Polska pomoc

 

Poprawa jakości opieki medycznej nad matkami i dziećmi w regionie Narodów, Narodowości i ludów Południa

Ośrodek zdrowia w Wassera znajduje się w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa w Kambata Tambaro Zone, Doyogana District. Jest on prowadzony przez Siostry Franciszkanki Misjonarki Chrystusa we współpracy z Wikariatem Kościoła Rzymsko-Katolickiego w mieście Hosann. Wikariat  odpowiada za administracyjną sferę działalności misji. Ośrodek zdrowia w Wassera natomiast za działalność czterech mniejszych terenowych oddziałów w miejscowościach graniczących z Wasserą (Hawora, Bagadamo, Utughe, Murasa).

Ośrodki są miejscem udzielania podstawowych konsultacji (przez tzw. Health Extension Workers, HEW), wywodzących się z lokalnych społeczności. Do zadań HEW należy m.in. edukacja miejscowej ludności w zakresie utrzymania higieny i możliwości oferowanych przez ośrodek zdrowia w Wassera. We wrześniu 2015 r. wolontariuszka Fundacji przeprowadziła wizję lokalną w ośrodku zdrowia w Wassera. Dokonała uważnych oględzin ośrodka zdrowia pod kątem wyposażenia i potencjału do leczenia matek i dzieci, a także przeprowadziła wywiad z pracownikami ośrodka zdrowia, którzy na co dzień świadczą usługi medyczne na rzecz lokalnej społeczności.

Poprawa jakości opieki medycznej nad matkami i dziećmi w regionie Narodów, Narodowości i ludów Południa

Celem ogólnym projektu była poprawa jakości opieki zdrowotnej matek i dzieci na obszarze obsługiwanym przez ośrodek zdrowia w Wassera oraz jego czterech oddziałów terenowych poprzez doposażenie ośrodka zdrowia i przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego. Zakupiona została aparatura medyczna dla laboratorium i sali porodowej, a także ambulans umożliwiający transport rodzących kobiet w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

W projekcie wyróżniono dwie grupy beneficjentów: pierwszą grupę stanowią matki i dzieci pochodzące z terenów obsługiwanych przez ośrodek w Wassera (tzw. ostateczni beneficjenci ze społeczności lokalnych), natomiast drugą grupą są uczestnicy szkoleń (tzw. ostateczni beneficjenci instytucjonalni). Wybór matek i dzieci z obszaru obsługiwanego przez ośrodek jako beneficjentów ostatecznych został podyktowany trudnym dostępem do opieki zdrowotnej (okolice Wassera to jeden z uboższych regionów Etiopii), wiele przyszłych matek nie ma dostępu do podstawowych badań laboratoryjnych krwi (morfologia, biochemia) i moczu, co może niekorzystnie wpływać na ich zdrowie oraz zdrowie dzieci.

Poprawa jakości opieki medycznej nad matkami i dziećmi w regionie Narodów, Narodowości i ludów Południa

Ośrodek zdrowia w Wassera wyposażono w aparaturę do morfologii, analizy hormonalnej, biochemii, diagnostyki moczu, w przenośny aparat USG, aparaty do KTG, łóżka porodowe, koncentratory tlenu, pulsoksymetry, zasłonki prywatności a także ciśnieniomierz, wagę, termometr. Zakupiono ponadto specjalistyczny ambulans umożliwiający transport kobiet i dzieci. Siedem osób (3 pracowników ośrodka w Wassera oraz 4 pracowników ośrodków terenowych) przeszkolono z obsługi aparatury medycznej i ambulansu.

Istotnym elementem projektu był zakup i zainstalowanie zasilaczy awaryjnych do urządzeń laboratoryjnych i inkubatora. Pozwala to na zabezpieczenie aparatury przed nagłym obniżeniem czy wzrostem napięcia w sieci, co w Etiopii zdarza się nader często. Ponadto, w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej podtrzymają one działanie sprzętu medycznego.

Dzięki powyższym działaniom ośrodek w Wassera jest sprzętowo przygotowany do odbierania skomplikowanych porodów i może starać się o rządowe źródła dodatkowego finansowania swojej działalności. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie przewidywane rezultaty zostały osiągnięte pomimo trudności napotkanych podczas realizacji projektu (opóźnienie w dostawie ambulansu, ograniczenie dostępu do internetu i telefonii na terenie Etiopii, konieczność osobistej weryfikacji  działania kupowanych urządzeń medycznych).