Polska pomoc

Podsumowanie konsultacji społecznych ws. projektu Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

W dniach 2 - 18 sierpnia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało uwagi do dokumentu w kolejności zgłoszeń od: Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Związku Stowarzyszeń Grupa Zagranica, Pani Dominiki Springer, oraz po terminie od Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Uwagi zgłoszone w terminie:

Lp.

Treść uwagi

Zgłoszone przez

Stanowisko MSZ

1.

Dot. 1.1.1 Wspieranie procesów demokratycznych, pkt. Wspieranie przejrzystego procesu demokratycznego. Proponujemy, aby treść tego punktu tak zmodyfikować, aby nie ograniczała planów obserwacji wyborczej w 2014 roku jedynie do wyborów samorządowych na Białorusi i w Gruzji oraz parlamentarnych w Mołdawii i Uzbekistanie. Sugerujemy, aby opis zawierał bardziej otwartą formułę umożliwiającą w razie potrzeby zaangażowanie w działania obserwacyjne również w inne wybory , które mogą zostać ogłoszone w wyniku niemożliwych do przewidzenia na tym etapie zjawisk społeczno-politycznych.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie rozszerzony o możliwość zaangażowania w wybory w innych krajach.

2.

Dot. 1.1.1 Opis działań [Fundacji Solidarności Międzynarodowej] wybranych do realizacji w drodze konkursu grantowego: pkt I. Wolności obywatelskie w państwie prawa, podpunkt: „wzmacnianie praworządności, reforma systemu sądowego i innych organów władzy centralnej i lokalnej, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych”. W związku ze stwierdzeniem, że „Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji będzie program „Wsparcie Demokracji 2014”, w ramach którego przeprowadzi [ona] m.in. konkurs grantowy na projekty demokratyzacyjne nieobjęte priorytetami konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014” przy równoczesnym określeniu priorytetów dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy szczegółowych w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2014” jako „Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i rządowej”, zwracamy uwagę, że priorytety konkursów MSZ i FSM są zbliżone. Dlatego zwracamy się do o takie sformułowanie zapisów, które zagwarantują jednolitą wykładnię i zapobiegną możliwości dublowania tych samych typów inicjatyw w obu konkursach.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Uwaga uwzględniona. Proponowany zapis podpunktu to: wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych.

3.

Dot. 1.1.1 Opis działań [Fundacji Solidarności Międzynarodowej] wybranych do realizacji w drodze konkursu grantowego: pkt II Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji, podpunkt „wsparcie działań organizacji obywatelskich zrzeszających lub adresowanych do młodych ludzi”. W związku z tym, że istota tego punktu została już uwzględniona w podpunkcie pierwszym („zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej…”) proponujemy usunięcie tego punktu.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Uwaga uwzględniona.

4.

W związku z przyjęciem 13 sierpnia 2013 r. przez Radę Ministrów decyzji o ustanowieniu Nagrody Solidarności, która ma być przyznawana od 2014 r., zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zapisów dotyczących jej w Planie współpracy rozwojowej na rok 2014.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Uwaga nieuwzględniona. Ustanowienie Nagrody nie niesie skutków finansowych w 2014 r. MSZ rozważy uzupełnienie Planu po ustanowieniu Nagrody zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych.

5.

W związku z nieuwzględnieniem Azerbejdżanu w konkursie MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2014” pomimo wsparcia udzielonemu społeczeństwu azerskiemu za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych w latach ubiegłych, proponujemy rozważanie możliwości kontynuowania współpracy rozwojowej w obszarze działań prodemokratycznych. Proponujemy także by podobne priorytety określić dla Armenii i by oba kraje uzyskiwały wsparcie przede wszystkim za pośrednictwem działań Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Uwaga częściowo uwzględniona. Azerbejdżan będzie wspierany za pośrednictwem konkursu ogłoszonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i wyłączony z konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Armenia zostanie objęta konkursem MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2014”.

6.

Dot. 1.1.2 Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości, podpunkt Programy stypendialne, pkt. 5 Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się. Proponujemy rozważenie możliwości rozszerzenia listy dostępnych dyscyplin naukowych o nauki przyrodnicze i humanistyczne.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Uwaga nieuwzględniona.  Po dokonanych analizach MSZ stoi na stanowisku, że oferta stypendialna powinna być skoncentrowana i w zakresie programu dla doktorantów  oraz uczestników staży naukowych dotyczyć kierunków technicznych.

