Polska pomoc

 

Poprawa efektywności działań ochotniczej straży pożarnej na terenie wyżnickiego rejonu

Znaczna część Rejonu Wyżnickiego to tereny górskie, trudno dostępne, z kiepską siecią często nieutwardzonych dróg, podatnych na warunki pogodowe.

Mieszkańcy rejonu cierpią na skutek różnych katastrof. Zdarzają się powodzie i podtopienia – wylewają górskie rzeki. Najczęściej zdarzają się jednak pożary. Drewniane budynki łatwą poddają się ogniowi, dojazd straży pożarnej trwa długo, nie zawsze jest też możliwy z uwagi na stan dróg. Wiele pożarów nie udaje się ugasić na czas – budynki ulegają całkowitemu zniszczeniu, ogień przenosi się na sąsiednie zabudowania.

Na terenie rejonu działa 12 drużyn strażaków-ochotników. Używani są do gaszenia pożarów lasu przy pomocy łopat. Drużyny strażaków-ochotników oraz społeczne służby pożarnicze - Miejscowa Pożarowa Ochrona, są mało skuteczne, co wynika z braku profesjonalnego wyszkolenia i wyposażenia. Słabo funkcjonuje też współpraca pomiędzy służbami państwowymi i społecznymi.

Problemem jest długi czas oczekiwania na pomoc, a także brak wyszkolonych i odpowiednio wyposażonych sił miejscowych. W przypadku pożarów, wypadków drogowych i powodzi brak jest możliwości uzyskania szybkiej, fachowej, pierwszej pomocy medycznej. Ochotnicy, przedstawiciele społecznych służb pożarniczych, a nawet profesjonalni strażacy nie mają ani odpowiedniego sprzętu, ani stosownych umiejętności.

Poprawa efektywności działań ochotniczej straży pożarnej na terenie wyżnickiego rejonu

Projekt służyć będzie poprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców rejonu wyżnickiego poprzez podniesienie skuteczności działań społecznych służb pożarniczych. Założenia projektu zgodne są z kierunkiem reformy systemu zarządzania kryzysowego zatwierdzonej przez rząd ukraiński w dniu 25 stycznia 2017 roku.

Działania projektowe rozpocznie wizyta studyjna osób decyzyjnych - samorządowców, przedstawicieli służb pożarniczych - z rejonu wyżnickiego w Polsce. Goście zapoznają się z funkcjonowaniem polskiego systemu bezpieczeństwa publicznego, zobaczą różne przykłady, spotkają potencjalnych partnerów.

Placówka Miejscowej Pożarowej Ochrony (MPO) we wsi Ispas zostanie wyposażona w zestaw pożarniczy - lekki samochód typu pick-up z napędem 4x4 i z podstawowymi osprzętem dobranym zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, potrzebami i możliwościami. Strażacy zostaną przeszkoleni z obsługi nowego sprzętu.

Siedziba MPO w Ispas zostanie wyremontowana, co zapewni nie tylko bezpieczne przechowywanie sprzętu, ale też poprawi komfort pracy strażaków i umożliwi MPO wypełnianie funkcji społecznych. Strażacy z rejonu wyżnickiego (75 osób) zostaną przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy. Otrzymają oni 12 zestawów - toreb ratownika. Projekt zakończą kompleksowe ćwiczeniami, w które zaangażowane będą tak społeczne, jak i państwowe służby ratownicze. Udział weźmie w nich 80 osób. Pomogą nie tylko podnieść umiejętności działania poszczególnych formacji ratowniczych, ale przede wszystkim przyczynią się do usprawnienia współpracy pomiędzy nimi i poprawią jakość dowodzenia złożonymi akcjami.

Poprawa efektywności działań ochotniczej straży pożarnej na terenie wyżnickiego rejonu

Zakłada się uzyskanie następujących rezultatów projektu:

  1. 6 osób decyzyjnych z rejonu wyżnickiego uzyska wiedzę na temat funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej oraz współpracy polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej z innymi służbami;  
  2. Miejscowa Pożarowa Ochrona (MPO) w Ispas otrzyma lekki samochód pożarniczy wraz z kompletnym wyposażeniem; 
  3. wyremontowany zostanie budynek MPO w Ispas;  
  4. 75 osób zostanie przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy;  
  5. 12 zestawów do udzielania pierwszej pomocy trafi do Miejscowej Pożarowej Ochrony i do drużyn – ochotników; 
  6. administracja Gminy Wyżnica otrzyma 1 fantom do ćwiczeń;
  7. 80 osób - pracowników i ochotników służb zarządzania kryzysowego zdobędzie nowe umiejętności i kompetencje poprzez uczestnictwo we wspólnych kompleksowych ćwiczeniach.