Polska pomoc

 

Poprawa warunków sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych wsi

Zdaniem lokalnych władz, prowadzących statystyki dostępności sanitariatów w instytucjach oświatowych, placówka w Ntunduu boryka się z najtrudniejszą sytuacją spośród wszystkich szkół w regionie Singida. Na 1380 uczniów przypada sześć toalet o bardzo niskim standardzie (trzy dla chłopców i trzy dla dziewczynek; brak toalety dla nauczycieli). Zbudowane przez lokalną społeczność prymitywne ustępy w formie otworów w ziemi w założeniu miały być rozwiązaniem tymczasowym, w związku z czym sposób ich konstrukcji nie przewiduje możliwości opróżniania. Doprowadziło to do przepełnienia toalet dla chłopców, które obecnie nie nadają się do użytku.

Stan sanitariatów nie tylko uniemożliwia zapewnienie uczniom higienicznych warunków nauki, lecz także stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia. Staje również na przeszkodzie prowadzeniu efektywnej promocji zasad higieny. Istniejący stan rzeczy w sposób szczególnie dotkliwy wpływa na sytuację dziewcząt – większość z nich w czasie menstruacji decyduje się pozostać w domu.

Pomimo krytycznego stanu infrastruktury sanitarnej lokalna administracja nie przewiduje w najbliższym czasie sfinansowania budowy nowych toalet. Funkcjonujące w placówce Komitet Szkolny i Szkolny Klub Zdrowia nie dysponują ani środkami materialnymi, ani umiejętnościami niezbędnymi do przeprowadzenia modernizacji zaplecza sanitarnego.

Poprawa warunków sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych wsi

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki w szkole w Ntunduu oraz osiągnięcie trwałej zmiany dotychczasowych praktyk w zakresie higieny zarówno wśród uczniów, jak i członków lokalnej społeczności – mieszkańców wsi Kinyeto, Minyaa, Mkimbii i Ntunduu, których dzieci uczęszczają do placówki.

Plan działań przewiduje remont istniejących sześciu i powstanie 46 nowych toalet, w tym dwóch dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (oddzielnych dla chłopców i dziewczynek). W celu ograniczenia absencji uczennic z powodu menstruacji, zapewnione zostaną przebieralnia i spalarnia, które umożliwią dziewczętom wymianę i utylizację środków higienicznych w komfortowy i dyskretny sposób.

Ważnym elementem projektu będą instruktaż dla członków Komitetu Szkolnego w zakresie właściwego wypełniania obowiązków dotyczących warunków sanitarnych i higieny szkolnej, a także pomoc przy stworzeniu oraz implementacji mechanizmu monitorowania eksploatacji i konserwacji urządzeń sanitarnych. Osoby wchodzące w skład Szkolnego Klubu Zdrowia wezmą zaś udział w szkoleniu na temat utrzymania w placówce zdrowych i higienicznych warunków oraz otrzymają wsparcie przy tworzeniu własnych inicjatyw edukacyjnych.

W planowanych zarówno na terenie szkoły, jak i w każdej z czterech okolicznych wiosek wydarzeniach poświęconych higienie uczestniczyć będą uczniowie oraz co najmniej 2000 członków społeczności lokalnej.

Poprawa warunków sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych wsi

Dzięki realizacji projektu uczniowie w szkole w Ntunduu zyskali zdrowe i higieniczne warunki nauki oraz – wraz z członkami lokalnej społeczności – lepiej znają zasady higieny. Powstało pięć nowych budynków sanitarnych, w których zainstalowano 46 toalet (w tym dla nauczycieli oraz przystosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych) oraz 18 kranów. Wyremontowano też sześć starych, nienadających się do użytku toalet. Ponadto powstała infrastruktura, która zapewni uczennicom możliwość zmiany i utylizacji środków higieny intymnej w godnych warunkach (jedna przebieralnia oraz jedna spalarnia). Wybudowano pięć zbiorników wody deszczowej na potrzeby nowo wybudowanej infrastruktury oraz do mycia rąk; powstał także system gromadzenia wody deszczowej z dachu budynków.

W celu zapewnienia trwałej zmiany postaw w ramach projektu odbyły się szkolenia dla członków Szkolnego Klubu Zdrowia (30 osób) oraz Komitetu Szkolnego (10 osób), uzupełnione o mentoring, czyli wsparcie przy podejmowaniu pierwszych samodzielnych inicjatyw.  

Szkolny Klub Zdrowia tworzony jest przez uczniów oraz dwóch opiekunów Klubu (nauczycieli). Jego główną rolą jest mobilizowanie uczniów do przestrzegania wymogów sanitarnych i higienicznych, kształtowanych w trakcie trwania projektu. Klub aktywnie promuje higienę w szkole, jego członkowie dbają o czystość na jej terenie. Po dwóch szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektu Szkolny Klub Zdrowia przeprowadził samodzielnie pięć sesji edukacyjnych na temat higieny skierowanych do uczniów szkoły, aby rozwinąć i sprawdzić swoje nowe umiejętności w praktyce.

Członkami Komitetu Szkolnego są przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz rodziców dzieci uczących się w szkole. Komitet powstaje w każdej szkole na podstawie miejscowych przepisów; w szkole Ntunduu został utworzony przed rozpoczęciem projektu. Aby lepiej przygotować Komitet do przyszłych zadań dotyczący WASH (Water, Sanitation and Hygiene) jego członkowie przeszli w ramach projektu dwa szkolenia. Głównym zadaniem Komitetu jest monitorowanie efektywnego wykorzystania infrastruktury wodno-sanitarnej oraz w razie potrzeby pozyskiwanie funduszy na eksploatację (O&M – operations and maintenance).

Ponadto zrealizowano trzy wydarzenia edukacyjne dla ponad tysiąca uczniów szkoły (w tym konkurs na prace artystyczne promujące higienę). W czterech wsiach (Minyaa, Mkimbii, Ntunduu, Kinyeto), z których pochodzą uczniowie szkoły, odbyły się spotkania edukacyjne i decyzyjne, w których łącznie uczestniczyło ok. 800 osób. Celem spotkań było zapewnienie aktywnego zaangażowania uczniów oraz ich rodzin w rozwijanie oraz utrzymywanie zdrowych i higienicznych warunków w szkole.