7.

Zwracamy się z propozycją wprowadzenia do „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.” z Ukrainą priorytetu — „Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie”, co umożliwiłoby realizację programu współpracy pomiędzy Instytutem „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” a Uniwersytetem Medycznym we Lwowie dotyczącego poprawy opieki nad dzieckiem z wada wrodzoną serca w obwodzie lwowskim.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Uwaga nieuwzględniona. Plan roczny opracowywany jest na podstawie  Wieloletniego program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, który określa 3 priorytety na rzecz Ukrainy. Priorytet „Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie” będzie rozważony podczas opracowywania kolejnego wieloletniego programu współpracy rozwojowej. 

8.

Zgodnie z wypracowanymi wspólnie zasadami współpracy z partnerami społecznymi, czas na udział w konsultacjach tego typu dokumentów powinien być nie krótszy niż dwa tygodnie. Informacja o konsultacji ukazała się w piątek, 2 sierpnia po południu dając na konsultacje de facto 9 dni roboczych. Pomijamy fakt organizowania konsultacji w środku sierpnia, min. w terminie tzw. długiego weekendu 15-18 sierpnia. Jako Grupa Zagranica negatywnie oceniamy taką praktykę. Mamy poczucie, że nie przyczynia się ona do partnerskiego traktowania organizacji pozarządowych zainteresowanych merytorycznie tą sprawą.

Grupa Zagranica

Zgodnie z Zasadami współpracy MSZ z partnerami społecznymi w zakresie współpracy rozwojowej, czas na udział w konsultacjach wymaganych ustawą o współpracy rozwojowej powinien być nie krótszy niż dwa tygodnie. MSZ, udostępniając dokument do konsultacji, umożliwił zgłoszenie ewentualnych uwag do Planu w ciągu 17 dni kalendarzowych, co jest zgodne z ww. zasadami. Ponadto wydłużenie czasu konsultacji lub przekazanie dokumentu w późniejszym terminie, oznaczałoby konieczność opóźnienia ogłoszenia konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Dotychczasowym postulatem GZ było jak najszybsze ogłoszenie konkursu „Polska pomoc rozwojowa”. 

9.

Do konsultacji została de facto przesłana jedynie część dokumentu bez istotnych aneksów zawierających projekcje wielkości alokacji finansowej kierowanej na poszczególne działania. Postulujemy przesłanie do konsultacji całości dokumentu wraz z proponowaną alokacją kwot. Zdajemy sobie sprawę z niepewności związanych z ogólną sytuacją budżetową, niemniej taka praktyka znacząco utrudnia, o ile w ogóle nie umożliwia rzetelnej oceny zaproponowanego Planu.

Grupa Zagranica

Udostępnienie całości dokumentu łącznie z alokacją kwot nie było możliwe ze względu na brak informacji o wysokości rezerwy celowej na współpracę rozwojową w 2014 r.

10.

Dot. Wstęp, str. 3, drugi akapit – „(…) Zmiany wprowadzone do Planu na 2014 rok wynikają m.in. z prowadzonej oceny efektywności realizowanych inicjatyw (…)”. Postulujemy odwołanie – np. w formie przypisu - do konkretnego dokumentu zawierającego ocenę efektywności realizowanych inicjatyw.

Grupa Zagranica

Uwaga uwzględniona. Zostanie umieszczony przypis z odwołaniem do streszczenia ewaluacji na stronie www.polskapomoc.gov.pl. 

11.

Dot. Wstęp, str. 3, czwarty akapit – „(…) W 2014 r. MSZ będzie kontynuować działania, których celem jest wspieranie transformacji w krajach Partnerstwa Wschodniego (dalej PW) oraz poprawa sytuacji ekonomicznej w krajach partnerskich (…)”. Postulujemy bezpośrednie odniesienie się w tym miejscu do zakresu geograficznego Polskiej Pomocy, określonego w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej 2012-2015 (WPWR) – podział na dwie grupy krajów (str. 5-6 WPWR).

