Polska pomoc

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji 2016

Do 13 października 2015 r. można składać wnioski o granty do Fundacji Solidarności Międzynarodowej na realizację polsko-ukraińskich projektów dot. demokracji lokalnej i niezależnych mediów w ramach drugiej edycji Konkursu Grantowego "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji" adresowanego do mieszkańców Ukrainy.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów  w wysokości od 150 tys. zł do 300 tys. zł  realizowanych w okresie ~luty 2016 r. - 30 listopad 2016 r.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:

  • działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
  • posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2010-2015 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
  • posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2012-2015,
  • publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Terminy składania wniosków:

  • do 13 października 2015 r do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
http://solidarityfund.pl/pl/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji-ukraina

w górę

Tagi