Polska pomoc

Projekty 2014 - Ukraina

Zestawienie projektów rozwojowych 2014 wdrażanych na rzecz Ukrainy, koordynowanych przez MSZ

Lp. Nr projektu Projektodawca Tytuł projektu Kwota dofinansowania w zł
Projekty realizowane w ramach konkursu
1 137/2013/M FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym 382 340
2 322/2013/M Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni. 353 255
3 54/2014/M Gmina Busko-Zdrój Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE 201 785
4 61/2014 Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" „Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk” 163 700
5 103/2014 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Małe miasta magnesem dla inwestorów -wzmocnienie potencjału inwestycyjnego ukraińskich małych miast 342 175
6 126/2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie 366 249
7 133/2014/M FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich jednostek administracji publicznej  336 610
8 168/2014 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Innowacje, Informacje, Rozwój. Poszerzenie współpracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy. Etap II. 291 027
9 194/2014 Gmina Morawica Nowoczesne oszczędne oświetlenie krokiem do poprawy wizerunku wsi Bałaniwka na Ukrainie 233 385
10 206/2014 Instytut Energetyki Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 211 960
11 218/2014 Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości i współpracy z Polską celem ożywienia gospodarczego 179 100
12 220/2014 Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego Miejski pilotażowy program produkcji peletu z odpadów zielonych we Lwowie 218 710
13 256/2014 Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Aktywni mieszkańcy - skuteczni właściciele 189 695
14 338/2014 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Organizacja i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych współpracujących z fotowoltaicznym układem zasilania 225 000
15 353/2014 Fundacja Centrum PPP Przygotowanie samorządów obwodu rówieńskiego do realizowania inwestycji і zarządzania usługami komunalnymi w formule PPP 281 748
16 371/2014 Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie 2014-2015 - etap III 483 400
17 390/2014 Lokalna Grupa Działania"WARMIŃSKI ZAKĄTEK" Słoneczko dzieciom –pilotażowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach edukacji publicznej  218 250
18 396/2014 Polska Fundacja Komunikacji Na wirtualnej autostradzie - nieskończone możliwości dla Twojego biznesu 339 948
Projekty administracji rządowej
19 7/2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej Lekcje z ekonomią w tle 329 099
20 28/2014 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP 22 405
21 66/2014/M Ministerstwo Spraw Wewnętrznych CBRN - transgraniczne bezpieczństwo i współpraca 208 605
22 199/2014 Ministerstwo Zdrowia Doskonalenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w państwach Unii Europejskiej. 267 230
23 201/2014 Ministerstwo Gospodarki Implementacja polskiego doświadczenia w obszarze przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych obszarach Ukrainy . Edycja II. 225 218
24 299/2014 Ministerstwo Gospodarki Wspieranie MSP w obszarach dotkniętych katastrofą w Czarnobylu poprzez rozwój lokalnej infrastruktury otoczenia biznesu 334 816
25 973/2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Innowacyjny uniwersytet i przywództwo 350 885
Programy stypendialne
26 416/2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny dla studentów rocznych studiów oraz uczestników praktyk zawodowych - absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie organizowany przez Uniwersytet Jagielloński 75 550
27 417/2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny im. Stefana Banacha 320 960
28 418/2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się 111 975
29 419/2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie 207 385
30 421/2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego 308 870
31   MSZ Stypendia dla obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie 435 362
Małe granty
32 964/2014 Ambasada Rp w Kijowie Rekonstrukcja systemu ogrzewania oraz umieszczenie kotłowni dachowej w korpusie Wydziału ekonomicznego 84 090
33 962/2014 Ambasada Rp w Kijowie Deregulacja oraz poprawa środowiska biznesowego na Ukrainie 123 480
34 955/2014 Ambasada Rp w Kijowie Wsparcie małego i średniego biznesu – instrumenty, instytucje, regulacje 113 257
35 953/2014 Ambasada Rp w Kijowie Unowocześnienie szkoły „Aist” w Winnicy poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zwiększenia efektywności systemu ogrzewania oraz wyremontowanie gabinetu językowego 53 500
36 668/2014 Ambasada Rp w Kijowie Prace remontowo - wykończeniowe w budynku Centrum Integracji w Zamłyniu – kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2013 r.  70 148
37 651/2014 Ambasada Rp w Kijowie Kontynuacja modernizacji przedszkola nr 35 w Kijowie 83 996
38 654/2014 Ambasada Rp w Kijowie Wsparcie tworzenia Kijowskiego Instytutu Badań Energetycznych 54 600
39 673/2014 Ambasada Rp w Kijowie Wsparcie Ukraińsko-Polskiego Centrum Doskonalenia Kompleksowego Wykorzystania Technologii Odnawialnych Źródeł Energii 222 600
40 656/2014 Ambasada Rp w Kijowie Szkolenie Kadry Ochotniczych Straży Pożarnych Obwodu Lwowskiego 165 239

Opisy projektów realizowanych w 2014 r.

W konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2014” zostały przyznane dotacje na realizację 18 projektów na rzecz Ukrainy na łączną kwotę 5 mln zł.

1. Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE

Gmina Busko-Zdrój

To projekt modułowy, realizowany na rzecz miasta Chmielnik. Miał on na celu aktywizację samorządu miasta Chmielnik na rzecz poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej, tj.: zmodernizowania istniejącej infrastruktury dla zmniejszenia strat wody pitnej i ochrony środowiska naturalnego (wody i gleb) przed nadmiernym ładunkiem zanieczyszczeń płynnych oraz zapewnienie usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków dla jak największej liczby mieszkańców. W ramach projektu zorganizowano staże w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Busko-Zdroju oraz wizytę studyjną w Polsce dla przedstawicieli Urzędu Miasta Chmielnik, przygotowano diagnozę stanu infrastruktury wodnej w Chmielniku oraz opracowano koncepcję rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej Chmielnika. W ramach projektu przygotowano także działania podnoszące świadomość środowiskową wśród lokalnej społeczności, w tym szczególnie dzieci i młodzieży m.in. poprzez zajęcia dotyczące ochrony środowiska oraz zakup pomocy dydaktycznych do dwóch szkół.

2. Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

Projekt przewidywał wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Piervomaysk poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do podjęcia działań na rzecz wdrożenia energooszczędnych rozwiązań oraz poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Cel ten zrealizowano m.in. poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników administracji lokalnej w zakresie efektywnego energetycznie zarządzania miastem. W ramach realizacji działań projektowych utworzono punkt doradczy w zakresie efektywnego użytkowania energii w jednostce administracyjnej miasta Pervomaysk. Integralnym elementem punktu doradczego była strona internetowa poświęcona tematyce efektywności energetycznej na poziomie gmin. Zgodnie z założeniami projektu, dla przedstawicieli miasta Piervomaysk została zorganizowana wizyta studyjna na Podkarpaciu celem przekazania partnerom ukraińskim doświadczeń województwa podkarpackiego w zakresie efektywności energetycznej na poziomie gmin oraz najlepszych praktyk w zakresie wdrażania inteligentnego systemu sterowania oświetleniem przestrzeni miejskich. Przeszkolono ośmiu specjalistów ds. efektywnego zarządzania energią i energooszczędnego oświetlenia obiektów użyteczności publicznej. Elementem podsumowującym prace był opracowany wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk, którego założenia zostały zaprezentowane jako modelowe do implementacji dla innych miast na Forum Efektywnie Energetycznych Miast Ukrainy.

3. Małe miasta magnesem dla inwestorów - wzmocnienie potencjału inwestycyjnego ukraińskich małych miast

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Projekt miał na celu promowanie, kreowanie i budowanie marki małych miast ukraińskich, tak, aby były one atrakcyjne dla inwestorów. Realizowane w jego ramach zadania dotyczyły wzmocnienia potencjału inwestycyjnego 50 ukraińskich małych miast m.in. poprzez:

 • podniesienie kwalifikacji 80 przedstawicieli władz małych miast oraz wydziałów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy miast z zakresu przygotowania konkretnych propozycji inwestycyjnych, tworzenia paszportu inwestycyjnego, przygotowania infrastruktury miast do przyjęcia inwestorów (szkolenia, wizyta studyjna w Polsce);

 • przygotowanie podręcznika: brand book i zasad przygotowywania paszportu inwestycyjnego w formie dokumentu elektronicznego;

 • promocję 10 ukraińskich miast poprzez zorganizowanie wystawy oraz prezentacji podczas międzynarodowych konferencji oraz poprzez stworzenie broszury "Mapa inwestycyjna";

 • przygotowanie eksperckiego raportu dotyczącego możliwości inwestycyjnych ukraińskich małych miast wraz z rekomendacjami w formie dokumentu elektronicznego

Dwa dokumenty: podręcznik: brand book i zasady przygotowania paszportu inwestycyjnego oraz raport ekspercki wraz z rekomendacjami zostały drogą mailową przekazane 366 małym miastom na Ukrainie oraz organizacjom/instytucjom związanym z ich rozwojem i zadaniami inwestycyjnymi.

4. Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

Celem projektu było wsparcie tworzenia na obszarach wiejskich mikroprzedsiębiorstw z obszaru turystyki. W ramach projektu powstało 9 mikroprzedsiębiorstw w 8 wsiach z obwodów centralnej Ukrainy. Wszystkie te podmioty przygotowały i rozpoczęły realizację ofert turystycznych opartych na lokalnym produkcie (np. „Wszystko pod znakiem kartofla”, „Od ziarna do bochenka”), zwyczajach ludowych (np. „Andrusiwska Sicz”, „Opowieści starego młyna”) czy zasobach lokalnego środowiska przyrodniczego (np. Brzozowe barwy”, „Zagubiony Świat). Proponują one gościom możliwość przeżycia emocji związanych z dawnym życiem na ukraińskiej wsi. Turyści, pod kierunkiem osób, które to jeszcze pamiętają, wykonują tradycyjne hafty, robią konfitury, lepią pierogi, grają w tradycyjne gry, wykonują ludowe tańce i pieśni itp. Utworzone mikroprzedsiębiorstwa zostały połączone we współpracującą i wspomagającą się sieć oraz w celach promocyjnych i marketingowych w trasy turystyczne pozwalające potencjalnym klientom skorzystać z kompleksowej oferty. Całość została wypromowana jako nowy pomysł na odnowę wsi ukraińskiej między innymi na targach w Czerkasach. Dodatkowo w ramach projektu został wykształcony 7-osobowy zespół ekspertów którzy  kontynuują i rozszerzają dzieło po zakończeniu projektu. Wyposażeni zostali w wiedzę i umiejętności oraz w publikację – poradnik przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

5. Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnich ukraińskich jednostek administracji publicznej

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Celem projektu było efektywne wsparcie kompetencji małych miast (10-50 tys. mieszk.) z Zachodniej Ukrainy w zakresie kreowania i stosowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej w procesie przyciągania zagranicznych inwestycji. Działania projektu skupiły się wokół: rzetelnego i aktualnego zdiagnozowania oczekiwań inwestorów już funkcjonujących w Zachodniej Ukrainie i zderzenia ich z barierami inwestycyjnymi w małych miastach oraz przygotowania w 12 miastach specjalistów ds. polityki inwestycyjnej. Przeszkolono ich z zakresu  przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej i przyciągania inwestorów zewnętrznych. Dodatkowo, doprowadzono do wymiany doświadczeń z polskimi miastami o podobnej wielkości oraz opracowano profesjonalne oferty inwestycyjne w postaci katalogów inwestycyjnych dla każdego z miast uczestniczących w projekcie.

6. Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym (moduł II)

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Celem projektu było wsparcie edukacji biznesowej w szkołach I-III stopnia w Zachodniej Ukrainie. Zakładane działania przygotowywały młode pokolenie do podjęcia aktywności gospodarczej. W ramach projektu opracowano innowacyjne instrumenty edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości (m.in. gry komputerowe). Umieszczono je na stworzonym, ogólnodostępnym portalu internetowym (http://puim.org.ua) dotyczącym metodologii kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości. Dodatkowo, została utworzona grupa 42 trenerów przedsiębiorczości w szkołach – osób, których zadaniem jest kształtowanie u młodych ludzi kreatywności, wyobraźni i określonych cech osobowościowych charakterystycznych dla przedsiębiorcy, a także tworzenie więzi (sieci) interpersonalnych pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego oraz pomaganie w budowaniu systemu motywacji osobistych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby te zostały przeszkolone także z zakresu samodzielnego stosowania wypracowanych w ramach projektu innowacyjnych instrumentów i programów edukacyjnych. Przygotowano i rozdystrybuowano również podręcznik z zakresu stosowania innowacyjnych instrumentów w kształceniu przedsiębiorczości dla trenerów przedsiębiorczości w języku ukraińskim. Rezultaty projektu były upowszechniane na konferencji kończącej projekt wśród decydentów administracji regionalnej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, placówek oświatowych.