Grupa Zagranica

Uwaga częściowo uwzględniona. We wstępie znajdzie się zapis odnoszący się do określonych w „Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015” geograficznych obszarów wsparcia. Plan jest dokumentem wykonawczym do Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej i MSZ nie widzi uzasadnienia dla cytowania w Planie Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej.  

12.

Dot. Część I, str. 4, ostatni akapit – „(…) Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji będzie program „Wsparcie Demokracji 2014”, w ramach którego przeprowadzi m.in. konkurs grantowy na projekty demokratyzacyjne (…)”. Postulujemy dopisanie, że Fundacja realizuje też swoje zadania przez zapytania ofertowe – (http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji/zapytania-ofertowe).

Grupa Zagranica

Uwaga nieuwzględniona. Zapytania ofertowe są jedną z wielu form wsparcia udzielanego przez Fundację, a intencją MSZ jest zwrócenie uwagi na wiodące przedsięwzięcie, jakim jest program „Wsparcie Demokracji 2014”.

13.

Dot. Część I, str. 6, ostatni akapit – „(…) Spośród propozycji projektowych zgłoszonych do MSZ wyłoniono inicjatywy służące wsparciu procesów transformacji systemowej w krajach priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej w Polsce (…). Postulujemy doprecyzowanie/uszczegółowienie informacji, w jaki sposób wyłoniono te inicjatywy (kto oceniał, jakie były kryteria oceny, jak to się ma do Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej).

Grupa Zagranica

Uwaga częściowo uwzględniona. Szczegółowe informacje na temat współpracy z organami administracji rządowej znajdują się na stronie www.polskapomoc.gov.pl w zakładce „nasi partnerzy”. Plan nie zawiera regulaminów konkursów dla NGOs, nie ma też potrzeby opisywania ogólnodostępnych procedur wyłaniania projektów adm.

14.

Dot. Część I, str. 15, przedostatni akapit – „(…) W 2014 r. w ramach SMG kontynuowany będzie rozpoczęty w 2013 r. program wsparcia rozwoju gospodarczego państw partnerskich realizowany przy udziale sektora prywatnego (…)”. Postulujemy odwołanie – np. w formie przypisu - do ww. programu wsparcia rozwoju gospodarczego państw partnerskich.

Grupa Zagranica

Uwaga częściowo uwzględniona. W Planie znajdzie się informacja na temat wsparcia rozwoju gospodarczego państw partnerskich, realizowanego w ramach małych grantów. Nie ma odrębnego programu, do którego można by zrobić odwołanie w formie przypisu.

15.

Dot. Część I, str. 18, przedostatni akapit – „(…) Szczegóły działań ewaluacyjnych określi Roczny plan ewaluacji 2014 (…)”. Powtarzając postulat Grupy Zagranica z konsultacji zeszłorocznych, czy możemy otrzymać do konsultacji ww. roczny plan ewaluacji? Jaki jest status tego dokumentu? Czy jest już zatwierdzony? Czy będzie on stanowił aneks do niniejszego planu współpracy rozwojowej?

Grupa Zagranica

Uwaga nieuwzględniona. Roczny plan ewaluacji sporządzany jest pod koniec roku poprzedzającego ewaluację i nie będzie udostępniony do konsultacji ze względu na potencjalny konflikt interesów. Przedmiot ewaluacji nie może być konsultowany z potencjalnie ewaluowanym podmiotem. Po zatwierdzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych Planu rocznego ewaluacji, ww. Plan będzie udostępniony. Roczny plan ewaluacji nie będzie stanowił załącznika do Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

16.

Korzystając z okazji zgłaszania uwag/wniosków do Państwa chciałam zapytać o możliwość ponownego zweryfikowania krajów, co do których organizacje pozarządowe mogą zgłaszać projekty w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Dokładnie - ponownego rozważenia Afganistanu, jako państwa, gdzie projekty rozwojowe w ramach wspomnianego konkursu mogłyby być realizowane w roku 2014.

Dominika Springer

Uwaga nieuwzględniona. Mając na względzie niestabilną sytuację polityczną i niski poziom bezpieczeństwa w Afganistanie, MSZ nie planuje ogłoszenia postępowania dotacyjnego dot. realizacji projektów w Afganistanie w 2014 r.

