Polska pomoc

 

Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)

W Polsce od 2009 roku tematy z zakresu Edukacji Globalnej wpisane są w podstawę programową wszystkich etapów nauczania. Mimo to wciąż brak dostatecznej liczby materiałów, z których mogliby korzystać nauczyciele. Brak jest również nauczycieli, przygotowanych do wprowadzania założeń Edukacji Globalnej do podstawy programowej.

Inicjatywa stanowi bezpośrednią kontynuację działań, rozpoczętych w 2013 roku w ramach projektu „Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach”, w których uczestniczyły 72 placówki oświatowe z czterech województw (małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i dolnośląskie), w tym 316 nauczycieli i 6 430 uczniów różnych etapów edukacji.

Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)

Głównym celem projektu jest promowanie w środowiskach szkolnych i społecznościach lokalnych założeń Edukacji Globalnej poprzez pobudzanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli do aktywnego i świadomego działania na rzecz rozwoju. Jest on podjęciem realnej próby zmian w świadomości młodych Polaków poprzez wychowywanie i kształtowanie ich myślenia na temat sposobu życia, kultury, różnic i współzależności krajów Globalnego Południa i Północy. Projekt ma charakter modułowy, w związku z czym będzie kontynuowany w 2015 r.

Projekt zakłada stworzenie kilkunastu konspektów warsztatowych oraz bazy materiałów edukacyjnych i multimedialnych, które posłużą nauczycielom i edukatorom do prowadzenia zajęć poświęconych zagadnieniom związanym z EG. Tym samym, jednym z głównych działań projektu są odbywające się w szkołach zajęcia, prowadzone przez wyszkolonych uprzednio nauczycieli. Głównymi odbiorcami, a w pewnym wymiarze realizatorami projektu, są nauczyciele i uczniowie placówek edukacyjnych ze wszystkich poziomów – od przedszkola, po szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski. Prócz prowadzonych przez nauczycieli zajęć, zostaną zrealizowane akcje edukacyjne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz wybranych dni społecznego zaangażowania.

Projekt ma za zadanie stworzyć przestrzeń oraz dostarczyć narzędzia niezbędne do zwiększania świadomości społeczeństwa polskiego o zagadnieniach rozwojowych, przy jednoczesnym motywowaniu do podejmowania własnych inicjatyw i animacji w lokalnych społecznościach, a nie pozostawania w biernej postawie odbiorcy.

Wartość dofinansowania wyniosła 99 348 zł w 2014 r. i 90 978 zł w 2015 r., a wartość projektu osiągnęła 132 448 zł w 2014 r. i 120 378 zł w 2015 r.

 

Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)

Projekt „Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach” został zainicjowany 9 maja 2014 roku. Jego celem jest promowanie edukacji globalnej w szkołach i społecznościach lokalnych. W ramach projektu zorganizowano szkolenie z zakresu edukacji globalnej dla trzech osób, które następnie wykorzystały zdobytą wiedzę tworząc materiały edukacyjne i współpracując ze szkołami. We współpracy z konsultantami merytorycznymi opracowały one 20 konspektów zajęć edukacyjnych dla pięciu grup wiekowych.

W projekcie wzięło udział 89 szkół z 12 województw. Zakładano zorganizowanie 1 000 lekcji z użyciem opracowanych konspektów, dla co najmniej 9 000 uczniów, jednakże, ze względu na wycofanie się z projektu 21 szkół, założenia zrealizowano tylko częściowo. Sytuacja ta pokazuje, iż wielu Polaków nadal nie ma świadomości tego, jak istotną kwestią jest edukacja globalna.

Ostatecznie zorganizowanych zostało 698 zajęć lekcyjnych, w których udział wzięło łącznie 5 429 uczniów. Ich celem była mobilizacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na potrzeby przeprowadzenia powyższych zajęć rozprowadzono w szkołach 360 zestawów materiałów edukacyjnych ze scenariuszami lekcji.

W listopadzie, podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, przeprowadzono aż 244 akcji dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego na terenie szkół w całej Polsce. Wszystkie działania w ramach projektu „Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach”, dotarły do ponad 22 tysięcy odbiorców zorganizowanych wydarzeń. Przeprowadzone lekcje motywowały młodych ludzi do podejmowania inicjatyw na lokalnym poziomie, przyczyniając się do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Projekt składał się z dwóch modułów: pierwszy realizowany w 2014 r. (9 maja – 31 grudnia), a drugi w 2015 r. (1 stycznia – 31 lipca). W ramach drugiego z tych modułów osiągnięto następujące rezultaty:

  • Zorganizowano 46 wizyt monitorujących w szkołach na terenie całej Polski celem podsumowania dotychczasowych działań i wzmocnienia współpracy z placówkami oświatowymi;
  • 284 nauczycieli skorzystało z udostępnionej bazy internetowej oraz materiałów drukowanych, celem przeprowadzenia zajęć dla 4 689 uczniów;
  • Przeprowadzono 562 zajęć lekcyjnych (po 45 minut) w celu aktywizacji środowisk szkolnych;
  • W ramach dwóch dni społecznego zaangażowania: Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Dzieci Ulicy przeprowadzono co najmniej 180 akcji edukacyjnych, angażujących niemal 2 000 uczniów i 250 nauczycieli. Inicjatywy te dotarły do 1 027 862 odbiorców, co jest liczbą pięciokrotnie większą od pierwotnie zakładanej;
  • 15 placówek edukacyjnych uczestniczyło w 10 finałowych warsztatach o tematyce rozwojowej z udziałem wolontariuszy.