Polska pomoc

 

Promocja nowoczesnych rozwiązań grzewczych - nowa kotłownia dla Centrum Integracji w Zamłyniu

Centrum Integracji działa na obszarze wiejskim we wsi Zamłynie (obwód Wołyński, Ukraina), jednym z jego zadań jest wyrównywanie szans pomiędzy osobami z dużych ośrodków miejskich a tymi pochodzącymi ze wsi poprzez działania w obszarze sportu, edukacji i kultury. Placówka jest także lokalnym ośrodkiem społeczno-edukacyjnym, poza zajęciami edukacyjnymi prowadzi świetlicę środowiskową dla mieszkańców Zamłynia i okolic, a także zajmuje się opieką nad osobami starszymi.

W związku z brakiem wystarczających funduszy na generalny remont budynku w miesiącach zimowych placówka zawiesza swoje funkcjonowanie ze względu na temperaturę. Wybudowanie kotłowni i zamontowanie systemu centralnego ogrzewania pozwoliłoby na rozszerzenie oferty ośrodka i zwiększenie liczby osób, które w ciągu roku mogą skorzystać z jego działalności.

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w Centrum Integracji w Zamłyniu w ramach Polskiej pomocy. Centrum mieści się w starym budynku, w którym kiedyś stacjonowała jednostka wojskowa, a później mieścił się szpital. Dzięki środkom pochodzącym z małych grantów, w latach 2013/2014 udało się wymienić dach (przestarzały i uszkodzony), ocieplić poddasze, wykonać instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, a także postawić ścianki działowe i ułożyć podłog

Promocja nowoczesnych rozwiązań grzewczych - nowa kotłownia dla Centrum Integracji w Zamłyniu

Projekt będzie realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2015 r. we współpracy z partnerem Centrum Integracji w Zamłyniu przy Religijnej Misji Caritas - Spes Luckiej diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego. Jego celem jest wybudowanie kotłowni, która pozwoli rozszerzyć ofertę placówki o działalność społeczno-edukacyjną prowadzoną wśród dzieci, młodzieży i osób starszych w sezonie zimowym. Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na ilość osób, które będą mogły skorzystać z działalności Centrum Integracji (docelowo wzrost z 500 do 1200 osób w skali roku).

Poprzez stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych Centrum może stać się ważnym ośrodkiem krzewienia wartości europejskich i budowania porozumienia międzynarodowego, opartego na poszanowaniu odrębności religijnej i kulturowej. Jego działalność może przełożyć się na lepszą integrację międzykulturową, która pozwoli na przygotowanie młodego pokolenia Ukraińców do czynnego udziału w europejskiej rodzinie.

W efekcie realizacji projektu Centrum zakłada prowadzenie następujących działań: letnie szkoły języków obcych, wypoczynek dla dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi, międzynarodową konferencję dla służby zdrowia, międzynarodowe spotkania organizacji pozarządowych i wolontariatu, udostępnienie pomieszczeń Centrum dla prowadzenia spotkań i dla rekreacji dla miejscowej ludności. 

Promocja nowoczesnych rozwiązań grzewczych - nowa kotłownia dla Centrum Integracji w Zamłyniu

Projekt należał do grupy projektów inwestycyjnych. W wyniku podjętych działań w Centrum Integracji zbudowano kotłownię, zamontowano system centralnego ogrzewania, generator zasilający pompy c.o. (na wypadek przerw w dostawie energii), a także zakupiono piec na paliwa stałe oraz bojler na gorącą wodę ogrzewaną piecem. Możliwość ogrzewania budynku zimą pozwala na prowadzenie działalności przez cały rok, co oznacza, że dzięki projektowi ośrodek realnie zwiększył swoje możliwości pracy. Zastosowanie odpowiedniej technologii grzewczej pozwoliło na redukcję kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.

Bezpośrednie rezultaty projektu to:

  • zmniejszenie finansowych kosztów przeznaczonych na ogrzewanie;
  • zapewnienie bezpiecznych warunków dla osób korzystających z Centrum;
  •  stopniowe zwiększanie ilości osób, które będą mogły korzystać z Centrum z 500 do 1200 osób rocznie w perspektywie średnioterminowej.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 62 000 PLN (14 700 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 130 000 PLN (30 340 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,2249 PLN.