Polska pomoc

Projekty administracji rządowej w 2016 r.

Projekty organów administracji rządowej i jednostek im podległych rekomendowane do realizacji
w ramach „Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.”

 

Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Projektodawca

Kraj

2016 r.

Proponowana kwota (zł)

2017 r.

Proponowana kwota (zł)

BIAŁORUŚ

1

334/2016

Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich i w małych miastach

MR

Białoruś

115 803

0

Białoruś łącznie

115 803

0

GRUZJA

2

370/2016/M

Reagowanie służb na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym CBRN

MSWiA

Gruzja  

210 000

0

3

338/2016

System wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym - przykłady dobrych praktyk

MRPiPS

Gruzja  

280 000

0

4

328/2016

Wsparcie gruzińskiego organu regulacyjnego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w reorganizacji w celu przygotowania do funkcjonowania zgodnie ze standardami UE

UKE

Gruzja  

68 900

0

Gruzja łącznie

558 900

0

MOŁDAWIA

5

371/2016

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy

MSWiA

Mołdawia

374 000

0

6

366/2016

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

MR

Mołdawia

320 000

0

7

359/2016/M

Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji

MEN

Mołdawia

145 000

264 800

Mołdawia łącznie

839 000

264 800

UKRAINA

8

380/2016

Wzmocnienie ukraińskiego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

MF

Ukraina  

76 000

0

9

373/2016

Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie cz. 2

MEN

Ukraina  

450 000

0

10

367/2016/M

Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe

MSWiA

Ukraina  

130 000

500 000

11

364/2016/M

Poprawa efektywności działań grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej

MSWiA

Ukraina  

240 000

330 000

12

360/2016

Wzmocnienie przez UKE potencjału regulacyjnego PKRŁiI przy realizacji reform w sektorze telekomunikacyjnym i pocztowym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa UE

UKE

Ukraina  

79 230

0

13

354/2016/M

Zaawansowane budowanie potencjału ukraińskiej inspekcji farmaceutycznej.

MZ

Ukraina  

182 630

0

14

348/2016

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy.

UKNF

Ukraina  

300 000

0

15

346/2016

Zwalczanie handlu ludźmi-wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego

MSWiA

Ukraina  

62 028

0

16

336/2016/M

Nowa Ukraińska Szkoła

MEN

Ukraina  

400 000

0

17

331/2016

Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP

KPRM

Ukraina  

44 810

0

18

382/2016/M

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów

MR

Ukraina  

1 200 000

2 000 000

Ukraina łącznie

3 164 698

2 830 000

 ŁĄCZNIE

4 678 401

3 094 800

EDUKACJA GLOBALNA

19

355/2016/M

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

MEN

Polska  

500 000

500 000

 

Powyższa lista stanowi podstawę do przygotowania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w celu uzyskania środków na realizację poszczególnych projektów.

W przypadku rekomendowania kwoty niższej od wnioskowanej Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zwróci się z prośbą o dokonanie modyfikacji wniosku projektowego.

w górę