Polska pomoc

 

Projekt humanitarny na rzecz osób przesiedlonych w obwodzie odeskim

Obwód odeski zalicza się do regionów z największą liczbą osób przesiedlonych wewnętrznie w wyniku konfliktu na Wschodniej Ukrainie. W przeciągu 6 miesięcy liczba osób przesiedlonych w obwodzie odeskim zwiększyła się o niemal 10 000. W lutym 2015 r. wynosiła 21 181 osób, natomiast w sierpniu zwiększyła się do poziomu 30 838.

W regionie zauważa się zmniejszoną aktywność międzynarodowych organizacji działających na rzecz uchodźców. W czerwcu 2015 r. działały tam trzy organizacje: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. uchodźców (UNHCR) oraz Program NZ ds. Rozwoju (UNDP). Według danych z sierpnia 2015 r. w regionie funkcjonował jedynie IOM.

W obwodzie zauważalny był nasilony ruch migracyjny. Zgodnie z oficjalnymi danymi do obwodu odeskiego w 2015 r. przybyło z innych regionów Ukrainy 12 126 osób, natomiast jego granice opuściło 12 715 osób.

Projekt humanitarny na rzecz osób przesiedlonych w obwodzie odeskim

Celem projektu jest pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym do momentu w którym nie będą w stanie wrócić do swoich domów lub też nie znajdą nowego miejsca zamieszkania. W ramach projektu zaplanowany został zakup oraz dystrybucja artykułów pierwszej potrzeby (art. spożywczych, art. papierniczych, art. chemicznych, odzieży, butów i innych w zależności od potrzeb.) oraz ich dystrybucja wśród grupy osób przesiedlonych. Pomoc oferowana w ramach projektu przełoży się na poprawę warunków życia uchodźców.

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. we współpracy z Religijną Misją „Caritas-Spes-Odessa” Odesko-Symferopolskiej Diecezji Rzymsko-Katolickiego Kościoła. Działania objęły obszar obwodu odeskiego zaliczanego do regionów z największą liczbą osób przesiedlonych wewnętrznie w wyniku konfliktu na Ukrainie.

Pomoc została skierowana do osób wewnętrznie przesiedlonych przebywające na terenie obwodu odeskiego w ośrodkach dla uchodźców, ośrodkach Caritas-Spes w Odessie oraz pozostającymi w kontakcie z parafiami rzymskokatolickimi w obwodzie odeskim. Zwrócono szczególną uwagę na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych, matek samotnie wychowujących dzieci, osób starszych oraz osób bezrobotnych. 

Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb bytowych osób wewnętrznie przesiedlonych. Pierwszym działaniem było opracowanie plakatów informujących o pomocy dla przesiedleńców, a następnie, w celu dopasowania podejmowanych działań do potrzeb migrantów, przeprowadzono wśród nich ankiety oraz rozmowy. Na podstawie zebranych informacji określono możliwości udzielenia pomocy oraz podzielono potrzebujących na 5 grup. Działania podzielono na 5 faz odpowiadających 5 grupom migrantów. Następnie dokonano zakupu wskazanych produktów oraz ich podziału zgodnie z zapotrzebowaniem. Po zakończeniu dystrybucji produktów zorganizowana została konferencja prasowa. Konferencja była okazją do podsumowania projektu oraz zwrócenia uwagi opinii publicznej na kwestię trudnej sytuacji osób wewnętrznie przesiedlonych. Należy zaznaczyć, że podjęte działania miały charakter doraźny, były odpowiedzią na trudną sytuację migrantów, poprawiając ich położenie jedynie chwilowo.

Projekt humanitarny na rzecz osób przesiedlonych w obwodzie odeskim

Projekt przeprowadzono między 1 października a 31 grudnia 2015 r. we współpracy z Religijną Misją „Caritas-Spes-Odessa” Odesko-Symferopolskiej Diecezji Rzymsko-Katolickiego Kościoła.

Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej nt. projektu oraz analizy potrzeb przesiedleńców dokonano zakupu wskazanych artykułów oraz ich podziału między osoby potrzebujące. Po zebraniu informacji od migrantów na temat ich potrzeb podjęto decyzję o modyfikacji projektu. Zgodnie ze wskazaniami zrezygnowano z zakupu art. papierniczych, chemicznych, odzieży i butów na rzecz sprzętów AGD oraz poduszek, kompletów pościeli i ręczników. Zakupiono 136 sztuk sprzętu gospodarstwa domowego, kołdry, poduszki, komplety pościeli, ręczniki (w sumie 1 150 sztuk) oraz 4 tony produktów żywnościowych. Przygotowano 538 paczek, które rozdzielono pomiędzy potrzebujące osoby. Łącznie pomoc otrzymało 1041 osób, wśród nich rodziny wielodzietne, inwalidzi, emeryci i renciści.

Działania, będące odpowiedzią na trudną sytuację bytową przesiedleńców, miały charakter doraźny i w ich efekcie nie nastąpiła trwała poprawa sytuacji migrantów. Realizacja projektu była okazją do zwrócenia uwagi mieszkańców obwodu odeskiego na sytuację osób wewnętrznie przesiedlonych, jak również na udzielaną przez Polskę pomoc humanitarną zwiększając tym samym jej rozpoznawalność.