Polska pomoc

 

Pomoc w tworzeniu w Mołdawii systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską

Brak spójnego systemu zarządzania substancjami chemicznymi, który w szczególności regulowałby obowiązki producentów i importerów w zakresie ich oznakowania i wprowadzania do obrotu stwarza mołdawskim przedsiębiorstwom poważne bariery w dostępie do jednolitego rynku Unii Europejskiej.

Wykonawca posiada bogate doświadczenie w dziedzinie projektów pomocowych. W latach 2002-2007 realizował dwa programy w ramach projektu PHARE w postaci umów bliźniaczych: „Chemicals control regulation and enforcement in Poland within Phare project Chemicals directives and administration” oraz „Wzmocnienie możliwości administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli produktów chemicznych”, oraz jeden projekt w ramach Środków Przejściowych - „Przygotowanie do wdrożenia pakietu legislacyjnego REACH”.

Kontakty robocze z partnerem mołdawskim istniały w ramach współpracy regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie zarządzania chemikaliami. Ściślejsze kontakty nawiązano podczas regionalnego spotkania w ramach Strategicznego Podejścia do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami, SAICM, które odbyło się w Łodzi w grudniu 2009 r. w siedzibie Biura. W dniu 29 październiku 2010 r. przedstawiciel Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych uczestniczył w charakterze eksperta w II sesji Polsko-Mołdawskiego Forum Integracji Europejskiej w Kiszyniowie.

Pomoc w tworzeniu w Mołdawii systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie właściwym mołdawskim organom władzy sposobu zarządzania substancjami i mieszaninami chemicznymi w Unii Europejskiej, a szczególności polskich doświadczeń we wdrażaniu przepisów unijnych. Informacje wyniesione ze spotkań organizowanych w ramach projektu będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy specjalistów mołdawskiej administracji, co pozwoli na przygotowanie i wdrożenie skuteczniejszych regulacji prawnych dotyczących obrotu chemikaliami, np. właściwego sposobu ich klasyfikacji, pakowania i znakowania.

Uregulowanie zarządzania chemikaliami pomoże również w utrwaleniu właściwych wzorców współpracy pomiędzy rządem Mołdawii a przedsiębiorcami poprzez jednoznaczne określenie wzajemnych obowiązków i współzależności. Dzięki temu poprawi się zdolność władz publicznych i administracji do efektywnego, sprawiedliwego i oszczędnego realizowania polityk publicznych. Bliższa współpraca władz Mołdowy z instytucjami Unii Europejskiej stworzy możliwości dialogu społecznego oraz włączenia w sprawy zarządzania chemikaliów organizacji pozarządowych. Wprowadzenie zbliżonych do europejskich uregulowań prawnych przyczyni się do poprawy stopnia poinformowania obywateli.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie:

  • Wizyty studyjnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie oraz w punkcie konsultacyjnym w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi;
  • Szkolenia w Kiszyniowie w Ministerstwie Zdrowia RM w Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego.

Pomoc w tworzeniu w Mołdawii systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską

W wyniku realizacji projektu zostały podniesione kwalifikacje grupy 35-40 przedstawicieli mołdawskiej administracji publicznej, przedsiębiorców i NGO włączonych w proces zarządzania chemikaliami w Mołdawii. Doświadczenia uzyskane podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w polskim urzędzie właściwym ds. chemikaliów pozwoliły na zapoznanie się z zasadami i standardami funkcjonowania tej instytucji oraz ułatwią w przyszłości stworzenie mołdawskiego odpowiednika takiego urzędu. Wiedza na temat wspólnotowego systemu zarządzania tymi substancjami pomoże w przyszłości w dostosowaniu przepisów krajowych beneficjenta do poziomu umożliwiającego pełną integrację w tym obszarze. Ponadto utworzono punktu konsultacyjnego dla przedstawicieli mołdawskiej administracji centralnej w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi.