Polska pomoc

 

Przedszkolak z klasą 3.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii

Pierwsze lata to najbardziej istotny okres w życiu człowieka. Wówczas, dzięki interakcji z najbliższym otoczeniem, rozwija się aż 90% naszego mózgu. Jakość dorosłego życia: stan zdrowia, poziom dobrobytu, wykształcenia, skłonność lub jej brak do przestępczych zachowań jest w wielkim stopniu uzależniona od opieki i bodźców rozwojowych, jakie otrzymujemy we wczesnym dzieciństwie. Plastyczność mózgu dziecka w wieku 0-8 lat jest tak duża, że okres ten wiąże się z niezwykłymi możliwościami rozwoju. Wówczas przyswajamy większość uniwersalnych umiejętności, z których korzystamy przez całe życie. Niestety jest to też czas podatności na krzywdę i wiąże się z ryzkiem trwałych lub trudnych do pokonania deficytów w dorosłym życiu.

Eksperci WHO udowodnili, że szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieciom żyjącym w ubóstwie. Dzieci te nie mają w domach dostępu do bodźców stymulujących ich wielostronny rozwój – książek, twórczych zabaw, a często także opieki zdrowotnej i zbilansowanej diety. Dzieci żyjące w ubóstwie i bez dostępu do wysokiej jakości opieki przedszkolnej wolniej się rozwijają, często mają problemy ze zdrowiem i osiągają gorsze wyniki w nauce. Dzieci, które otrzymały właściwą opiekę i przystosowaną do ich wieku edukację, statystycznie zarabiają więcej w dorosłym życiu, mają lepsze wykształcenie (więcej też inwestują w edukację swoich dzieci), są zdrowsze. Wysoka jakość przedszkolnej opieki przyczynia się do przeciwdziałania ubóstwu i głodowi, poprawy dostępu do edukacji na poziomie podstawowym, wyrównania życiowych szans dziewczynek, lepszego zdrowia. Dlatego deklaracja zapewnienia dostępu do edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom do 2030 r. została zawarta w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju uchwalonej przez ONZ w 2015.

Mimo fundamentalnej roli, jaką odgrywa edukacja i opieka przedszkolna, kenijski rząd wspiera ten sektor w minimalnym zakresie. Mimo, że do Ministerstwa Edukacji trafia ponad 20% krajowego budżetu, większość tych środków przeznaczanych jest na utrzymanie programu darmowej edukacji podstawowej. Pomimo ogromnych wyzwań z jakimi wciąż borykają się kenijskie szkoły podstawowe, uczniowie uczą się zazwyczaj w murowanych budynkach i mają podstawowy dostęp do ławek, krzeseł i tablic. Ich młodsze koleżanki i koledzy, na których życie i zdrowie otoczenie ma znacznie większy wpływ, stawiają pierwsze kroki w pomieszczeniach z blachy falistej bądź błota, bez mebli, na klepisku. Wiele dzieci uczy się pod drzewem, bez sal lekcyjnych.

Diagnoza potrzeb przeprowadzona przez Fundację Partners Polska w półpustynnych obszarach wiejskich w Mbita wykazała, że 90% spośród 30 tamtejszych przedszkoli nie posiada żadnych sal lekcyjnych bądź zlokalizowane są one w budynkach zbudowanych z błota bądź starej blachy falistej. Najmłodsze dzieci uczą się w warunkach, które nie tylko uniemożliwiają efektywną naukę, ale również zagrażają ich zdrowiu. Ogromne potrzeby infrastrukturalne przedszkoli znacznie przekraczają finansowe możliwości rządu hrabstwa Homa Bay, który większość dostępnych dla przedszkoli środków przeznacza na opłacenie pensji nauczycieli. Budowa sal lekcyjnych możliwa jest tylko dzięki zewnętrznemu wsparciu.

Przedszkolak z klasą 3.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii

Projekt był realizowany przez Fundację Partners Polska oraz jej kenijskiego partnera – organizację pozarządową Education Effect Africa – w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016. Przedsięwzięcie adresowane było do 10 szkół, które oferują edukację przedszkolną dzieciom z półpustynnych obszarów wiejskich okręgu Mbita. Jego głównym celem było zapewnienie najmłodszym dzieciom przyjaznego ich zdrowiu i bezpieczeństwu otoczenia, które będzie stymulowało ich rozwój. Cel ten został osiągnięty dzięki:

 • Budowie czterech budynków przedszkolnych dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci i poprawie warunków infrastrukturalnych w sześciu funkcjonujących już centrach przedszkolnych. Wszystkie placówki objęte projektem zostały wyposażone w odpowiednie zabawki i pomoce edukacyjne.
 • Przeszkoleniu nauczycieli przedszkolnych nt. metod nauczania i opieki nad dziećmi w wieku 0-8 lat. Szkolenia prowadzone przez ekspertów, jak również regularne sesje konsultacyjne i coaching, przyczyniły się do trwałych zmian metod nauczania praktykowanych w przedszkolach objętych projektem.
 • Zmianie postaw i zachowań opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz członków społeczności Mbita w obszarze rozwoju, praw i potrzeb najmłodszych dzieci.
 • Wzmocnieniu instytucjonalnemu placówek oferujących edukację przedszkolną w obszarze rzecznictwa oraz alternatywnych źródeł pozyskiwania przychodu, co umożliwiło im pokrycie bieżących kosztów ich funkcjonowania.

Przedszkolak z klasą 3.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii

 • Wybudowano cztery nowe przedszkola (12 sal lekcyjnych) oraz wyremontowano 6 centrów przedszkolnych na terenach wiejskich w okręgu Mbita. Uczęszcza do nich blisko 1000 dzieci.
 • Wyposażono 10 centrów przedszkolnych w materiały edukacyjne odpowiadające potrzebom i stymulujące rozwój ich podopiecznych.
 • 29 nauczycieli z 10 centrów przedszkolnych objętych projektem zdobyło zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju dzieci i holistycznej opieki poprzez uczestnictwo w 4-dniowym treningu, trzech sesjach coachingowych oraz 3 spotkaniach refleksyjnych.
 • 5 centrów przedszkolnych zainicjowało działalność, z której dochód przeznaczany jest na program dożywiania dla najmłodszych dzieci.
 • 937 rodziców i opiekunów zwiększyło swoją wiedzę na temat właściwej opieki nad małymi dziećmi dzięki udziałowi w 30 seminariach poświęconych temu zagadnieniu.
 • Nauczyciele i wolontariusze odwiedzili 262 wiejskie gospodarstwa domowye (1000 osób), promując wczesną edukację dzieci i posyłanie ich do szkół. Każda odwiedzona osoba miała styczność z ulotką promującą wczesną edukację dzieci.
 • W 10 szkołach wzrósł odsetek dzieci posiadających świadectwo urodzenia. W maju 2016 roku świadectwo urodzenia posiadało tylko 47 dzieci, pod koniec realizacji projektu - 360 dzieci.
 • We wszystkich 10 przedszkolach wzrosła frekwencja – w marcu w przedszkolach uczyło się 748 dzieci, pod koniec realizacji projektu - 951 dzieci.
 • We wszystkich społecznościach lokalnych zlokalizowanych w okolicach przedszkoli zwiększyła się liczba zaszczepionych dzieci:
  • szczepienia przeciw polio – 2459 na początku projektu, 3057 pod koniec jego realizacji,
  • szczepienia przeciw różyczce – 2509 na początku projektu, 2852 pod koniec jego realizacji,
  • szczepienia przeciw odrze – 1845 na początku projektu, 3253 pod koniec jego realizacji.