Polska pomoc

 

Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja)

Projekt jest kontynuacją działań w ramach „Postaw na rozwój. Zrównoważony” współfinansowanego ze środków MSZ w 2013 r. Ośrodek planuje wykorzystanie wypracowanych w 2013 r. materiałów i ich rozwinięcie w ramach działań projektowych. Swoją kontynuację będzie miała również Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej, która cieszyła się znacznym powodzeniem i została bardzo dobrze oceniona w ankietach ewaluacyjnych.

Za pomocą projektu jego twórcy chcą wzmocnić znaczenie edukacji globalnej w szkołach i w edukacji pozaformalnej oraz podnieść świadomość jej znaczenia wśród nauczycieli. Ze względu na cele statutowe, Ośrodek jest szczególnie zainteresowany poszerzeniem znaczenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako edukacja ekologiczna, o wątki globalne. Edukacja ekologiczna w szkole często ogranicza się do zagadnień degradacji środowiska oraz ochrony przyrody. W ramach projektu Ośrodek chciałby rozszerzyć rozumienie edukacji ekologicznej i globalnej o zagadnienia związane z postawami konsumenckimi i stylem życia (w tym m.in. pozyskiwanie surowców, wpływ produkcji na środowisko i społeczności lokalne, odpady), zmianą klimatu i pozyskiwaniem energii, dostępem do wody, produkcją i dystrybucją żywności oraz sprawiedliwym handlem.

Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja)

Projekt składa się z dwóch modułów. W pierwszym, w ramach Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej przeszkolona zostanie nowa grupa edukatorów-animatorów. Rekrutacja będzie miała zasięg ogólnopolski, a twórcom zależy na przeszkoleniu edukatorów z różnych regionów kraju, szczególnie z mniejszych miejscowości. Szkolenie będzie się składać z zajęć stacjonarnych, w tym jednego zjazdu, w którym wezmą udział również doświadczeni trenerzy, oraz warsztatów e-learningowych. Absolwenci Szkoły zostaną wyposażeni w wyprawkę trenera edukacji globalnej składającą się z materiałów dydaktycznych. W ramach pierwszego modułu Ośrodek stworzy również pakiet edukacyjny dla nauczycieli i edukatorów, a także zorganizuje działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

W ramach drugiego modułu 160 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie edukacji globalnej, dzięki czemu podniesione zostaną ich kompetencje do prowadzenia edukacji globalnej w szkołach. Nowi edukatorzy przeprowadzą cykl 90-minutowych warsztatów dla ok. 100 klas uczniów. Poprzez działania projektowe, Ośrodek ma na celu zainspirowanie uczniów do przeprowadzenia szkolnych projektów globalnych, które zyskają wsparcie merytoryczne przeszkolonych edukatorów.

Wartość dofinansowania wyniosła 154 330 zł w 2014 r. i 117 075 zł w 2015 r., a wartość projektu osiągnęła 171 680 zł w 2014 r. i 131 150 zł w 2015 r.

Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja)

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w ramach projektu przygotował pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli – trenerów edukacji globalnej, pod tytułem „Świat pełen zależności”. Zestaw przeznaczony jest do pracy ze starszymi uczniami szkoły podstawowej z klas IV-VI oraz z młodzieżą z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pakiet obejmuje 28 sprawdzonych scenariuszy pracy z pozytywnie ocenianych publikacji na temat edukacji globalnej, oraz karty pracy, a także zestaw pomysłów do wykorzystania podczas zajęć pozalekcyjnych lub jako szkolnych projektów. Podręcznik wydano w nakładzie 1 000 egzemplarzy.

Szkolenie e-learningowe dla przyszłych edukatorów składało się z 18 prezentacji, 6 sprawdzianów i 5 zadań opisowych z zakresu metod i treści edukacji globalnej, m.in.: „Zmiany klimatu”, „Fair trade”, „Edukacja bez stereotypów” lub „Odpowiedzialna konsumpcja”. 34 osoby, które ukończyły szkolenie w terminie miały możliwość starania się o przyjęcie na szkolenie stacjonarne. Spośród nich szkolenie stacjonarne pozytywnie ukończyło 22 osoby. Na 5 zjazdach trwających łącznie 88 godzin, odbywających się w Łodzi mieli oni okazję znacznie poszerzyć wiedzę o edukacji globalnej zdobytą podczas szkolenia online.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” przygotował 80 kompletów wyprawki trenera edukacji globalnej dla nowych i już działających trenerów. Składała się ona z 3 gier dydaktycznych: gry ekonomicznej na temat sprawiedliwego handlu pt. „Banan”, gry karcianej „Wynalazki” i gry symulacyjnej „Międzynarodowe zmagania z klimatem”; mapy politycznej świata na tkaninie i  nadmuchiwanej piłki-globusa.

Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej  zorganizowano  19 imprez w Łodzi, Warszawie, Tczewie, Krakowie i Bełchatowie. w których wzięło udział ok. 400 osób. W ramach obchodów odbyły się m.in. spotkanie z reporterem Wojciechem Jagielskim, pokazy filmów takich jak „Okradając Afrykę” lub „Pragnienie świata”, warsztaty dla dzieci np. na temat afrykańskich zabawek recyklingowych i wymiana używanych ubrań „Globalny szafing”.

Projekt składał się z dwóch modułów – pierwszy był realizowany w roku 2014 (1 lipca – 31 grudnia), drugi w roku 2015 (1 stycznia – 30 czerwca). W ramach drugiego modułu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

  • Przeszkolenie praktyczne nauczycieli z zakresu metod edukacji globalnej (161 osób);
  • Przeszkolenie zainteresowanych nauczycieli z zakresu treści i metod edukacji globalnej w formie e-learningu (ok. 50 osób);
  • Organizacja warsztatów prowadzonych przez edukatorów (300 warsztatów x 90 minut, 3 x 100 grup) w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i pomorskiego, w których wzięło udział łącznie 2 193 uczniów oraz warsztatów prowadzonych przez nauczycieli (również 300 warsztatów, 3 x 100 grup);
  • Przeprowadzenie w szkołach przez uczniów uczestniczących w warsztatach pod opieką nauczycieli własnych projektów poświęconych edukacji globalnej;
  • Organizacja spotkania edukacyjno-motywacyjno-szkoleniowego dla edukatorów, w którym wzięły udział 42 osoby (uczestnicy STEG oraz eko-edukatorzy związani z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, chcący poszerzyć swoje kompetencje) warsztaty z emisji głosu, ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w szkołach oraz wykład z antropologii kulturowej;
  • Rozbudowa strony projektu o artykuły poświęcone ważnym dniom w kalendarzu związanym z edukacja globalną; publikacja na stronie www.ekokalendarz.pl i www.globalna.edu.pl 23 artykułów na tematy ważne z punktu widzenia edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.