Polska pomoc

Polska inicjatorem ustanowienia Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie

– Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, powszechnie określane jako prawo do wolności religii lub przekonań, jest powszechnym prawem każdego człowieka i podstawą wielu innych praw – mówił minister Jacek Czaputowicz podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło dzisiaj rezolucję ustanawiającą dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. W trakcie wystąpienia wprowadzającego szef polskiej dyplomacji odniósł się do rosnącej nietolerancji i bezprecedensowego wzrostu liczby aktów przemocy wobec osób należących do mniejszości religijnych. Zwrócił uwagę m.in. na trudną sytuację ofiar prześladowań religijnych, często pozostawianych bez pomocy i wsparcia.

Minister Czaputowicz wskazał, że rezolucja ustanawiająca Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, poza aspektem upamiętniającym, ma także zwiększać świadomość społeczności międzynarodowej w odniesieniu do sytuacji ofiar prześladowań religijnych, skłaniać do refleksji i intensyfikacji działań na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości wyznaniowych, a także propagować wartości tolerancji religijnej i poszanowania różnorodności. – Mamy nadzieję, że rezolucja pomoże w zwalczaniu przestępstw z nienawiści i aktów przemocy związanych z religią lub światopoglądem oraz wzmocni dialog między religiami – dodał szef MSZ.

Prace nad rezolucją ustanawiającą Międzynarodowy Dzień rozpoczęły się z inicjatywy Polski pod koniec 2018 r. W opracowywaniu jej tekstu współuczestniczyła międzyregionalna grupa państw, w której skład weszły: Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Kanada, Nigeria, Pakistan oraz Stany Zjednoczone. Ostatecznie tekst współsponsorowało – wyrażając pełne poparcie dla zawartych w nim treści i zobowiązań – 85 państw członkowskich ONZ, reprezentujących wszystkie grupy geograficzne oraz różne religie i kultury.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie to duży sukces polskiej dyplomacji, który wpisuje się w realizację jednego z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, jakim jest promocja prawa do wolności religii lub przekonań na forach międzynarodowych. Dzięki naszej inicjatywie i zaangażowaniu udało się osiągnąć jednogłośne poparcie dla dokumentu dotykającego niezwykle ważnej dla społeczności międzynarodowej, a równocześnie wrażliwej politycznie kwestii. Warto odnotować, że jest to pierwsza od wielu lat rezolucja, będąca autorskim projektem Polski na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ - największego organu Organizacji, skupiającego wszystkie państwa członkowskie.

Międzynarodowy Dzień będzie stanowić wspólną platformę dla państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i regionalnych, społeczeństwa obywatelskiego, jak i sektora prywatnego do zaangażowania się w wydarzenia upamiętniające ofiary i wspierające ocalonych. Liczymy, że coroczne obchody Międzynarodowego Dnia przyczynią się do zwiększania świadomości co do konieczności poszanowania różnorodności religijnej. – Pokażmy nasze wspólne zaangażowanie w zapewnienie wolności religii i przekonań – podsumował minister Czaputowicz zapewniając, że Polska będzie ścisle współpracować ze społecznością międzynarodową w działaniach na rzecz ochrony wolności religijnych i osób prześladowanych z powodu religii lub wyznania.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w górę

Tagi