 

 

 

 

Uwagi zgłoszone po terminie:

 Lp.

 Treść uwagi

 Zgłoszone przez

 Stanowisko MSZ

17.

(…) w przedmiotowym dokumencie należałoby bardziej szczegółowo opisać procedury podejmowania decyzji co do przekazania bądź organizowania pomocy humanitarnej w odpowiedzi na apel humanitarny ( kto?, w jakim trybie?, w oparciu o jakie informacje i dokumenty).

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny

Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji publicznej zakres działania ministra kierującego działem sprawy zagraniczne obejmuje współpracę rozwojową, w tym pomoc humanitarną.

W tym celu, działając na podstawie, art. 7 ust 2, art. 13 ust 1 pkt. 7 ustawy o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 r MSZ w rocznym planie współpracy rozwojowej określa zadania przewidziane do realizacji w danym roku, formy współpracy oraz wysokość środków przekazanych na dany cel.

W Planie współpracy rozwojowej w 2014 r, w części pomoc humanitarna określono zarówno działania, które realizowane będą w roku 2014, jak i formy współpracy oraz wielkość alokacji. Dodatkowo w Planie jasno określono zakres procedury warunkującej decyzję o przekazaniu wielostronnej pomocy humanitarnej przez MSZ -„Decyzje warunkujące wpłaty będą realizowane w zależności od charakteru kryzysu, przede wszystkim na podstawie apelu kraju-beneficjenta, skonsolidowanego apelu ONZ lub MKCK/IFRC oraz oceny potrzeb.” Ponadto, Plan wskazuje zasady i dokumenty, zwłaszcza Europejski Konsensus ws. Pomocy Humanitarnej, na której opiera się pomoc humanitarna świadczona ze środków MSZ.

Dokładny tryb podejmowania decyzji wynika z wewnętrznych przepisów MSZ i jego dodatkowy opis w Planie nie jest konieczny ze względu na potrzebę generalizacji zamieszczonych w nim treści.

18.

Wnioskujemy więc aby w Programie Rocznym wpisać zobowiązanie do odbycia minimum 2 specjalnych posiedzeń Rady ds. Pomocy Rozwojowej poświęconych analizowaniu bieżących apeli humanitarnych lub też powołać Radę ds. pomocy humanitarnej.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny

Uwaga nieuwzględniona. Co do zasady plan współpracy rozwojowej nie określa ani nie warunkuje trybu pracy Rady ds. Pomocy Rozwojowej.

Rada zajmuje się kwestiami strategicznymi, w szczególności  przedstawieniem propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej. W razie potrzeby, w obrady Rady mogą zostać włączony punkty agendy dot. strategicznych zagadnień w obszarze polityki humanitarnej.

Rada nie jest właściwym forum do analizowania zadań MSZ na bieżąco, w tym analizowaniu bieżących apeli humanitarnych.

Pomoc humanitarna powinna być udzielana możliwie jak najbardziej elastycznie, według potrzeb, stąd nie powinna być uzależniona od złożonych procedur administracyjnych. Ponadto, ze względu na liczbę apeli (w 2013 r. OCHA koordynuje skonsolidowane apele dla 17 przewlekłych kryzysów, a lista projektów  zgłoszonych w ramach np. apelu dla Sudanu Południowego liczy 21 stron) i ich obszerność nie jest możliwe, by ciało międzyresortowe, obradujące na szczeblu podsekretarzy stanu, zdołało je przeanalizować w odpowiednio krótkim czasie.

19.

(…) z kwestiami pomocy humanitarnej ściśle wiąże się jeszcze jeden problem, który nie został zasygnalizowany w przedmiotowym Planie Rocznym. Jest nim łączenie pomocy doraźnej z pomocą rozwojową, czyli wspieranie okresu przejściowego  i wczesnego etapu wychodzenia z kryzysu oraz wczesnego etapu rozwoju.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny

Uwaga uwzględniona. Zgodnie z Europejskim Konsensusem ws. Pomocy Humanitarnej oraz 9. zasadą Good Humanitarian Donorship (odniesienie w Planie na 2014 r.), MSZ - realizując działania humanitarne, obok ratowania i ochrony życia ludzkiego, przywiązuje również wagę budowania podstaw dla przyszłych działań rozwojowych.

