Polska pomoc

Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017

 

Ogłoszenie o wszczęciu konkursu

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert:

„Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

 

1. Cel konkursu

Celem konkursu pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017” jest wyłonienie najlepszych modułowych  projektów humanitarnych na realizację zadania publicznego obejmującego realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30% ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie, Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu i Ukrainie (obwód charkowski lub/i dniepropietrowski lub/i zaporoski lub/i doniecki lub/i ługański (z wyjątkiem części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie oraz z wyjątkiem okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) w roku 2017 i 2018.

Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów modułowych, tj. projektów realizowanych w latach 2017
i 2018, składających się z dwóch części (modułów), będących odrębnymi projektami, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu konkursu, w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: schronienie / zdrowie;

Liban: schronienie / zdrowie / sektor wody, sanitariatów i higieny (WASH);

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: zdrowie / pomoc doraźna;

Ukraina: zdrowie / opieka społeczna (social protection).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi:

12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) w 2017 r.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

I moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

II moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej:

do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 16:15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym MSZ nie zrealizowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 11 422 943,00 PLN na następujące przedsięwzięcia:

- konkurs „Pomoc humanitarna ma Bliskim Wschodzie 2016”;

- konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”;

- „Transport pomocy humanitarnej do Jordanii”.

Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

w górę

Tagi