7. Innowacje, Informacje, Rozwój. Poszerzenie współpracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy. Etap II

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Ośrodek Współpracy Europejskiej

Ogólnym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności małych ukraińskich miast (10-50 tys. mieszkańców) dla zagranicznych inwestorów. Cel ten zmierzał do poprawy jakości i skuteczności usług świadczonych przez administrację publiczną, zwiększających atrakcyjność inwestycyjną, informację i promocję na rzecz inwestorów zagranicznych. W długim horyzoncie czasu cel ten przysłuży się do zwiększenia aktywności inwestorów zagranicznych w miastach objętym projektem.

W wyniku realizacji projektu, przedstawiciele 18 małych miast Zachodniej Ukrainy (przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu) podnieśli swoje kompetencje z zakresu działań informacyjno-promocyjnych oraz przyciągania inwestorów. Została nawiązana współpraca pomiędzy polskimi i ukraińskimi samorządami oraz organizacjami. Ponadto, przygotowano i rozdystrybuowano publikację nt. zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej małych miast dla zagranicznych inwestorów

8. Nowoczesne oszczędne oświetlenie krokiem do poprawy wizerunku wsi Bałaniwka na Ukrainie

Gmina Morawica

Głównym tematem projektu było zorganizowanie cyklu szkoleń i wizyt studyjnych, mających na celu budowanie świadomości w zakresie energooszczędności wśród przedstawicieli władz i mieszkańców wsi Bałaniwka oraz powiatu Berszadskiego na Ukrainie. Dodatkowo, projekt przewidywał kompleks przedsięwzięć obejmujący wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego w centrum wsi Bałaniwka, zamontowanie oświetlenia parkowego oraz zakup energooszczędnej iluminacji bożonarodzeniowej. Powyższe działania podniosły jakość i efektywność oświetleniową w Bałaniwce, podniosły atrakcyjność i estetykę wsi i zwiększy jej bezpieczeństwo.

W ramach projektu przeprowadzono także kampanię edukacyjną i promującą energooszczędne oświetlenie i dobre praktyki użytkowania energii. W tym celu zostały przygotowane ulotki i plakaty informacyjne, a w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych partnerów ukazały się artykuły prasowe na ten temat.

9. Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

Instytut Energetyki

Celem projektu było zwiększenie kompetencji administracji publicznej i samorządowej na Ukrainie w zakresie wdrażania rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłowniczym na poziomie lokalnym. Działania projektu koncentrowały się na sektorze ciepłowniczym, najbardziej znaczącym, zarówno w budżecie samorządów, jak też w wydatkach gospodarstw domowych.

Zwiększeniu wiedzy i umiejętności administracji służyły organizowane na Ukrainie interaktywne warsztaty szkoleniowe, w czasie których polscy eksperci pokazali możliwości prawidłowego kształtowania polityki ciepłowniczej w miastach, obwodach i gminach przy uwzględnieniu metodyki mapowania lokalnych rynków ciepła. Uczestnicy warsztatów otrzymali uproszczone narzędzia obliczeniowe do sporządzenia mapy (bilansu) użytkowania i dostawy ciepła w miastach z wykorzystaniem źródeł odnawialnych i innych nośników energii. Wzmocnieniem umiejętności nabytych podczas warsztatów była wizyta studyjna w Polsce, której celem było zapoznanie uczestników z aspektami praktycznymi przekształceń gospodarki cieplnej w Polsce na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Podsumowaniem działań było opracowanie raportu obejmującego wnioski i rekomendacje wraz z docelową, uproszczoną mapą użytkowania i dostawy ciepła i paliw zasilających, w tym odnawialnych źródeł energii.

10. Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości i współpracy z Polską celem ożywienia gospodarczego

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY”

W ramach projektu powołano i wyposażono Samborską Agencję Rozwoju i Eurointegracji. Otrzymała ona osobowość prawną, stworzono jej stronę internetową www.arsambor.com, na której znajdują się: informacje gospodarcze, baza podstawowych dokumentów prawnych regulujących działalność gospodarczą, informacje o wolnych przestrzeniach gospodarczych, prezentacje realizowane w czasie konferencji i szkoleń wykonywane w trakcie programu, baza danych firm Sambora, baza danych firm z Rzeszowa. Ponadto agencja opracowała program podstawowego szkolenia w zakresie przedsiębiorczości wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Dodatkowo w ramach projektu przeszkolono specjalistę ds. wsparcia MŚP i współpracy z Polską, który został zatrudniony w Agencji. W perspektywie długofalowej działająca agencja przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju mikroprzedsiębiorczości w mieście Sambor.