Proponowane zmiany zgodnie z postulatem PCK:

Niezależnie od wytyczonych na 2014 r. priorytetów, pomoc humanitarna udzielana będzie, podobnie jak w latach poprzednich w odpowiedzi na konkretne apele, tam gdzie rozpoznane zostaną największe potrzeby humanitarne, zgodnie z zasadami neutralności, niezależności, bezstronności, humanitaryzmu oraz w oparciu o zasady sformułowane
w Europejskim Konsensusie ws. Pomocy Humanitarnej. Działania humanitarne MSZ, poza ratowaniem i ochroną życia, będą uwzględniać budowanie odporności na katastrofy (resilience) oraz wsparcie w okresie przejściowym (early recovery).

20.

(…) zasadnym jest uszczegółowić w Planie rocznym zapisu o „wpłatach na wsparcie dla działań międzynarodowych organizacji humanitarnych”,  o wpłaty na rzecz działań IFRC.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny

Uwaga nieuwzględniona. Niewymienienie IFRC nie wyklucza możliwości zrealizowania wpłaty na działania Federacji. Dokonywanie wpłat na działania organizacji międzynarodowych jest autonomiczną decyzją Ministra Spraw Zagranicznych.

Aby zapewnić możliwie dużą elastyczność i efektywność działań w Planie określono odrębną grupę wpłat, która  „(…) będzie stanowiła wsparcie dla działań międzynarodowych organizacji humanitarnych w odpowiedzi zarówno na nagłe i nieprzewidziane kryzysy, jak i kryzysy przedłużające się oraz wieloletnie.”

21.

Tadżykistan / Kirgistan - pragniemy zaapelować o zwiększenie alokacji budżetowej na te kraje, szczególnie ze względu na potencjalnie zagrożenia dla ich stabilności związane z wycofaniem się wojsk NATO z Afganistanu.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

W przypadku znaczącego zwiększenia środków na współpracę rozwojową oraz po przeanalizowaniu sytuacji w Tadżykistanie i Kirgistanie, MSZ rozważy możliwość zwiększenia alokacji budżetowej na te kraje.

22.

Afryka - proponujemy uszczegółowienie zapisu: "wzmocnienie możliwości w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z katastrofami naturalnymi, w tym pożarami i powodziami, oraz skutkami zmian klimatu.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Uwaga nieuwzględniona. Istniejące sformułowanie jest na tyle ogólne, że zawiera w sobie pożary i powodzie. MSZ nie widzi uzasadnienia dla sugerowanego uszczegółowienia istniejącego zapisu.

23.

Autonomia Palestyńska - proponujemy uszczegółowienie zapisu:  3 w pkt. d "zwiększenie efektywności i konkurencyjności produkcji rolnej poprzez wdrożenie innowacyjnych technik i technologii upraw w gospodarstwach rolnych, w tym gospodarstw dotkniętych skutkami pustynnienia oraz zmian klimatycznych".

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Uwaga nieuwzględniona. Istniejące sformułowanie jest na tyle ogólne, że dopuszcza możliwość realizacji projektów również w gospodarstwach dotkniętych skutkami pustynnienia i zmianami klimatycznymi.

24.

Demokratyzacja / Fundacja Wiedzieć Jak - ze względu na szybko zmieniającą się sytuację polityczną w krajach Bliskiego Wschodu, która może potencjalnie utrudnić lub uniemożliwić realizację projektów demokratyzacyjnych w dotychczas wybranych krajach, proponujemy uwzględnienie zapisu umożliwiającego wspieranie procesów demokratyzacyjnych w indywidualnych przypadkach w innych krajach Bliskiego Wschodu. Ze strony PCPM, kraje takie to Liban, Palestyna oraz Jemen.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o współpracy rozwojowej (Dz.U.2011 r., Nr 234, poz.1386), ze względu na szczególne warunki polityczne w państwie, w którym ma być realizowane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej, Minister Spraw Zagranicznych może zlecić realizację tego zadania Fundacji.

w górę

Tagi