Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2007

Oficjalna pomoc rozwojowa (Official Development Assistance - ODA) Polski w 2007 roku wyniosła 1,01 mld PLN (362,83 mln USD), co stanowiło 0,09% wytworzonego dochodu narodowego. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła zatem o ok. 9%.

W 2007 roku na pomoc wielostronną (przekazywaną za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji i funduszy międzynarodowych) Polska przeznaczyła 573,6 mln PLN, a na pomoc dwustronną (przekazywaną bezpośrednio) - 431,41 mln PLN.

Najważniejszym forum polskiej aktywności w dziedzinie wielostronnej pomocy rozwojowej jest Unia Europejska. W 2007 roku największą część środków w ramach pomocy wielostronnej - 549,28 mln PLN (198,3 mln USD) - przekazano do budżetu pomocowego UE. Pozostała część polskiej pomocy wielostronnej to składki i wpłaty dobrowolne na rzecz instytucji systemu Narodów Zjednoczonych (16,5 mln PLN), Grupy Banku Światowego (2,29 mln PLN), oraz innych funduszy i programów.

Środki pomocowe pozostające w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, w 2007 roku wynosiły 90 mln PLN. Przeznaczono je w większości na pomoc w formie projektów realizowanych w krajach-biorcach pomocy we współpracy z partnerami lokalnymi. W roku 2007 MSZ dofinansowało kwotą ponad 45 mln PLN ponad 180 projektów pomocowych w 38 krajach: 111 z nich zrealizowały polskie organizacje pozarządowe i uczelnie niepubliczne, 50 - administracja rządowa, 24 - samorządy.

Z inicjatywami pomocowymi występują też polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. W 2007 roku zrealizowały one we współpracy z lokalnymi partnerami 170 projektów w 42 krajach rozwijających się na łączną kwotę ponad 12 mln PLN.

W 2007 roku Polska przekazała na pomoc humanitarną ponad 4 mln PLN; udzieliła także pomocy żywnościowej w wysokości ok. 3 mln PLN.

w górę

Tagi