kształtowała aktywne postawy społeczne, ucząc podopiecznych  rozwijania umiejętności wchodzenia w pozytywne relacje z własnym otoczeniem oraz promując wśród beneficjentów programu równość. Wolontariuszka pracowała z grupą 90 dzieci i młodzieży oraz z 15 animatorami w Urubichá w Boliwii i zrealizowała łącznie ok. 100 godzin warsztatów i zajęć dodatkowych. Jej działania obejmowały zajęcia z arteterapii, zajęcia sportowe, a także cykl szkoleń, które służyły kształtowaniu postaw wychowanków. W związku z działaniami prowadzonymi przez Wolontariuszkę, przekształcono dawny budynek gospodarczy w salę edukacyjno-wychowawczą do pracy z dziećmi i młodzieżą, z której obecnie korzysta ok. 500 osób.