Polska pomoc

Polska pomoc dla Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji

Polska pomoc dociera do najodleglejszych zakątków Gruzji. W Autonomicznej Republice Adżarii leżącej nad Morzem Czarnym realizowane są projekty w kluczowych obszarach polskiej współpracy rozwojowej dla Gruzji. Docieramy do grup, których udział w życiu społecznym jest ograniczony.

W Batumi realizowana jest inicjatywa na rzecz osób głuchoniewidomych. W ramach projektu powstała gruzińska wersja alfabetu LORMA, organizowane są szkolenia specjalistów pracujących z osobami z wadami wzroku i słuchu, a także akcje zwiększające świadomość administracji publicznej i organizacji pozarządowych o problemach osób głuchoniewidomych. Dodatkowo w celu zapewnienia beneficjentom trwałego wsparcia, powstały cztery kluby osób głuchoniewidomych. Jedno z takich miejsc znajduje się w Batumi. Jego celem jest m. in. zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom głuchoniewidomym oraz ich rodzinom, edukacja w zakresie alfabetu LORMA, nauka poruszania się, ale przede wszystkim dotarcie do osób głuchoniewidomych, szczególnie z małych miejscowości. Obecnie korzysta z niego 12 osób. 

Szkolenie nt. zapewnienia bezpieczeństwa w gruzińskich przedszkolach Fot. MSZ

Z kolei w przedszkolach na obszarach wiejskich Adżarii Polska wspiera Gruzinów w dostosowaniu przedszkoli do nowych standardów infrastrukturalnych nałożonych niedawno uchwaloną ustawą o edukacji wczesnoszkolnej. Powołana w ramach projektu międzysektorowa grupa wypracowuje normy bezpieczeństwa, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym celu została przeprowadzona ocena infrastruktury ośrodków oświatowych dla najmłodszych pod kątem zagrożeń naturalnych i bezpieczeństwa. W placówkach zainstalowano detektory dymu, a nauczyciele, dyrektorzy, dzieci i ich rodzice uczestniczą w zajęciach  symulacyjnych na wypadek wystąpienia zagrożenia. Zajęcia dla nauczycieli prowadzone są od maja i będą kontynuowane do sierpnia.

Park Narodowy Matchakhela w Gruzji Fot. MSZ

Innym przykładem zaangażowania Polskiej pomocy w Adżarii jest kompleksowe wsparcie sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych w skali świata zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Matchakhela. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, pilotażowe inicjatywy lokalne, uruchomienie informacji turystycznej, szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju oferty turystycznej oraz wyznaczenie szlaków turystycznych w Parku Narodowym Matchakhela i instalacja na jego terenie małej infrastruktury wypoczynkowej (m.in. miejsca biwakowe) to działania, które wspierają realizację priorytetów polityki rozwoju regionalnego Republiki Adżarii. 

 

w górę

Tagi