11. Miejski pilotażowy program produkcji peletu z odpadów zielonych we Lwowie

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego

Projekt miał na celu wsparcie zainicjowanych przez Radę Miejską Lwowa procesów wykorzystania odpadów zielonych oraz drzewnych z terenu miasta. Działania w projekcie obejmowały opracowanie koncepcji wykorzystania i wdrożenia systemu przetwarzania odpadów zielonych i drzewnych z terenu miasta. Zbadane zostało m.in. wykorzystanie odpadów zielonych do produkcji peletu – paliwa stałego wytwarzanego z odpadów drzewnych - mogącego służyć do spalania lub współspalania. Akcja została wsparta poprzez dystrybucję worków na odpady zielone wśród miejskich podmiotów, umożliwiając im sprawny zbiór oraz magazynowanie odpadów zielonych oraz zakup urządzenia do zbierania odpadów z terenów zielonych.

Uzupełnieniem całości działań była realizacja wizyt studyjnych skierowanych do przedstawicieli samorządów oraz innych podmiotów, które pozwoliły na transfer wiedzy, prezentację nowych technologii, dobrych praktyk i historii sukcesów. W wizycie studyjnej, która odbyła się w miastach południowo-wschodniej Polski, udział wzięło 20 przedstawicieli Lwowa.

12. Aktywni mieszkańcy - skuteczni właściciele

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Projekt obejmował opracowanie oraz wdrożenie w 10 już istniejących w Łucku wspólnotach mieszkaniowych typu OSBB ( Zrzeszeniach Współwłaścicieli Wielomieszkaniowych Budynków - ukraińskich odpowiedników polskich wspólnot mieszkaniowych) systemu zarządzania wspólnotą mieszkaniową, wspartego narzędziem informatycznym służącym do obliczania efektywności finansowej tzw. Kalkulatorem Kosztów Mieszkalnictwa. W ramach projektu zorganizowano wizyty studyjne w Polsce, szkolenie w Łucku z zakresu zarządzania nieruchomościami, wdrożenie kalkulatora w wybranych wspólnotach, opracowanie poradnika dla wspólnot oraz seminarium i warsztaty propagujące nowatorski system zarządzania nieruchomościami.

13. Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Celem projektu było zwiększenie szans samodzielnego zatrudnienia absolwentów Charkowskiej Narodowej Akademii Gospodarki Komunalnej poprzez utworzenie nowoczesnej formy wspierania startu zawodowego oraz transfer wiedzy ze środowiska akademickiego do środowiska biznesu. W ramach projektu, na uczelni utworzono i wyposażono inkubator przedsiębiorczości specjalizujący się w obszarach tematycznych: gospodarka komunalna i mieszkaniowa, zarządzanie nieruchomościami, audyty energetyczne, technologie związane z termomodernizacją i efektywnością energetyczną; wykorzystanie wyników badań naukowych w działalności gospodarczej. Dodatkowo, zorganizowano szkolenia i warsztaty dla pracowników uczelni z zakresu koncepcji i systemów organizacyjnych akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, natomiast dla studentów z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przygotowywania biznesplanów.

14. Organizacja i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych współpracujących z fotowoltaicznym układem zasilania

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Projekt zakładał zorganizowanie i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych oraz zorganizowanie cyklu szkoleń i seminariów dotyczących przedmiotu projektu w Ukraińskiej Akademii Transportu Kolejowego w Charkowie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • opracowano koncepcję laboratorium oraz założenia konstrukcyjne symulatora do nauki sterowania pojazdami szynowymi

 • wykonano dokumentację konstrukcyjną symulatora

 • wykonano symulator w postaci kompletnego pulpitu maszynisty

 • zamontowano i uruchomiono symulator na uczelni

 • zorganizowano szkolenia dotyczące obsługi i programowania na symulatorze

15. Przygotowanie samorządów obwodu rówieńskiego do realizowania inwestycji і zarządzania usługami komunalnymi w formule PPP

