Polska pomoc

Raport 2011

Prezentacją publikacji pt. „Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2011” rozpoczęło się V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 29 września 2012 r. Raport, będący corocznym sprawozdaniem z działalności Polski w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej, został przedstawiony przez ministra ds. rozwoju Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Prezentacją publikacji pt. „Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2011” rozpoczęło się V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 29 września 2012 r. Raport, będący corocznym sprawozdaniem z działalności Polski w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej, został przedstawiony przez ministra ds. rozwoju Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 2011 r. Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) 1,2 mld PLN, z tego w ramach współpracy wielostronnej wydatkowano 978 mln PLN (79%), a 261 mln PLN(21%) przekazanona pomoc dwustronną. Wartość środków wydanych na współpracę rozwojową stanowiła 0,08% polskiego dochodu narodowego brutto (DNB).

Największa część polskiej pomocy rozwojowej wydatkowanej za pośrednictwem instytucji i organizacji wielostronnych zasila fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na zewnętrzną pomoc rozwojową (w 2011 r. 934 mln PLN). Polska składka do budżetu unijnego na ten cel wyniosła 803,2 mln PLN i stanowiła 65% wszystkich polskich środków przekazanych w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA). Ponadto  w 2011 r. Polska po raz pierwszy przekazała środki (130,6 mln PLN) na Europejski Fundusz Rozwoju (ang. European Development Fund, EDF), który jest głównym instrumentem pozabudżetowym UE służącym do finansowania współpracy z państwami Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku (AKP) oraz krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ). Na rzecz podmiotów działających w Systemie Narodów Zjednoczonych przekazano 23,7 mln PLN.

W ramach współpracy rozwojowej realizowanej bezpośrednio przez Polskę (pomoc dwustronna) w 2011 r. wsparciem zostały objęte w szczególności kraje Partnerstwa Wschodniego, Afganistan oraz kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Zintensyfikowanie polskiej działalności pomocowej w Afryce Północnej było następstwem wydarzeń Arabskiej Wiosny.

Główne dziedziny polskiej pomocy to: dobre rządzenie (ang. good governance), migracje i zarządzanie granicami, rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

W 2011 roku głównymi odbiorcami pomocy dwustronnej były: Białoruś (40,6 mln PLN), Afganistan (29,8 mln PLN), Ukraina (11,7 mln PLN), Gruzja (6,8 mln PLN), kraje Afryki Subsaharyjskiej (4,5 mln PLN), kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (3,2 mln PLN).

W 2011 r. polski wkład finansowy w działalność humanitarną i pomoc żywnościową w ramachoficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) wyniósł 12,7 mln PLN. Sfinansowano zarówno działania podejmowane w reakcji na nagłe kryzysy (trzęsienie ziemi w Turcji, powodzie w Pakistanie, konflikt w Libii), jak i kryzysy długotrwałe i złożone (w Rogu Afryki, Afganistanie, Korei Północnej, Autonomii Palestyńskiej, Sudanie Południowym). Polska zaangażowała się także w budowanie odporności państw na potencjalne kryzysy (ang. Disaster Risk Reduction, preparedness, resilience building) - w Mjanmie/Birmie, Gruzji, Kirgistanie oraz na Ukrainie.

Od lipca 2011 r. Polska wspólnie z Niemcami przewodziła przez rok grupie Good Humanitarian Donorship (Reguły Dobrego Świadczenia Pomocy Humanitarnej), której celem jest wzmocnienie koordynacji i poprawa jakości działań humanitarnych. Do priorytetów należało promowanie większego zaangażowania państw donatorów w inicjatywy na rzecz przeciwdziałania występowaniu klęsk i katastrof, m.in. poprzez budowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa (ang. disaster preparedness, disaster risk reduction).

Okres przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej stworzył Polsce okazję do kształtowania agendy działań rozwojowych Unii oraz do zaprezentowania dotychczasowego dorobku polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej. Przyjęto pięć konkluzji Rady dotyczących współpracy rozwojowej, wypracowanych przy znacznym wkładzie Polski, w tym stanowisko UE na IV Forum Wysokiego Szczebla ds. efektywności pomocy, które miało miejsce w Pusan w Korei Południowej pod koniec 2011 r. oraz na XIII Konferencję UNCTAD w Doha w Katarze, która odbyła się w kwietniu 2012 r. Z inicjatywy Polski prowadzone były prace nad utworzeniem Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się VI edycja Europejskich Dni Rozwoju (EDR) zorganizowana przez prezydencję wspólnie z Komisją Europejską. Cykliczna impreza poświęcona tematyce rozwojowej po raz pierwszy miała miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej tematem przewodnim był „Rozwój i Demokracja”.

Rok 2011 został ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej Europejskim Rokiem Wolontariatu. MSZ przeprowadziło szereg inicjatyw promujących ideę wolontariatu, a także sam program „Wolontariat polska pomoc”. W ramach jego czwartej edycji dofinansowanie otrzymały 23 projekty, w których uczestniczyło 30 wolontariuszy pracujących z miejscowymi społecznościami w krajach Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej oraz w Gruzji, Kambodży i Autonomii Palestyńskiej. Na realizację programu MSZ przeznaczyło ponad 1,2 mln PLN.

Na projekty edukacji globalnej, służące podnoszeniu świadomości polskiego społeczeństwa na temat procesów i wyzwań globalnych we współczesnym świecie, w roku 2011 wydano 1,3 mln PLN. Sfinansowanych zostało 15 projektów wyłonionych w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dniu 26 maja 2011 r. między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Grupą Zagranica zostało podpisane porozumienie w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce.

Wyniki przeprowadzonego w listopadzie 2011 r. przez TNS OBOP na zlecenie MSZ sondażu „Polacy o współpracy rozwojowej” dowodzą, że wyraźna większość respondentów (78%) jest przekonana, że Polska powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych. Wśród priorytetowych kierunków pomocy rozwojowej, Polacy wskazywali kraje Afryki (59%), wschodnich sąsiadów – Ukrainę i Białoruś (25%), kraje Azji – 17% (np. Bangladesz, Wietnam, Laos), byłe republiki radzieckie – 13% (Gruzja, Armenia, Kazachstan) i państwa bałkańskie – 10% (np. Albania, Macedonia). Dziedzinami, w których Polska ma najwięcej do zaoferowania krajom biedniejszym są, zdaniem badanych, przede wszystkim edukacja i służba zdrowia.

w górę

Tagi