Polska pomoc

 

Razem możemy więcej

W rejonie Zugdidi osoby niepełnosprawne są izolowane, wręcz chowane w domach. Mentalność zmienia się powoli i do dziś niepełnosprawni nierzadko bywają wstydem dla swych rodzin. Nie zwraca się uwagi na ich potrzeby, nie daje szans. Ani niepełnosprawni, ani ich rodziny nie otrzymują wsparcia potrzebnego im do codziennego funkcjonowania. Nie wykorzystuje się ich potencjału, traktuje jak niepotrzebną część społeczeństwa. Niepełnosprawne dzieci nie mają szansy na integrację społeczną, a pełnosprawne na poznanie i oswojenie ich inności.

W miejscowości Zugdidi funkcjonują 4 ośrodki pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych: NERGEBI; Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem; Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Rozwoju Sztuki HANGI i Stowarzyszenie DEA. Ponadto od  grudnia 2018 r. istnieje też stowarzyszenie MORDU, zrzeszające rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zauważa się realną potrzebę podwyższania kwalifikacji kadry w zakresie aktywnej rehabilitacji i wsparcia psychologicznego dla rodzin z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Warte podkreślenia jest również to, iż jedyny dzienny ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnościami – NERGEBI nie jest do nich przystosowany.

W ramach projektu „Razem możemy więcej” Fundacja VERDA wraz z lokalnymi i polskimi partnerami wychodzi naprzeciw realnym potrzebom beneficjentów. Koncentruje się na działaniach skierowanych do kadry NERGEBI, podopiecznych i ich rodziców.

Razem możemy więcej

Projekt „Razem możemy więcej” realizowany był w okresie 01.05-31.12.2018 r. w regionie Zugdidi. Wykonawcą projektu jest Fundacja VERDA wraz z lokalnymi partnerami: dziennym centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami – NERGEBI i Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Rozwoju Sztuki HANGI oraz polskimi partnerami: Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”.

Bezpośrednimi celami projektu były: podniesienie, poprzez szereg szkoleń, kompetencji zawodowych kadry NERGEBI w zakresie metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych; poprawa jakości ich pracy dzięki adaptacji pomieszczeń i wyposażenia sal centrum w specjalistyczny sprzęt edukacyjno-terapeutyczny; zagospodarowanie potencjału dorosłych osób niepełnosprawnych i zwiększenie wiedzy członków HANGI na temat aktywnej rehabilitacji oraz sposobów wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, a także wzrost świadomości uczniów na temat niepełnosprawności, funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych oraz znaczenia ich integracji.

Beneficjentami projektu są dzieci z niepełnosprawnościami z Zugdidi i okolicznych wsi, ich rodziny, kadra NERGEBI oraz lokalna społeczność z regionu Zugdidi.

Projekt służy realizacji Priorytetu 3 – kapitał ludzki: lepszy dostęp do usług społecznych oraz poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy domowej i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej.

Razem możemy więcej

Projekt był realizowany w Zugdidi w Gruzji w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 roku. Działania projektowe objęły szkolenia dla kadry centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami – NERGEBI w zakresie m.in. metod Integracji Sensorycznej i Aktywnej Rehabilitacji, socjoterapii, muzykoterapii, edukacji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i  opieki medycznej; adaptacje i wyposażenie centrum w nowoczesny sprzęt edukacyjno-terapeutyczny; przygotowanie dorosłych osób niepełnosprawnych do pracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami oraz spotkania informacyjne dla uczniów na temat niepełnosprawności.

W ramach projektu 5 nauczycieli z NERGEBI, uczestniczących w szkoleniach zorganizowanych w czerwcu 2018 r. w Toruniu (5 dni indywidualnych szkoleń, 5 dni szkoleń w grupie) i uczestniczących w tutoringu ekspertów (15 godzin tutoringu w miesiącu przez 3 miesiące) oraz pozostała kadra centrum (uczestniczący w 3 tygodniowych szkoleń w Zugdidi) podnieśli swoje kompetencje zawodowe na co wskazują analizy ankiet przeprowadzonych przez ekspertów prowadzących zajęcia.

Zwiększyła się wiedza członków stowarzyszenia HANGI oraz kadry NERGEBI (łącznie 19 osób), uczestniczących w szkoleniu w Zugdidi, w dniach 07-13.07.2018 r. na temat możliwości Aktywnej Rehabilitacji oraz sposobów wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Zaadaptowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt edukacyjno-terapeutyczny 4 pomieszczenia NERGEBI – dziennego centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami w Zugdidi: salę do Integracji Sensorycznej i terapii z wykorzystaniem elementów fizjoterapii, i Aktywnej Rehabilitacji, salę edukacyjno-terapeutyczną dostosowaną również do zajęć z muzykoterapii, salę do lekcji indywidulanych dla dzieci z niepełnosprawnościami i różnymi dysfunkcjami, zaplecze biurowe. Kadra NERGEBI została przeszkolona w zakresie użytkowania zakupionego sprzętu, który znacznie poprawił jakość ich pracy.

Od września do listopada odbyło się 7 konsultacji członków HANGI z rodzicami niepełnosprawnych dzieci oraz 19 spotkań z dziećmi i młodzieżą zugdidzkich szkół na temat istnienia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz znaczenia ich integracji. W konsultacjach i spotkaniach w szkołach wzięło udział 409 osób.

O działaniach projektowych, w szczególności o otwarciu centrum NERGEBI informowały lokalne media:

- relacja radiowa

- fotogaleria

Poza tym na bieżąco przekazywane były informacje o działaniach projektowych na stronie Fundacji VERDA: https://www.facebook.com/fundacjaverda/  oraz stronach internetowych partnerów projektu.