Fundacja Centrum PPP

Istotą projektu była promocja na Ukrainie realizacji projektów wodociągowo-kanalizacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym zakresie zaplanowano działania skierowane do 4 małych miast, miasta obwodowego oraz przedsiębiorstw komunalnych z obwodu rówieńskiego. W ramach projektu utworzono polsko-ukraiński zespół merytoryczny. Jego celem było opracowanie metodologii partnerstwa publiczno-prywatnego dostosowanej do ukraińskich regulacji prawnych i specyfiki uczestniczących miast.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Warsztaty dla samorządów ukraińskich

 2. Cykl działań warsztatowo-doradczych

 3. Wizyta studyjna w Polsce

16. Rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie 2014-2015 - etap III

Instytut Rozwoju Miast

Zasadniczym celem projektu była poprawa jakości zarządzania nieruchomościami komunalnymi we Lwowie poprzez szersze włączenie się mieszkańców w ten proces oraz poprawa atrakcyjności mieszkaniowej i turystycznej dzielnicy Podzamcze. Beneficjentem ostatecznym projektu byli mieszkańcy Lwowa, zwłaszcza mieszkańcy dzielnicy Podzamcze objętej strefą UNESCO (kilka tysięcy osób), ale także inni mieszkańcy, którzy odwiedzają dzielnicę.

W ramach projektu zrewitalizowano dwa podwórka i trzy przestrzenie publiczne, a ponadto doposażono trzy ogródki przedszkolne w urządzenia do zabawy dla dzieci. Przy finansowym i organizacyjnym udziale mieszkańców, odrestaurowano 3 zabytkowe bramy. Powstał portal internetowy dzielnicy (www.pidzamche.org.ua), dostępny zarówno w wersji ukraińsko- jak i anglojęzycznej. Dodatkowo, w dzielnicy powstały dwa wielkopowierzchniowe murale artystyczne, których projekty wybrane zostały w drodze konkursu. Wydana została także publikacja promująca wyniki projektu w języku polskim i ukraińskim.

17. Słoneczko dzieciom – pilotażowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach edukacji publicznej

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Celem realizacji projektu „Słoneczko Dzieciom” było upowszechnienie technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sferze usług publicznych poprzez pilotażowy program wykorzystania energii słonecznej dla potrzeb energetycznych przedszkoli gminnych oraz rozwijanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za korzystanie ze środowiska naturalnego wśród mieszkańców Kostopola. W ramach projektu, zamontowane zostały kolektory solarne w czterech przedszkolach publicznych w Gminie Miejskiej Kostopol. Wykorzystanie energii słonecznej w co najmniej 80% zabezpieczyło potrzeby energetyczne przedszkoli publicznych w zakresie ogrzewania wody. Dodatkowo, w ramach projektu, dla dziesięciu przedstawicieli samorządu lokalnego i firm komunalnych z Kostopola zorganizowano wizytę studyjną, podczas której prezentowane były różne technologie energooszczędne możliwe do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. Ponadto, zaprezentowane zostały modelowe programy edukacji ekologicznej realizowane przez przedszkola, szkoły poziomu podstawowego i gimnazjalnego.

18. Na wirtualnej autostradzie - nieskończone możliwości dla Twojego biznesu

Polska Fundacja Komunikacji

Projekt miał na celu wsparcie ukraińskiego sektora MŚP poprzez zapewnienie edukacji biznesowej i szkoleń ukraińskim studentom i absolwentom w następujących dziedzinach: innowacyjne technologie biznesowe, e-biznes, planowanie strategiczne, nowe możliwości pozyskania dofinansowania i umiejętności komunikacyjne, w celu poprawy ich szans na zatrudnienie i konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku. Działania projektu odbywały się w pięciu regionach Ukrainy i przeprowadzone zostały we współpracy z regionalnymi uczelniami wyższymi. Obejmowały cykl intensywnych szkoleń z zakresu prowadzenia biznesu, wsparcie studentów przy przygotowywaniu biznesplanów, umożliwienie dziesięciu najlepszym studentom odbycie spotkań z potencjalnymi inwestorami i firmami, którym udało się osiągnąć sukces i mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Ogłoszono konkurs wśród studentów na biznesplany, a autorzy trzech najlepszych otrzymali nagrody rzeczowe (sprzęt komputerowy/elektroniczny).

w górę