Polska pomoc

Projekty organizacji pozarządowych 2004

Projekty zrealizowane w ramach konkursu „Pomoc techniczna dla państw w okresie transformacji" w roku 2004

Lp Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu
1. Fundacja Młoda Demokracja Przez doświadczenie do jakości
2. Stowarzyszenie Centrum Samorządności i Regionalizmu Współpraca międzynarodowa organizacji pozarządowych w rozwoju integracji Europy Środkowo-Wschodniej ze strukturami UE - projekt modelowy
3. Stowarzyszenie "Towarzystwo Amicus" Prezentacja polskich doświadczeń na przykładzie Sieci Centrów Informacji Europejskiej
4. Kolegium Europy Wschodniej Program współpracy międzynarodowej Wroclaw Solidarity Bridge. Pobyty stażowe dla obywateli Białorusi
5. Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych Wspieranie rozwoju samopomocy finansowej poprzez budowanie niezależnego systemu kredytowego na Ukrainie w oparciu o system polskich kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK)
6. Fundacja "Partners" Polska Ambasady Demokracji Lokalnej - budowanie kompetencji instytucji działających na rzecz samorządów lokalnych na Bałkanach
7. Lubelski ośrodek samopomocy LOS Od informacji do integracji - trzeci sektor na Ukrainie bliżej Europy
8. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) Praktyczne aspekty funkcjonowania narzędzi wspierania małej i średniej przedsiębiorczości
9. CASE - Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych, Fundacja Naukowa Polskie doświadczenie w zakresie decentralizacji fiskalnej - lekcje dla Mołdowy
10. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Samorząd Terytorialny w Polsce - teoria i praktyka. Wizyta studyjna dla przedstawicieli białoruskiej administracji lokalnej, mediów i organizacji pozarządowych.
11. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw Wspólne budowanie Europy
12. Fundacja Edukacja - Rozwój - Środowisko Promocja polskich doświadczeń związanych z decentralizacją w krajach Azji Centralnej
13. Niezależne Stowarzyszenie Studentów Akademii Pedagogicznej Polsko - Ukraińska Konferencja Studencka - szkoły wyższe i społeczność akademicka w procesie polskich przemian społeczno-politycznych
14. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Wspólnota lokalna siłą społeczeństwa obywatelskiego
15. Białoruskie Forum Samorządowe w Rzeczpospolitej Polskiej Podlasie-Białoruś. Dialog samorządowy
16. Stowarzyszenie na rzecz osób bezrobotnych Współpraca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
17. Fundacja Wiedzieć Jak
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju
Wsparcie dla administracji Republiki Mołdowy w zakresie problematyki integracji europejskiej
18. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Pomoc na rzecz rozwoju ukraińskiej gospodarki przez regiony
19. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Skutki integracji europejskiej dla samorządu terytorialnego. Praktyczne doświadczenia Polski skierowane do przedstawicieli administracji lokalnej z terenu Rejonu Żółkiewskiego na Ukrainie
20. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum w Kielcach Od ilości do jakości - cd. polskich doświadczeń z realizacji reformy oświatowej
21. Fundacja Wiedzieć Jak
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju
Prywatyzacja i obrót ziemią - polskie doświadczenia (projekt dla Kazachstanu)
22. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRLD) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Razem dla przyszłości. Partnerstwo samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych
23. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Przyjaźni sąsiedzi. Przekazanie polskich doświadczeń w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w drodze współpracy transgranicznej aktywnym podmiotom życia społecznego Ukrainy i Białorusi
24. Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotokos" Elementarz demokracji
25. Fundacja Wiedzieć Jak
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju
Integracja europejska i polskie doświadczenia przedakcesyjne do UE
26. Fundacja Edukacja dla Demokracji Polsko-azerbejdżańskie centrum prasowe
27. Instytut Studiów Strategicznych Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi za pośrednictwem organizacji pozarządowyc
w górę

Tagi