Polska pomoc

 

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Gruzja jest obecnie na etapie przemian systemowych i ustrojowych. Reformy podjęto m.in. w obszarze polityki społecznej. Szczególną uwagę poświęcono grupom narażonym na wykluczenie. Jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych w Gruzji są osoby niepełnosprawne. Dzieje się to za sprawą negatywnych stereotypów, barier środowiskowych i trudnej sytuacji materialnej, a także niewystarczających przepisów prawnych i mechanizmów ich wdrażania. Polsko-gruzińska współpraca ma służyć zmianie tej sytuacji.

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

W 2014 roku odbyła się trzecia edycja projektu „Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”. Działania, stanowiące odpowiedź na potrzeby strony gruzińskiej, są realizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji od 2012 r.

Ogólnym celem projektu była poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych w Gruzji, natomiast celami bezpośrednimi był transfer wiedzy i dobrych praktyk oraz przekazanie rozwiązań legislacyjnych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych Gruzji w następujących obszarach:

  • podnoszenie świadomości społeczeństwa z zakresu spraw związanych z niepełnosprawnością;
  • likwidacja barier architektonicznych;
  • dostępność i projektowanie uniwersalne;
  • metody terapii dzieci i osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
  • system wsparcia dzieci i osób dorosłych z autyzmem.

Ponadto budowano współpracę między podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Gruzji i inicjowano współpracę dwustronną między organizacjami gruzińskimi i polskimi. Projekt był skierowany przede wszystkim do administracji państwowej, ale także do administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Projekt realizowany był w Polsce i Gruzji. Podczas wizyt szkoleniowych delegaci odwiedzili samorządy lokalne w Lublinie, Słupcy, Łukowie, Ożarowie Mazowieckim, a także Kacheti oraz Telavi.

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Pracownicy Urzędów Centralnych Gruzji uzyskali wiedzę na temat przepisów dostosowujących przestrzeń dla osób niepełnosprawnych. Wiedza ta została wykorzystana w nowym prawie, które obowiązuje w Gruzji od 1 stycznia 2015 roku;

Urzędnicy poznali też szereg zagadnień prawnych dotyczących przystosowywania prawa krajowego do wymogów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Gruzji pełnić będzie funkcję niezależnego mechanizmu monitorowania wdrażania postanowień Konwencji.

Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Po raz pierwszy działania mające służyć pracy i zatrudnieniu zostały włączone do PDRZ. Zarezerwowano również na ten cel środki w wysokości 3 105 000 lari. Najwięcej środków przeznaczono na wsparcia zatrudnienia w instytucjach państwowych, sektorze prywatnym i przy pracach okresowych. Ponadto wsparto organizacje pozarządowe przy działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej. Zwiększyły się wydatki państwa na usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych. Przekazano też informacje na temat pieczy zastępczej - planowane jest podjęcie działań w celu wprowadzenia: wsparcia dla rodzin zastępczych, pomocy w usamodzielnianiu się wychowanków pieczy zastępczej i wsparcia dla zagrożonych rodzin biologicznych. Działania te mają być prowadzone w ramach współpracy administracji rządowej i organizacji pozarządowych Polski i Gruzji.

Specjaliści w samorządach lokalnych Kacheti, uzyskali wiedzę i zapoznali się z dobrymi praktykami. Planowana jest współpraca z powiatem warszawsko-zachodnim.

Członkowie organizacji pozarządowych z Gruzji "Anika", "Hand and hand", "Taobata Kera", "Association of Helping Children with Hearing and Speaking Disorders" zapoznali się ze wsparciem osób niepełnosprawnych na poziomie centralnym i lokalnym w Lublinie, Słupcy,  Łukowie. Zostały przeprowadzone pierwsze rozmowy. Planowane jest podjęcie współpracy dwustronnej między organizacjami polskimi i gruzińskimi.